Přejít k obsahu

Akademický senát FPE

ŘÁDNÉ VOLBY do AS FPE pro funkční období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021

Konečné výsledky voleb.

Základní informace AS FPE

  • Akademický senát FPE (dále jen AS FPE) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.
  • AS FPE má 21 členů, které volí ze svých řad členové akademické obce FPE. V AS FPE je 13 akademických pracovníků a 8 studentů.
  • Volbu členů AS FPE, jejich postavení a způsob jednání AS FPE upravuje Volební a jednací řád akademického senátu FPE.
  • Členství v AS FPE je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana a proděkanů.
  • Funkční období jednotlivých členů AS FPE je dvouleté.
  • Zasedání AS FPE jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda AS FPE povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání AS FPE.
  • AS FPE zveřejňuje přijatá usnesení.
  • Předseda AS FPE má právo účastnit se jednání kolegia děkana a jednání vědecké rady FPE. Právo účastnit se jednání kolegia děkana s hlasem poradním má též člen předsednictva AS FPE z řad studentů.

Patička