Přejít k obsahu

O nás

Základní informace
Oddělení technické výchovy (KMT-T)
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň
tel: +420377636501

Oddělení se zabývá především výukovou činností. Hlavním úkolem je příprava budoucích pedagogů oboru Technická výchova pro základní školy. Výuka probíhá v řádním denním studiu. Pracovníci oddělení se podílí na různých projektech a spolupracují se zahraničními kolegy.
Hlavní oblasti, kterými se katedra zabývá jsou: základy elektrotechniky a elektroniky, její dějiny, aplikace konstruktivní geometrie, materiály a technologie, technická praktika, principy a systémy techniky, strojírenství, automatizace a kybernetika a didaktické a informační technologie.
Stručná historie KMT-T od roku 2010
Oddělení technické výchovy katedry matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT) bylo vytvořeno z původní samostatné katedry technické výchovy se sídlem ve Veleslavínově ulici 42. Nově je součástí výše uvedené KMT. Současně proběhlo stěhování do prostor bývalé KOF a KMT na Klatovské třídě 51.
Stručná historie původní katedry do roku 2010
Současná Katedra technické výchovy byla založena již v roce 1958 při Pedagogickém institutu jako "Katedra teorie výroby a dílenských prací". Mezi zakládající členy patřili PaedDr.Zdeněk Rádl, Otomar Barborka, Václav Kolář a Jaroslav Dobrý. V roce 1963 se katedra stala součástí nově vzniklé Pedagogické fakulty a změnila svůj název na "Katedru základů průmyslové výroby". Katedra byla umístěna ve Veleslavínově ulici č.42, kde byly postupně vybudovány tři učebny, pracovna vedoucího katedry, sekretariát a knihovna.
V letech 1963-64 byly za pomoci studentů adaptovány bytové prostory v Riegerově ulici č.20 na dílny katedry. V roce 1975 katedra do třetice mění svůj název na "Katedru technické výchovy". V roce 1988 zorganizovala katedra vědeckou konferenci vybraných absolventů oboru "Základy techniky", ze které byl vydán sborník.
Mezi větší akce katedry v posledních letech můžeme zařadit vybudování laboratoře didaktické technologie, laboratoře pro výuku učitelství prvního stupně ve Veleslavínově ulici a dále pak přestěhování dílen z Riegrovy ul. do prostor v Sedláčkově ul.č.38, kde v současné době výuka probíhá.

Záměr oddělení ve vědecké a výzkumné činnosti do r. 2010

Charakteristika oddělení

oddělení KMT-T zajišťuje výuku ve vzdělávacích programech:

- Učitelství pro 2. st. ZŠ - dobíhající „dlouhý program“ aprobace Technická výchova

- Učitelství pro 1. st. ZŠ v povinných předmětech spol. základu: KAT/PČM, KAT/DITNŠ; v povinně volitelných předmětech: KAT/DSNŠ, KAT/DS2. Ve volitelných předmětech pak dalších 6 předmětů. Obdobnou strukturu předmětů pak zajišťuje katedra i v kombinovaném studiu učitelství pro 1. st. ZŠ. Dále v tomto studiu plně garantuje prohloubené studium – pracovní výchova.

- Učitelství pro 2. st. ZŠ „dlouhé programy“ v povinných předmětech spol. základu: KAT/DITVA.

- Učitelství pro střední školy (dlouhé programy) v povinných předmětech spol. základu: KAT/DITVB

- Bakalářský program učitelství pro mateřské školy, kde zajišťujeme výuku v 5 povinných předmětech.

- Dále katedra garantuje certifikátový program pedagogické studium pro studenty neučitelských fakult (pro všechny fakulty ZČU). Zajišťuje výuku v 6 předmětech tohoto studia.

- V rámci celoživotního vzdělávání garantuje katedra program Doplňkové pedagogické studium pro učitele odborných předmětů. Zde zajišťuje výuku 8 předmětů a spolupodílí se i na organizaci studia.

- Dále oddělení zajišťuje výuku v bakalářský programu (zároveň je tento program realizován v rámci celoživotního vzdělávání) Pedagogika volného času …. V tomto připraveném programu má katedra několik povinných a volitelných předmětů.

- Oddělení participuje i v magisterském navazujícím programu Sociální politika a sociální práce V tomto programu katedra zajišťuje 2 předměty.

Oddělení má tedy výrazné interfakultní působení v rámci celé ZČU v Plzni. Další výrazné pedagogické a odborné aktivity vykazuje oddělení ve spolupráci s regionálními institucemi (např. SDP Kovo Plzeň).

Významná je pedagogická a odborná spolupráce s institucí, které vzdělává svářeče: ANB – IIW – výuka mezinárodních a evropských svářečských inženýrů. (Škoda Welding, řed. Ing. Barták).

