Přejít k obsahu

Přehled odborných konferencí KHI (od roku 2013)

Název a odkaz

 Termín

70 let vysokoškolského vzdělávání učitelů v Plzni a výstava První dekáda: Počátky Pedagogické fakulty v Plzni v letech 1948–1958

 28. listopadu 2018

Třicetiletá válka v českých zemích. Doba. Události. Lidé. Kultura.

 14. - 16. listopadu 2018

Ženské téma ve výchově a vzdělávání

 13. června 2017

Militarimus a branná výchova v socialistickém vyučování v době studené války

 16. - 17. června 2016

"Svoboda". Odborná historická konference k 70. výročí osvobození ČSR.

 5. května 2015

Didaktická konference POST ILLA VERBA

 5. března 2015

Ženy v plzeňském vědeckém a akademickém světě

 11. prosince 2014

65 let vysokoškoské přípravy učitelů v Plzni

 14. listopadu 2013

"Naše měna je pevná". Šedesát let od první protikomunistické vzpoury v ČSR.

 31. května - 1. června 2013

Ozvěny oslav 70. výročí založení Pedagogické fakulty v Plzni: Výstava "První dekáda: Počátky Pedagogické fakulty v Plzni v letech 1948–1958" a studentská vědecká konference "70 let vysokoškolského vzdělávání učitelů v Plzni"

Naděžda Morávková

 width=

Součástí celoročních oslav sedmdesátého výročí založení Pedagogické fakulty v Plzni byla také vernisáž výstavy První dekáda: Počátky Pedagogické fakulty v Plzni v letech 1948–1958 a studentská vědecká konference 70 let vysokoškolského vzdělávání učitelů v Plzni. Obě akce proběhly dne 28. listopadu 2018, konference v aule budovy Veleslavínova 42 v Plzni, vernisáž výstavy pak ve vestibulu této budovy. Zde je ostatně výstava ke zhlédnutí až do 31. ledna 2019. Veškeré odborné podklady připravila katedra historie FPE ZČU pod vedením doc. PaedDr. Naděždy Morávkové, Ph.D. a PhDr. Karla Řeháčka, ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Plzni a katedrou výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU, organizace obou počinů se zhostila rovněž katedra historie FPE ZČU. Kromě studentů a akademiků FPE byli milými hosty odborníci z plzeňských archivů, Západočeské galerie, památkového ústavu, Západočeského muzea, Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy v Plzni, dalších pracovišť Západočeské univerzity, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zahraniční hosté z Polska, Německa, Slovenska a Rakouska. Zahájení vernisáže se ujali nově zvolený primátor Plzně Mgr. Martin Baxa, děkan FPE ZČU v Plzni RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. a prof. Akad. soch. Kurt Gebauer. Mezi vzácnými pamětníky, kteří vzpomínali na historii fakulty, byli mimo jiné prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc., prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Fiala, CSc., PhDr. Jindřich Jirásek, PaedDr. Ladislav Voldřich, Mgr. Petr Hubka či Ľubomír Smatana. Zajímavou doprovodnou akcí byl po celý den workshop iniciativy Otevřeno. Studenti připravili pro žáky ZŠ a SŠ zajímavé úkoly a soutěže, celá budova „Veleslavínky“ ožila hemžením dětí školou povinných. Spokojení žáci i jejich učitelé, kteří pak s úsměvem na tváři opouštěli prostory slavící fakulty, byli pořadatelům nejlepší odměnou. Iniciativa Otevřeno, konkrétně studenti Bc. a BcA. Petr Pánek, DiS, Bc. Dominic Jačka a Bc. Jitka Rosenbaumová, připravila rovněž fakultě milý filmový dárek – snímek Fakulta pedagogická napříč generacemi, jenž je ke zhlédnutí na Youtube.

