Přejít k obsahu

O centru


ENGLISH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum tělesné výchovy a sportu
Fakulta
pedagogická Západočeské univerzity
Klatovská 51
Plzeň
30100

Telefony:
sekretářka
vedoucí katedry

email:

 

377 636 401
377 636 400

pvalach@ktv.zcu.cz

Co lze u nás studovat:

Centrum tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni je renomovaným vysokoškolským pracovištěm připravujícím odborníky v oblasti tělesné výchovy a sportu. V tomto procesu se nejedná o uzavřený organizační celek, nýbrž o otevřený článek, který spolupracuje s odborníky jiných kateder či fakult Západočeské univerzity v Plzni a nebo jiných vysokých škol v rámci České republiky. Těžištěm práce centra je výuka a výzkum v oblasti KINANTROPOLOGIE. Tato vědní disciplína se zabývá pohybem člověka a měla by postihovat všechny možnosti lidského pohybu. V jejím rámci lze studovat několik studijních oborů, rozdělených v zásadě na dva směry: učitelský a neučitelský. Učitelské studijní programy a Pedagogika pohybové prevence jsou magisterské s délkou studia 2 roky. Neučitelské studijní obory jsou bakalářské s délkou studia 3 roky.
Řada učitelů centra se souběžně s výukou věnuje vědecké práci. Na katedře jsou v současné době řešeny projekty týkající se svalových dysbalancí, diagnostiky motorických předpokladů či motorického učení oslabených dětí. Na většině projektů spolupracují i studenti, kteří tak dostávají možnost rozšířit své profesní zkušenosti.
Centrum se tak stává místem, kde se rodí nové poznatky a tyto jsou bezprostředně předávány dalším generacím studentů.

Poslání
Posláním centra je prostřednictvím výuky a studia kinantropologie podporovat aktivní přístup k životu a péči o rovnováhu mezi tělesnou a duchovní stránkou člověka. V učitelských studijních oborech se jedná především o výchovu a vzdělávání prvotřídních odborníků, kteří svým přístupem, znalostmi, schopnostmi a dovednostmi budou vzorem pro své žáky a studenty a budou jim schopni předávat získané zkušenosti.
V bakalářských studijních programech je posláním centra:

  • připravit odborníky pracující především v oblasti mimoškolní tělesné výchovy a sportu, kteří budou zárukou šíření nejnovějších poznatků v oboru mezi nejširší veřejností a budou tak přispívat ke zdravému vývoji celé společnosti.
  • připravit studenty pro navazující magisterské studium učitelství tělesné výchovy

V magisterských studijních programech je posláním centra:

  • příprava odborníků ve sféře vzdělávání v pohybových aktivitách dětí i dospělých a jejich prostřednictvím realizovat preventivní působení pohybových aktivit jako kompenzačního činitele negativního působení civilizačních vlivů na zdraví člověka.
  • příprava učitelů tělesné výchovy na základních a středních školách

Patička