Přejít k obsahu

Celoživotní vzdělávání

Nabídka kurzů oddělení matematiky KMT pro učitele v rámci celoživotního vzdělávání

(kurzy jsou akreditovány MŠMT)

Zajímavá algebraická témata: nové podněty a úlohy

Algebra je "starou" matematickou disciplínou, ne však zaprášenou a unavenou. Dnes je k dispozici řada programů počítačové algebry či dokonce kalkulátorů, které počítají se symboly a provedou tak mnoho práce za nás. Tak se stalo, že matematici objevili mnohé hezké postupy, které nejsou zatím v širší komunitě dostatečně známy. Přitom se zde pracuje s elementárními matematickými pojmy, např. s celými čísly či polynomy, a tak je možné najít i jednoduché úlohy, které by šly představit studentům SŠ či dokonce žákům ZŠ.

 • 1) Rozklad přirozených čísel na prvočísla. Jak to souvisí se šifrováním a s bezpečností bankovních kont? Ukázka jedné šifry od spisovatele E. A. Poea. Dvě faktorizační metody dostupné i žákům ZŠ. (2 vyuč. hodiny)
 • 2) Seznámení s kalkulátory realizujícími symbolické výpočty (TI-92 Plus), resp. se základními možnostmi programu Mathematica. (Půjde o elementární úvod vhodný i pro ty, kteří s těmito prostředky nemají žádnou zkušenost, 2 vyučovací hodiny)
 • 3) O jednom zajímavém matematikovi (J. J. Sylvester), jeho životních osudech a o něčem, čemu bychom se od něj mohli přiučit. (2 vyučovací hodiny)
 • 4) Jak se algebra vyvíjela (linie algebra "klasická" - "moderní" - "počítačová"). Může počítač provést důkaz matematické věty? (2 vyučovací hodiny)

Vzdělávací cíl: Seznámení kolegů ze ZŠ a SŠ na elementární úrovni s pokroky v oblasti algebry, s úlohami dostupnými pro studenty či dokonce pro žáky ZŠ.

Cílová skupina: učitelé matematiky základních a středních škol

Lektor: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.

Rozsah kurzu: 4 bloky po 2 hodinách, celkem 8 hodin


Matematická pregramotnost

 • 1) Přiřazování, usuzování – úlohy typu zebra, sudoku v mateřské škole
 • 2) Prvky kombinatoriky v mateřské škole - činnosti na bázi pohybu, manipulace, grafiky
 • 3) Vytváření představy přirozeného čísla - tvorba generických modelů, rozlišování znaků
 • 4) Příprava na řešení slovních úloh - práce s otázkou, zaznamenání čísla v textu
 • 5) Práce se závislostmi a pravidelnostmi v mateřské škole
 • 6) Kinestetický styl v práci s dětmi v mateřské škole - spojení pohybu a matematiky
 • 7) Orientace v prostoru a v rovině, rovinné a prostorové útvary
 • 8) Práce s celkem, shodná zobrazení v mateřské škole

Vzdělávací cíl: Vybavit učitele mateřských škol kompetencemi potřebnými k naplňování cílů předmatematické výchovy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Účastníci kurzu se s danou problematikou seznámí nejdříve obecně a poté si vytvoří zásobník konkrétních her a činností, které mohou realizovat s dětmi v mateřské škole. Všechny činnosti jsou ověřené v praxi mateřské školy a jsou zaměřené na metody řešení (usuzování, přiřazování), na vytváření představy přirozeného čísla, na práci v rovině a prostoru, závislosti, práci s celkem a na užití pohybu v matematice.

Cílová skupina: učitelé 1. stupně základních škol

Lektor: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Rozsah kurzu: 8 bloků po 2 hodinách, celkem 16 hodin

Patička