„S potřebou vytvořit v Plzni možnost vysokoškolské přípravy pro učitelská povolání se setkáváme poměrně často už v období první republiky. Stávající plzeňské učitelské ústavy postačovaly sotva pro základní školství, střední školství si vyžadovalo odborníky s patřičným univerzitním vzděláním. V říjnu 1921 založila Československá obec učitelská v Praze soukromou dvouletou Školu vysokých studií pedagogických. Jejím iniciátorem a prvním děkanem byl Otakar Kádner. Měla pobočku v Brně a od roku 1937 do okupace také v Plzni.

 width=

Po válce pak, v roce 1945, na tento institut navázala Vysoká škola pedagogická v Praze. Vedl ji Otokar Chlup a mezi tentokrát již početnějšími pobočkami byla i Plzeň. Sídlo pobočky bylo ve školní budově v Houškově ul. č. 3. Od letního semestru 1946/1947 se posluchači této školy v Plzni staly posluchači Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v kterou se Vysoká škola pedagogická v podstatě transformovala. Ke zřízení samostatného pedagogického vysokoškolského ústavu, Pedagogické fakulty, došlo v Plzni nařízením vlády č. 225/58 Sb. dne 14. září 1948 na návrh tehdejšího ministra školství a kultury Zdeňka Nejedlého. Slavnostní zahájení akademického roku se konalo 14. listopadu 1948 ve velkém sále Slovanské besedy v Plzni. Prvním sídlem nového institutu se stala budova bývalého ženského učitelského ústavu v Plzni na Stalinově (dnes Americké) třídě, se 14 použitelnými učebnami. Následujícího roku byla fakultě přidělena nová budova – bývalé dívčí reálné gymnázium ve Veleslavínově ulici č. 42. Vnitřní strukturu fakulty tvořily nejprve tzv. ústavy, teprve od roku 1950/1951 byly přejmenovány na katedry. Ústavů bylo celkem 13: ústav pro matematiku a geometrii, ústav pro hudební výchovu, ústav pro slovanskou filologii, ústav pro občanskou nauku a politickou výchovu, ústav pro speciální metodiky a školní praxi, ústav biologický, ústav geologický a mineralogický, ústav pro výtvarnou výchovu, pedagogický ústav, ústav pro předškolní výchovu, ústav pro domácí nauky, ústav pro dějepis a ústav pro zeměpis.

V prvním roce bylo zapsáno 79 posluchačů, v dalším roce už 135. V počátečních rocích existence, do roku 1953, činila délka studia 3 roky. Od akademického roku 1950/1951 bylo zřízeno také dálkové studium. K usnadnění styku s neplzeňskými posluchači se zavedla v této souvislosti konzultační střediska v Chebu a v Karlových Varech. Chebské bylo později zrušeno. Fakulta prošla v počátečním období, podobně jako mnoho jiných institucí ve státě v tu dobu, četnými organizačními reformami. Roku 1953 se vládním nařízením Pedagogická fakulta změnila na Vyšší pedagogickou školu. Studium se zredukovalo na dva roky. V čele ústavu zůstal Jaroslav Krofta, složení pedagogického sboru bylo také z větší části totožné se složením sboru předchozí Pedagogické fakulty. Výukové obory byly upraveny do tzv. dvouaprobací. Roku 1959 byla uzákoněna v Československu další školská reforma a Vyšší pedagogická škola se na jejím základě změnila na Pedagogický institut.

 width=

Studium připravovalo pro první stupeň základní školy (tři roky) a pro druhý stupeň základní školy (čtyři roky). Vedením Pedagogického institutu byl pověřen Zdeněk Ungerman z katedry základů marxismu-leninismu. Fakulta byla řízena nejprve akčním výborem, jehož předsedou byl JUDr. Jaroslav Krofta, právník se zaměřením na ústavní právo a poslanec Národního shromáždění, a členy Václav Procházka (za vyučující), Josef Diba (za zaměstnance) a Lumír Linhart (za posluchače). Následujícího roku byl již ministrem školství jmenován děkan, nejprve zastupující, pak stálý, a stal se jím JUDr. Jaroslav Krofta. Výuka byla zajišťována v počátcích převážně vybranými učiteli plzeňských středních škol, doplňovali je někteří pražští univerzitní profesoři a dále několik expertů z praxe, např. RNDr. Bohdan Bayer ze Západočeského muzea.“


 width=

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Katedra historie Fakulty pedagogické a katedra historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni při příležitosti 400. výročí začátku třicetileté války, 370. výročí vestfálského míru a 400. výročí dobytí Plzně Mansfeldem uspořádala ve dnech 14. – 16. listopadu 2018 mezinárodní konferenci

TŘICETILETÁ VÁLKA V ČESKÝCH ZEMÍCH:

DOBA. UDÁLOSTI. LIDÉ. KULTURA.

Podrobnosti a program konference naleznete v textu, který lze číst a stahovat právě zde... 

