Přejít k obsahu

Zaměření tvůrčí činnosti

Pestrost oborů Fakulty pedagogické předurčuje rovněž několik linií výzkumu.

Pedagogika a psychologie jsou z hlediska výzkumu na FPE klíčové a v posledních letech zde došlo ke znatelnému posílení vědeckovýzkumné činnosti. V oblasti pedagogiky je významně rozvíjena konceptová analýza učiva (metodika 3A) a pojetí reflektivní praxe. Rozvíjejí se také výzkumy zaměřené na využití moderních technologií v edukaci jedinců s postižením a na kompetence budoucích učitelů v oblasti ICT. U psychologie je významné zaměření na problematiku kvality života a školního fungování dětí s epilepsií. Dlouhodobě je rovněž zkoumán neuroticismus a psychická labilita budoucích učitelů. V rámci oddělení výchovy ke zdraví je věnována značná pozornost psychologickým aspektům výživy.

V oblasti didaktiky fyziky se rozvíjí řešení problematiky psychodidaktických aspektů řešení fyzikálních úloh a rovněž konceptuálního pojetí výuky fyziky včetně jejích návazností na matematiku, kde se otevírá prostor i pro poznatky z výzkumů v didaktice matematiky. Další významnou oblastí vědeckého zaměření je historický výzkum orientovaný na česká města a společnost za třicetileté války, českou historiografii 20. století a orální historii. V oblasti jazyků vznikají zásadní vědecké výstupy zaměřené na moderní rakouskou literaturu. V oblasti tělesné výchovy a sportu se výzkum zaměřuje na diagnostiku úrovně pohybové aktivity ve vztahu k motorickým předpokladům a kognitivním funkcím člověka a na vliv vybraných psychofyziologických aspektů na senzomotorické učení. Excelentní výstupy již dlouhá léta vznikají v oblasti regionální geologie (dokumentační výzkum lokalit), kvartérní glacigenní geologie a geomorfologie. V paleontologii pak probíhá výzkum zaměřený na prvohorní mořské živočichy, tzv. ramenonožce, na jejich taxonomii, evoluci a paleoekologii. Výsledky jsou, kromě jiného, významné i pro studium změn klimatu v geologické minulosti. Výzkum je více než dvě desetiletí podporován prostředky GAČR, je zapojen do projektů IGCP (UNESCO) a výstupem jsou desítky publikací v renomovaných periodikách.

FPE podporuje zapojení studentů doktorských, magisterských, ale i bakalářských studijních oborů do výzkumné činnosti ve spolupráci s vedoucími prací (viz projeky SGS a BAPE). V roce 2017 bylo realizováno 357 výstupů, v širokém spektru oborů (oborové články, monografie, ale i učebnice). Pokračovalo vydávání didaktického periodika Arnica.

Došlo k vyhodnocení nejlepších uměleckých výstupů RUV za období 2010–2015, mezi 10 nejlepších se dostala Lucie Hilscherová za roli v Hábově opeře Nová země. Značný mezinárodní dosah umělecké činnosti je patrný v koncertní činnosti Jitky Hosprové (Palermo, Arezzo apod.). Doc. Jiří Bezděk k 25. výročí založení ZČU napsal 3. symfonii Gaudeamus igitur. Ke zviditelnění univerzity doma i v SRN značně přispěl i Dr. Vít Aschenbrenner, hlavní organizátor festivalu Musica Sacra.

Patička