Přejít k obsahu

Studijní předpisy

Zásady studijního a zkušebního řádu

Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

platné pro účastníky

programů celoživotního vzdělávání

Část první
Obecná ustanovení

Článek l

Platnost zásad studijního a zkušebního řádu

(1) Tyto zásady studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni se vztahují na všechny účastníky prezenční, distanční a kombinované formy studia v programech celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) pořádaných v rámci celoživotního vzdělávání na FPE Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „pořadatel). Tyto programy garantují určené katedry a pracoviště FPE (dále jen „garant“).

(2) Studium v krátkodobých inovačních programech a v kurzech probíhá podle pravidel stanovených pořadatelem kurzu.

Část druhá
Studium v rámci programů celoživotního vzdělávání

Hlava l

Studium

Článek 2

Student

(1) Studenti jsou přijímáni na jednotlivé programy na základě výběrového řízení, ve kterém se sleduje předepsané vzdělání a další kritéria stanovená garantem. V případě, že zájem přesáhne stanovenou kapacitu, má garant právo stanovit počet a pořadí přijatých studentů.

Článek 3

Doba studia

(2) Standardní doba studia je stanovena pořadatelem v příslušném programu celoživotního vzdělávání.

(3) Maximální možná doba studia je o rok delší nežli programem stanovená standardní doba studia.

(4) Doba přerušení studia se do doby studia nezapočítává.

(5) Studium probíhá nekreditně.

Článek 4

Organizace akademického roku

(1) Studium probíhá zpravidla podle harmonogramu pro příslušný akademický rok ZČU, vydaného rektorem.

(2) Pořadatel programu může po dohodě s garantem programu harmonogram pro daný studijní program upravit.

(3) Garant seznámí účastníky s harmonogramem pro příslušný akademický rok při zahájení výuky.

Článek 5

Vzdělávací činnost a její organizace

(1) Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení, semináře, exkurze, praxe, kurzy, konzultace a samostatné studium. Forma výuky je stanovena v jednotlivých programech, je závislá na cíli, obsahu a profilu absolventa programu.

(2) Každý garant programu poskytne účastníkům nejpozději při zahájení výuky studijní plán
a sylaby předmětů, které obsahují zejména:

a) stručný obsah předmětu s rámcovým časovým rozvržením,

b) požadavky na účastníka v průběhu semestru, podmínky pro udělení zápočtu, rámcové podmínky a charakteristiku konání zkoušky,

c) seznam literatury ke studium.

(3) Každý vyučující předmětu poskytne nejpozději při zahájení výuky předmětu anotaci předmětu, která obsahuje rozpracované základní pojmy a činnosti potřebné ke zvládnutí látky předmětu.

(4) Tímto způsobem vyhlášené podmínky pro udělení zápočtu a konání zkoušky nelze pak v průběhu semestru měnit.

Hlava II

Kontrola a hodnocení studia

Článek 6

Kontrola studia

(1) Základními formami kontroly studia jsou zápočet, zkouška, souborná postupová zkouška a závěrečná zkouška.

(2) Pokud je kontrola prováděna písemnou formou, má účastník právo prohlédnout si opravenou práci, a to nejpozději do zápisu výsledku kontroly studia do výkazu o studiu, nejdéle však do 30 dnů od provedené kontroly studia.

(3) V průběhu semestru mohou provádět vyučující kontrolu studia kontrolními otázkami, písemnými pracemi (testy), zadáváním samostatných úkolů, semestrálními pracemi, apod.V souladu se sylabem předmětu mohou být výsledky těchto kontrol příslušným způsobem respektovány při zkoušce.

(4) V předmětu, v němž je učebním plánem předepsán zápočet i zkouška, je získání zápočtu nutnou podmínkou pro konání příslušné zkoušky.

(5) Centrální evidenci o studijních výsledcích účastníků kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů v UIS (univerzitní informační systém) vede a její správnost kontroluje pracovník pověřený pořadatelem.

Článek 7

Zápočet

(1) Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které jsou pro jeho získání určeny sylabem předmětu.

