Přejít k obsahu

O katedře českého jazyka a literatury (KČJ)

          Od akademického roku 2020/2021 probíhá na katedře českého jazyka a literatury  bakalářské i navazující magisterské studium podle nově akreditovaných studijních plánů.

          V bakalářském stupni studia se jedná o studijní program Český jazyk se   zaměřením na vzdělávání, který je možno studovat jako hlavní studijní program (maior) nebo vedlejší studijní program (minor) v rámci sdružených studijních programů jako základ pro navazující studium magisterské. Student absolvuje tříleté bakalářské studium zakončené bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu studijního programu Učitelství pro základní školy se specializací Učitelství českého jazyka pro základní školy nebo studijního programu Učitelství českého jazyka pro střední školy.

          Absolventi bakalářského stupně studia získají znalosti současné jazykové normy českého jazyka ve všech rovinách, znalosti literárněhistorických, literárněteoretických a obecně jazykovědných pojmů a metod. Absolventi prokazují znalosti současného českého jazyka ve všech jeho rovinách i znalosti jeho historického vývoje a vývojových tendencí. Ovládají lingvistickou terminologii, orientují se v lingvistických disciplínách, v základní odborné literatuře oboru, jsou schopni využívat odbornou literaturu pro svou práci.  Absolventi navazujících  studijních programů se v souladu s požadavky současného kurikula uplatní jako kvalifikovaní učitelé českého jazyka.

Kontakt

Katedra českého jazyka a literatury
Veleslavínova 42
301 00 Plzeň

Sekretariát:
Pavla Soukupová
tel.: +420 377 63 6541
email: pavlasou@kcj.zcu.cz


 

Aktuality: 

 • Od středy 23. 9. přechází ZČU z důvodu nařízení Krajské hygienické stanice v Plzni na distanční výuku. Sledujte své studentské maily a fb stránku KČJ.

 • Od praxe k teorii a zpět
  Zde se můžete zaregistrovat k účasti na setkání učitelů, studentů a dalších zájemců nad tématy praxe a teorie vyučování českému jazyku a literatuře. Registrace bude otevřena do 16. 2. 2021. Podrobný program a další aktuální informace Vám zašleme v lednu na e-mailovou adresu, kterou uvedete v registraci. Účast na setkání je zdarma. Nebude-li možná osobní účast z důvodu hygienických opatření, setkání proběhne ve stanoveném termínu formou webináře.
  Odkaz na elektronickou registraci zde: https://forms.gle/dXbtwd8S5GbJdCfn7

 • Na katedře českého jazyka a literatury je jako termín odevzdání kvalifikačních prací pro letní obhajoby stanoven 31. březen. 

 • Naší fakultě se podařilo v rámci programu Erasmus+ navázat kontakt s univerzitou v německém Greifswaldu. V současné době se již připravuje k podpisu smlouva mezi oběma univerzitami. Týká se spolupráce naší katedry ČJL s tamějším pracovištěm bohemistiky. Nově se tak otevírá možnost pro studenty češtiny vyjet do zahraničí na studijní pobyt, pracoviště bohemistiky na univerzitě v Greifswaldu má o spolupráci velký zájem. Není třeba se obávat ani jazykové bariéry, komunikace bude probíhat v češtině. Zájem o výjezd je ovšem třeba nahlást včas, a sice do 5. 2. 2020, proto neváhejte a nahlaste svůj zájem na jeden z následujících kontaktů:
  
  jmalkova@kcj.zcu.cz
  spevacko@kcj.zcu.cz
  
  PaedDr. Jitka Málková, Ph.D.
  KČJ FPE 

 • 24. ledna 2020 od 9.00 hodin probíhá na fakultě den otevřených dveří, odkaz zde: https://www.fpe.zcu.cz/study/applicants/. Hromadné informace proběhnou na Klatovské v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin, informace katedry českého jazyka pro studium češtiny, učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň budou ve Veleslavínově ulici.

 


 

Katedra českého jazyka a literatury pořádá pro uchazeče o studium oborů

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy

1. Intenzivní kurz českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na VŠ, k maturitě i pro studenty VŠ - ZRUŠENO

Intenzivní kurz českého jazyka a literatury bude probíhat každý čtvrtek od 27. února do 7. května 2020 na katedře českého jazyka a literatury v Plzni Jungmannově ul. 1 v učebně JJ 215 vždy od 15.00 do 18.00 hodin.

Proč se vyplatí kurz absolvovat?