Momenty, momentky, ba i záběry - nemalá obrazová dokumentace se nachází právě zde...


 width=

Mezinárodní konference Ženské téma ve výchově a vzdělávání

Naděžda Morávková

Ve dnech 12. – 13. 6. 2017 pořádala KHI FPE ZČU v Plzni konferenci Ženské téma ve výchově a vzdělávání. Téma je součástí dlouhodobého výzkumného zaměření katedry historie směrem k dějinám regionálního školství, vedeného na Fakultě pedagogické ZČU. Oba aspekty tématu jak gender dějiny, tak dějiny regionálního školství patří k předním soudobým badatelským trendům a v jejich rámci se již uskutečnilo na katedře v nedávné době několik úspěšných odborných konferencí a vyšlo několik monografií.[1] 

Studenti, pro které byla konference především plánována, započali první výzkumné kroky směrem k tématu konference v září 2016 v semináři dr. Morávkové. Nejúspěšnější z nich svůj výzkum rozšířili v LS 2016/2017 a následně prezentovali jeho výsledky před reprezentativním auditoriem – významnými odborníky v rámci tématu, a to nejen plzeňskými, jakými jsou např. PhDr. Karel Řeháček, PhDr. Dagmar Hudecová, Mgr. Petr Hubka či Mgr. Jiří Hlobil, ale i ze spřátelených univerzit v Opavě, Hradci Králové, Brně, zejména prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. Účast přijali také odborníci z univerzity v polské Vratislavi a univerzity v německém Bamberku, zejména Dr. Ryszard Gladkiewicz, předseda Česko-polské učené společnosti či Mgr. Jadwiga Dunaj. Konference tak nabyla mezinárodního charakteru a těšila se velkému zájmu studentů bakalářského i magisterského programu.  width=

Pro studenty představovala další užitečnou příležitost proniknout do praxe moderního vědeckého výzkumu a interpretace jeho výsledků, k čemuž se je snaží katedra vést. Studentské příspěvky střídaly mistrovské lekce odborníků a ukázaly, že studentský výzkum může být nejen nástrojem výchovy a edukace budoucích badatelů, ale také cenným prvovýzkumem a cestou k získávání významných pramenů. Z osobních pozůstalostí a pamětnických zdrojů vytěžili studenti velmi zajímavý materiál. Přínosem bylo i to, že se jednalo o téma, kde byla prezentována i problematika oborové didaktiky. Ta bývá zanedbávána na historickém vědeckém poli a katedra historie FPE ZČU je jedním z několika pracovišť (katedry historie či společenských věd pedagogických fakult v Praze, Ostravě, Olomouci, Brně a Ústí nad Labem), kde je hmatatelněji rozvíjena. Výstupem z konference bude monografie o problematice a dějinách ženského školství na přelomu 19 a 20. století, zejména na příkladu našeho regionu, jež bude k tisku připravena koncem roku 2017. Na úspěšnou konferenci by katedra v budoucnu ráda navázala další etapou výzkumu, totiž tématikou ženské problematiky v dějinách školství regionu v druhé polovině 20. století a plánovanou výstavou v rámci tématu.

[1]Např. MORÁVKOVÁ, Naděžda - ŘEHÁČEK, Karel.  Osobnosti plzeňského vysokého školství, díl 2. Praha: viaCentrum, 2014. 269 s.  ISBN 978-80-87646-04-5.; MORÁVKOVÁ, Naděžda. Václav Čepelák a katedra historie plzeňské pedagogické fakulty. Praha-Plzeň: viaCentrum pro Západočeskou univerzitu v Plzni, 2016. 315 s. ISBN 978-80-87646-13-7.; a další.

 width=

Studentská vědecká konference: Militarismus a branné prvky v socialistickém vyučování v době studené války

Naděžda Morávková

Ve dnech 16. - 17. června 2016 pořádala katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a její Středisko orální historie SOHI ve spolupráci s odbornou asociací Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe studentskou vědeckou konferenci na téma Militarismus a branné prvky v socialistickém vyučování v době studené války. Konference představila výsledky více než ročního výzkumu studentů i akademických pracovníků katedry a střediska SOHI, ale též výzkum kolegů z univerzity ve Vratislavi a univerzity ve Varšavě. Díky účasti výboru asociace Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe se studentským výstupům dostalo velmi erudovaného auditoria, z českého i polského akademického prostředí, nejen z řad vyučujících z českých i polských univerzit včetně Karlovy v Praze a Masarykovy v Brně, ale i z řad odborníků Akademie věd České republiky.  Jednání probíhalo na půdě Fakulty pedagogické ZČU, ve Veleslavínově ulici v Plzni. Dvoudenní program zahájil a rovněž zaštítil děkan pedagogické fakulty, pan RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