(2) Zápočet uděluje učitel, který vyučuje příslušný předmět, pokud výjimečně garant programu nestanoví jinak. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem započteno, připojí se datum udělení zápočtu a podpis učitele. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje. Pokud učitel zápočet neudělí, může účastník požádat garanta programu, aby věc přezkoumal. Neshledá-li garant programu žádné pochybnosti v postupu učitele, odmítne se žádostí dále zabývat. Jsou-li k tomu důvody hodné zřetele, jmenuje pořadatel programu tříčlennou komisi, která věc přezkoumá. Členem této komise nemůže být učitel, který zápočet neudělil. Rozhodujícím orgánem v přezkumném řízení je děkan fakulty.

(3) Mezní termín pro získání zápočtu je dán harmonogramem akademického roku.

Článek 8

Zkoušky a opravné zkoušky

(1) Zkouškami se prověřují vědomosti účastníka z příslušného předmětu a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem. Forma zkoušky a základní požadavky ke zkoušce jsou uvedeny v sylabu předmětu.

(2) Pokud účastník u zkoušky nevyhověl, má právo na konání první opravné zkoušky. Pokud účastník nevyhoví ani při první opravné zkoušce, má právo v rámci vypsaných termínů konat druhou opravnou zkoušku.

(3) Zkoušky a opravné zkoušky konají účastníci zpravidla u učitelů, kteří předmět přednášeli, ve výjimečných případech i u jiných učitelů (dále jen „zkoušející“) určených garantem programu. Na žádost účastníka nebo zkoušejícího může garant programu nebo děkan fakulty určit konání opravné zkoušky před komisí, kterou jmenuje.

(4) Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející těmito známkami : výborně (1), velmi dobře (2), dobře (3) a nevyhověl (4). Výslednou známku zkoušky s výjimkou klasifikace nevyhověl zapíše do výkazu o studiu a připojí datum a podpis.

(5) Zkoušky a opravné zkoušky se konají zpravidla ve zkouškovém období stanoveném harmonogramem daného akademického roku. Po dohodě se zkoušejícím lze skládat zkoušky i o prázdninách nebo v průběhu semestru. Nestanoví-li harmonogram příslušného programu jinak, je mezním termínem konec zkouškového období semestru bezprostředně následujícího po semestru, do nějž je předmět ve studijním programu zařazen. Zkoušející určí termíny pro konání zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém

předstihu. Účastník koná zkoušku v daném termínu zpravidla v jednom dni. Způsob
přihlašování účastníků ke zkoušce stanoví garant.

(6) Účastník má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději před jejím začátkem. Účastník, který se od zkoušky odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen. Odstoupí-li účastník od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy nebo poruší-li závazným způsobem pravidla zkoušky, je klasifikován známkou nevyhověl. Účastník se může z vážných, zejména zdravotních důvodů omluvit i dodatečně, nejpozději do pátého dne od termínu určeného pro konání zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející.

Článek 9

Souborná postupová zkouška

(1) Součástí studia kvalifikačního či rekvalifikačního programu, který se obsahově shoduje s příslušným magisterským studijním programem, může být souborná postupová zkouška. Její formu, podmínky, za nichž může být skládána, způsob hodnocení, organizační zabezpečení na fakultách a další potřebné náležitosti upravuje vnitřní předpis fakulty garantující příslušný program.

(2) Vnitřní předpis podle odstavce l může stanovit prospěchové kritérium, jehož splnění je ekvivalentem k vykonání souborné postupové zkoušky.

(3) Souborná postupová zkouška nebo splnění podmínek jejího ekvivalentu, se klasifikuje dvoustupňově: vyhověl, nevyhověl.

(4) Pokud se souborná postupová zkouška koná jako samostatná zkouška, může ji účastník v případě neúspěchu opakovat, a to nejvýše dvakrát.

(5) Vykonání souborné postupové zkoušky se účastníkovi zaznamená do výkazu o studiu na základě protokolu o konání souborné postupové zkoušky.

Článek 10

Závěrečná zkouška

(1) Studium v rámci daného studijného programu je obvykle ukončeno závěrečnou zkouškou, jejíž forma i obsah jsou přesně specifikovány v příslušném programu.

(2) Účastník může konat závěrečnou zkoušku, jestliže splnil podmínky stanovené studijním programem.

(3) Závěrečná zkouška a její části se klasifikují známkami : výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl.