 • Chcete být úspěšní u přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury na VŠ? Pak je kurz určen právě Vám.
 • Chcete uspět u státní maturitní zkoušky z českého jazyka, ale nejste si jisti, zda dokážete správně určit funkční styl předloženého textu, dominantní slohový postup a že se ve struktuře jazykových prostředků orientujete tak, abyste byli schopni určit jejich funkci v textu?  Nejste si jisti, zda máte dostatečné literárněhistorické znalosti? Pak je kurz určen právě Vám.
 • Studujete na VŠ studijní obor, v jehož studijním programu je nutné absolvovat dílčí zkoušky z českého jazyka, a Vy si nejste jisti, zda máte dostatečné vstupní znalosti a dovednosti, abyste zkoušky úspěšně absolvovali? Jste opakovaně při těchto zkouškách neúspěšní? Pak je kurz určen právě Vám.

Kurz bude probíhat jedenkrát týdně (čtvrtek odpoledne) formou deseti prezenčních seminářů. Každý seminář budou tvořit tři šedesátiminutové výukové jednotky.

Můžete zvolit jeden ze dvou nabízených modulů.

Další informace jsou ZDE.

Přihláška

2. Přijímací zkoušku nanečisto - PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

 • Přijímací zkouška nanečisto proběhne v pátek 15. května 2020 na katedře českého jazyka a literatury v Plzni Jungmannově ul. 1 v učebně JJ 215 od 13.00 do 18.00 hodin.
 • Uchazeč vyplní test, který obsahem, rozsahem i náročností odpovídá přijímacímu testu. Spolu s vyučujícími pak bude provedena společná analýza, budou vysvětleny jednotlivé úkoly a problémy, bude doporučena literatura pro další přípravu k přijímací zkoušce.

Veškeré další informace jsou na přihlášce zde:

Přihláška

případně pište na e-mail pavlasou@kcj.zcu.cz (Pavla Soukupová) 

 


 

Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni zve na setkání studentů českého jazyka a literatury, které navazuje na projekt podporovaný Městem Plzeň

Český jazyk a literatura – od teorie k praxi

27. listopadu 2018 od 15.00 hodin

Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň, místnost VC 330

Cílem setkání je diskutovat o přípravě studentů na vlastní pedagogickou praxi, o podobě náslechových a výstupových praxí a o problematice přechodu absolventů FPE v Plzni
do školské praxe.

 • Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni zve na přednášku

  Pragmatická dimenze komunikace a volba komunikační strategie

  Přednášející: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

  Datum konání: 12. prosince 2018 od 15.00

  Místo konání: Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň, místnost VC 222 

  Přednáška se uskuteční v rámci aktivit Jazykovědného sdružení České republiky.

 • Katedra českého jazyka a literatury zve na seminář

  Prameny pro poznání historické češtiny
  na internetu

  9. listopadu 2018 od 10,15 hodin
  Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42 Plzeň
  místnost VC 222

  Boris Lehečka z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český představí Vokabulář webový (https:// vokabular.ujc.cas.cz/) jako zdroj informací o historické češtině, zaměří se na specifika zpřístupněných materiálů, např. slovníků staré češtiny, textové banky a digitalizovaných mluvnic. Druhá část semináře bude věnována některým výstupům projektu Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku. Některé z nich mohou najít uplatnění i mimo oblast staré češtiny (např. asistent pro kontrolu pravopisu v programu Word). Odkaz na stránky Vokabuláře s prezentací, která na katedře proběhla, je zde: Vokabulář webový

 • Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni zve

na setkání učitelů a studentů českého jazyka a literatury

pořádané v rámci projektu podporovaného městem Plzeň

Český jazyk a literatura – od teorie k praxi

6. listopadu 2018 od 13.30 hodin

Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň, místnost VC 332

Program

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. Konstruktivistické přístupy k přípravě studentů na pedagogickou praxi

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. Aktuální problémy výuky českého jazyka na základní škole

PhDr. Martin Prošek, Ph.D. Dynamika současné češtiny a její zohledňování ve škole

PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. Komu svědčí inkluze?

Diskuze.

Vítána jsou aktivní vystoupení pedagogů i pouhá účast na závěrečné diskuzi.

Drobné občerstvení zajištěno.

Rozhovor s PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc.

  


 

 • Studenti, kteří v letech 2002 až 2013 na KČJ obhájili kvalifikační práci, si mohou na sekretariátu zpětně požádat o jeden výtisk (pokud si jej nevzali hned po obhajobě). 

   

 • Děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vypisuje výběrové řízení na stipendijní pobyt na katedře českého jazyka. Stipendijní pobyt je určen studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů oboru bohemistika na zahraničních vysokých školách.

   

 • V případě, že jste v rámci svého studia plnili certifikát Čeština jako cizí jazyk, je třeba si o něj před absolvováním požádat na studijním oddělení u své studijní referentky.

   

Text

Patička