Vzhledem k charakteru katedry je nutné řadu předmětů laboratorní a praktické povahy dělit do menších skupin (důvody bezpečnostní, prostorové a vybavení). Nelze tedy zvyšovat hromadnost výuky bez porušování předpisů a norem. Tuto skutečnost málo respektují rozpočtová pravidla a oddělení stále řeší nedostatek finančních prostředků.


Záměr KMT-T v oblasti pedagogické

- Oddělení provedlo první krok restrukturalizace oboru technická výchova. Byly vytvořeny a předány materiály (stud. plán, sylaby) pro bakalářský stupeň Technická výchova pro vzdělávání. Následně oddělení zpracovává materiály pro akreditaci navazujícího magisterského stupně Technická výchova.

- Oddělení usiluje o zařazení předmětů Didaktická technologie.. do společného základu navazujících magisterských učitelských programů (pro všechny kombinace). Tento předmět je součástí studia učitelských programů všech pedagogických fakult i jiných fakult s pedagogickým směrem a měl by být zařazen i v našich studiích.

- V této souvislosti by měl být tento předmět i nadále ve společném základu nestrukturovaných učitelských studií, které budou procházet reakreditací (1. st. ZŠ – pětileté studium, bakalářské studium MŠ). Katedra očekává v tomto podporu ze strany vedení FPE a spolupráci s ostatními katedrami při vytváření studií a zařazování předmětů naší katedry do těchto studijních plánů.

- Oddělení připravuje podklady pro transformaci a akreditaci „Doplňujícího pedagogického studia“ v certifikátové formě i celoživotní formě studia. Tato studium je připravováno ve shodě se zákony č. 561/2004 Sb., č. 563/2004 Sb. a vyhláškou č. 317/2005 (studium pedagogiky).

- V obecné rovině oddělení předpokládá podporu přírodovědných a technických studií na FPE v rovině studijní i ekonomické. Česká republika řeší v současné době nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve výrobní sféře a technické praxi. Pokud nedojde k urychlenému propojení přípravy učitelů v technické a přírodovědné oblasti, návazně pak ke změnám v základním a středoškolském odborné vzdělání, s výzkumem a výrobou, dojde k dalšímu propadu v oblasti ekonomiky společnosti a tvorby HDP.

- Oddělení předpokládá úzkou spolupráci se zahraničními fakultami (katedrami) v rámci mezinárodních projektů – výměna učitelů (Prešovská univerzita v Prešově, UJPŠ-PF Košice).

- SVOČ a diplomové práce – katedra každoročně organizuje katedrální kolo soutěže SVOČ v oblasti odborných prací i v oblasti diplomových prací. Průměrný počet účastníků soutěže je 5 studentů s odbornými pracemi a 7 studentů s diplomovými pracemi. Každoročně vysílá oddělení své studenty i do fakultního kola soutěže, kde získávají přední umístění. Vysoký je i počet diplomových a bakalářských prací vedených pracovníky katedry. V tomto roce (2005) je to celkem 23 diplomových a bakalářských prací. Úroveň prací je evaluována složením komise pro SZK, kde jsou docenti a profesoři jiných fakult (FST – prof. Mašek B., FEL – doc. Škorpil J.). Řada diplomových prací je oponována oponenty z jiných kateder i z odborných institucí mimo ZČU v Plzni (v posledních dvou letech to bylo 6 diplomových prací). Oddělení každoročně pořádá mezinárodní soutěž studentských vědeckých a odborných oprací s názvem Olympiáda techniky Plzeň


Záměr KMT-T v oblasti vědecké, výzkumné

- Oddělení se již zapojilo do mezinárodního projektu „Formování a hodnocení psychomotorických zručností žáků v technicky orientovaných předmětech“ (UJPŠ-PF Košice, Prešovská univerzita v Prešově a KAT FPE ZČU v Plzni). Projekt je tříletý a na tomto projektu pracuje doc. Honzíková, Ph.D.

- Spolupráce v expertní skupině při NÚOV a TTnet (Národní ústav odborného vzdělávání). Dr. Mach, CSc. je ustanoven do skupiny „Profesní standardy učitelské profese OVP“

- Oddělení bude dále spolupracovat s regionálními institucemi v této oblasti (SDP Kovo, Welding). Připravuje spolupráci s Dopravními podniky města Plzně a dalšími podniky (LEGO DACTA, RC DIDACT, MERKUR-Elektronic atd.

- Oddělení již začalo aktivně spolupracovat na koncipování „Technorámy“ v rámci nově vytvářeného muzea E. Škody.

- Oddělení se bude nadále aktivně zúčastňovat na mezinárodních i národních konferencích v oboru – potřebná součást připravovaných habilitačních a profesorských řízení. Bude se snažit zapojit do projektů a grantů.

Patička