K nejzajímavějším vystoupením bezesporu patřily příspěvky prvního dne. PhDr. Karel Řeháček z KHI přednesl téma Válečný tělocvik a vojenská příprava mládeže v letech 1914-1918, jež celý výzkum začlenilo do širšího kontextu dějin vyučování dvacátého století v regionu. Pro studenty zde byla velmi inspirativní špičková erudice v práci s archivním pramenem, kterou rovněž dr. Řeháček jako pracovník Státního oblastního archivu v Plzni studentům dlouhodobě a trpělivě předává. Příspěvek dr. Lucyny Biały z vratislavské univerzity nazvaný Przysposobienie wojskowe podczas zabawy – na przykładzie działalności „Klubu Pancernych” představil dobové způsoby využívání televizního média v rámci ideové a branné přípravy ve vyučování a výchově mládeže v Polsku. Vzbudil živou diskusi zejména mezi starší, pamětnickou částí auditoria. Dr. Anna Jabłoński z téže univerzity navázala na téma příspěvkem Polskie podręczniki szkolne z zakresu przysposobienia obronnego w latach 1982-1989. Na závěr bohaté diskuse účastníci konstatovali, že problémy spojené se zařazováním sledovaného tématu do dobových učebnic byly v obou zemích velmi podobné, takřka totožné. Téma dále rozvíjela po přestávce didaktička katedry historie PaedDr. Helena Východská ve svém příspěvku Třídní boj v socialistických učebnicích dějepisu.

 width=

I ona se dočkala značného zájmu v diskusi a komparace učebnic českých a polských. Ze studentských příspěvků zde zdůrazníme zejména vystoupení čerstvých absolventek magisterského studia učitelství dějepisu na FPE ZČU Mgr. Kateřiny Šabatové a Mgr. Aleny Navrátilové. Prvně jmenovaná se zabývala rovněž tématikou učebnic - Militaristické prvky v textech českých učebnic matematiky, Mgr. Navrátilová pak branností coby vyučovacím předmětem Výuka branné výchovy v ČSSR. Auditorium ocenilo u těchto dvou příspěvků zejména rozsáhlost a pečlivost výzkumu, který zpracování tématu předcházel. Značné pozornosti v rámci diskuse se dostalo i příspěvku Brannost podle paragrafů PhDr. Miroslava Breitfeldera, Ph.D. z katedry historie FPE ZČU. Také on zasadil problematiku do kontextu širšího didaktického i odborného výzkumu katedry. Závěry konferenčního jednání a vybrané příspěvky budou publikovány a zprostředkují tak výstupy bádání další odborné veřejnosti.

Za zmínku stojí doplňkový program konference, zejména páteční exkurze do tzv. Atommuzea v Míšově. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 17. srpna 2013 a nachází se v někdejším vojenském prostoru Brdy. O jeho vznik několik let usilovala a nyní je provozuje skupina dobrovolných nadšenců sdružených v Nadaci Železné opony. V době studené války zde byly skladovány sovětské jaderné hlavice, které měly být připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. Účastníci konference s provozovateli řešili zajímavé invence v oblasti didaktického potenciálu expozice a otázky vzájemné spolupráce.

 width=

Konference byla součástí širšího výzkumného programu katedry historie FPE ZČU, který se snaží přispět k problematice dějin vyučování a vývoje vyučovacích médií ve dvacátém století. Kromě práce s archivními materiály badatelé katedry využívají možnosti svého Střediska orální historie a aplikují metody práce s pamětníky. Ty jsou zejména pro mladší období zmíněného badatelského zájmu velmi efektivní.

Malou obrazovou dokumentaci lze snadno dohledat v naší Galerii...

 
 

„SVOBODA“

Odborná historická konference k 70. výročí osvobození Československa,

kterou pod záštitou ZČU v Plzni, Magistrátu města Plzně a Velvyslanectví Belgického království pořádá katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské unierzity v Plzni dne 5. května 2015 v aule budovy ZČU v Plzni, Jungmannova 1, od 10:00 hod.