(4) Pokud je, některá z částí závěrečné zkoušky hodnocena známkou nevyhověl, je celkový výsledek závěrečné zkoušky klasifikován nevyhověl.

(5) Závěrečnou zkoušku nebo její část lze v případě neúspěchu opakovat nejvýše dvakrát při dodržení maximální doby studia, a to bez dalšího poplatku. Další opakování zkoušky není možné.

Hlava III

Průběh studia

Článek 11

Zápis

(1) Účastník se musí na počátku každého akademického roku zapsat způsobem předepsaným pořadatelem.

(2) Formu a termíny zápisu do celého akademického roku stanoví garant.

Článek 12

Opakované zapsání předmětu

(1) Nesplní-li účastník podmínky pro absolvování předmětu, může si tento předmět zapsat za stanovený poplatek nejvýše ještě jednou, a to ve standardní době studia zvětšené o jeden rok. Další zápis předmětu není možný. Pořadatel nezaručuje, že v době opakovaného zápisu bude příslušný program realizován.

Článek 13

Přerušení studia

(1) Účastník může požádat garanta programu, i bez udání důvodu, o přerušení studia, a to nejpozději před začátkem výuky v příslušném semestru. Na návrh garanta děkan přeruší studium zpravidla jen na celé semestry. Ze závažných, nikoliv však studijních důvodů může děkan na žádost účastníka přerušit účastníkovi studium i v průběhu semestru. V mimořádných odůvodněných případech může děkan na návrh garanta přerušit účastníkovi studium i z vlastního podnětu bez předchozí žádosti účastníka. Přerušení studia se zpravidla ukončuje tak, aby se časově shodovalo s koncem některého semestru.

(2) Celková doba všech přerušení studia nesmí v průběhu studia účastníka v rámci daného studijního programu přesáhnout u magisterského studijního programu dobu 12 měsíců. V odůvodněných případech může děkan maximální dobu přerušení prodloužit.

(3) Pomine-li důvod pro přerušení studia, může děkan na žádost účastníka přerušení studia ukončit i před uplynutím stanovené doby přerušení.

(4) Po ukončení přerušení studia je účastník povinen se do dalšího studia zapsat. Nezapíše-li se účastník do pěti pracovních dnů po ukončení přerušení studia nebo nepožádá-li o jiný termín zápisu nebo nepožádá-li o prodloužení přerušení studia, je to důvodem pro ukončení studia.

(5) Pořadatel nezaručuje, že po době přerušení studia bude příslušný program realizován. Tato skutečnost nezakládá důvod pro vrácení poplatku.

(6) Přerušení studia je zaznamenáváno do výkazu o studiu pověřeným pracovníkem.

Článek 14

Zanechání studia

(1) Účastník, který hodlá zanechat studia, oznámí tuto skutečnost písemně pořadateli. Může tak učinit v kterékoliv době během studia. Zanechání studia nezakládá důvod pro vrácení poplatku.

(2) Při zanechání studia z vážných zdravotních či pracovních důvodů během semestru, má účastník nárok na vrácení poplatku za tento semestr.

(3) Účastník, který zanechal studia, se musí nejpozději do 5 pracovních dnů od podání svého oznámení dostavit na příslušné studijní oddělení, kde odevzdá doklad o vypořádání všech pohledávek FPE vůči němu. Poté mu bude uzavřen výkaz o mimořádném studiu a nejpozději do třiceti dnů obdrží doklad o vykonaných zkouškách.

Článek 15

Ukončení studia pro nesplnění požadavků

(1) Děkan rozhodne na návrh garanta o ukončení studia, pokud účastník:

a) nesplnil podmínky studia dané studijním programem pro absolvování, a to v maximální době studia,

b) nesplnil podmínky studia dané studijním programem pro každý semestr, a to do konce následujícího semestru podle harmonogramu ZČU pro příslušný akademický rok nebo podle upraveného harmonogramu pro daný program,

c) nezaplatil v řádném termínu stanovené poplatky,

d) porušil závažným způsobem vnitřní předpisy ZČU.

(2) Ukončení studia podle odstavce (1a, b, d) nezakládá důvod pro vrácení poplatku.

Patička