Program:

10:00 Key Note: Dave Warner, Kapitein-Commandant, Militair Repetitor Leerstoel Geschiedenis Royal Military Academy
Pracovní tábory při Metal Werk I a Metal Werk II Holýšov, Lukáš Taitl (ZČU)
Osvobození Plzně 6. 5. 1945 v zrcadle amerického tisku a tajných dokumentů ministerstva zahraničí, prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. (ZČU)
Koncentrační a zajatecké tábory Holýšov 1944-1945, Mgr. Josef Hais (DD Holýšovska)
Heinrich Lübke a Holýšov. Čtvrt století poté… PhDr. Karel Řeháček (SOA Plzeň)
Vzpomínky na osvobození Plzně a příjezd spojeneckých vojsk, prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. (ZČU)
Češi v koncentračním táboře Flossenbürg, Jan März (ZČU)
Holýšov - malé město s bohatou historií. Válečné dění v Holýšově a jeho vliv na současnost, Ondřej Švarc, Masarykovo gymnázium Plzeň
Pracovní tábory na Plzeňsku. Bc. Kateřina Šabatová (ZČU)
Konec války: pochody smrti, PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. (ZČU)
Role a osudy polských oddílů působících za druhé světové války v Čechách, Mgr. Michal Louč, Univerzita Pardubice
14:00 Zdravice belgických veteránů 2. světové války, zdravice velvyslankyně Belgického království, zdravice děkanky FPE ZČU
Diskuse, závěr

Plakát ke stažení či nahlédnutí...

 

 


Didaktická konference POST ILLA VERBA

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme na didaktickou konferenci s názvem POST ILLA VERBA, pořádanou při příležitosti události č. 1 v letošním „historickém kalendáři“, totiž 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Katedrou historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Konference je určena především pro učitele dějepisu základních a středních škol v západních Čechách.

Našim hlavním cílem je zorganizovat zajímavý workshop didaktických nápadů pro vyučování dějepisu, vlastivědy a dalších spřátelených předmětů. Vítány jsou jak ucelené konferenční příspěvky, tak prezentace zcela dílčích aktivit, které ve vyučování o Janu Husovi skutečně využíváte.

Obraz českého reformátora v dnešním vyučování dějepisu považujeme za velmi zajímavé a nosné téma. Také prezentace různorodých metod a dílčích didaktických nápadů k tomuto tématu se prostřednictvím našeho jednání rozhodně může stát hodnotným obohacením Vašeho dosavadního metodického přístupu k tématickému celku husitství.

Svou účast potvrďte, prosím, vyplněním a odesláním přihlášky, která je přiložena. O registraci Vás žádám nejpozději do pátku 6. února 2015.

Na Vaši účast a na příjemný den s didaktickou tématikou se velmi těší Helena Východská.

Termín konference: čtvrtek 5. března 2015.

Mail konference : konference-janhus@email.cz

Materiály ke stažení: Plakát / Program / Přihláška


Ženy v plzeňském vědeckém a akademickém světě

Odborná konference, kterou katedra historie FPE Západočeské univerzity pořáda ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Plzni pořádají dne 11. prosince 2014 od 10,30 hodin v aule Fakulty pedagogické ZČU v Plzni v Jungmannově ulici č. 1. Konference se spojene s prezentací publikace "Osobnosti plzeňského vysokého školství II".

Program k nahlédnutí i stažení naleznete zde...

 


65 let vysokoškolské přípravy učitelů v Plzni

jest název odborné konference, na kterou katedra historie FPE Západočeské univerzity v Plzni srdečně zve studenty, bývalé absolventy, pedagogy, zaměstantce, jakož i širokou veřejnost.

Konferece proběhne 14. lisotopadu 2013 v prostorách Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, Vejprnické ulici, v pavilonu č. 8, a to od 8:30 hod.

Podrobný program naleznete zde...


"Naše měna je pevná"
Šedesát let od první protikomunistické vzpoury v Československu.

Katedra historie FPE Západočeské university v Plzni a Středisko orální historie SOHI KHI ve spolupráci se statutárním městem Plzeň a pod záštitou primátora města Plzně zvou na mezinárodní historickou konferenci pořádanou ve dnech 31. května a 1. června 2013 v historické budově radnice města Plzně.

Materiály ke stažení:

Plakát / Přihláška / Program

 

 


Patička