Přejít k obsahu

Přijímací řízení

 

 

UCHAZEČI O STUDIUM TV

Přijímací řízení 2021

Informace o přijímacích zkouškách

bakalářského studia

v roce 2021:

DŮLEŽITÉ:
V roce 2021 budou uchazeči na bakalářské studium TVS a TVV přijímáni na základě talentových zkoušek a pisemného testu z biologie člověka.

 

Termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia: 1. - 2. června 2021  online a na KTV FPE ZČU Klatovská 51, Plzeň.

Náhradní termín přijímacích zkoušek : 14. července 2021

 

Obecné informace o přijímacích zkouškách naleznete na www Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

 Informace o přijímacích zkouškách do bakalářského studia TVV a TVS
 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude zveřejněna na www.fpe.zcu.cz v odkazu Uchazeč-Pozvánky cca měsíc před termínem příjímacího řízení.

Bude-li někdo přihlášen na více oborů, bude dělat pouze jedny talentové přijímací zkoušky!

V průběhu studia tělesné a sportovní výchovy (dále TV) si musí studenti osvojit vědomosti a dovednosti v teoretických i praktických disciplínách (např. anatomii, fyziologii, antropomotorice, teorii a didaktice atletiky, gymnastiky, sportovních her, plavání, úpolů, bruslení, lyžování a dalších). Lyžování a bruslení - není součástí talentové přijímací zkoušky, předpokládá se základní úroveň osvojených dovedností.
Studijní a pohybové předpoklady i dobrý zdravotní stav je nutný pro úspěšné absolvování učitelskéno studia TV. Uchazeči musí přiložit k přihlášce vyjádření tělovýchovného lékaře o zdravotním stavu, který dovoluje studium tělesné výchovy na vysoké škole.

Upozornění :
K praktické talentové zkoušce si uchazeči přinesou vhodný cvičební úbor, dvojí sportovní obutí (do haly a na venkovní hřiště).


 

 

Informace o přijímacích zkouškách

navazujícího magisterského studia
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ, SŠ

 v roce 2021:

 

Termín přijímacích zkoušek do navaz. Mgr. studia: 22. - 23. června 2021

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 14. července 2021

Harmonogram:


Časy, prostory, obsazení:
22. 6. 2021

09:00-09:45 gymnastika - KL 147 (Valach)
10:00-10:45 hry - KL 137 (Švátora)
11:15-12:00 plavání - bazén SK Radbůza, Kozinova ul. (Zeman)
12:30-13:15 atletika - Stadion AK Škoda Plzeň - Vejprnická ul. (Salcman)

23. 6. 2021
písemný test online (čas bude upřesněn)

 

Požadavky k talentové přijímací zkoušce z tělesné výchovy do navazujících magisterských programů:

  • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy a Učitelství pro základní školy - specializace tělesná výchova -  více o průběhu talentových zkoušek naleznete zde.

Pokud uchazeč o studium tělesné výchovy absolvoval studium bakalářského nebo magisterského studijního programu shodného nebo příbuzného s oborem studia, o který se uchází, a na kterém je podmínkou přijetí splnění talentové zkoušky, talentovou zkoušku nekoná.

Uchazeč o studium oboru Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ i SŠ předloží platnou licenci
instruktor školního lyžování.

Uchazeči musí přiložit k přihlášce vyjádření tělovýchovného lékaře o zdravotním stavu, který dovoluje studium tělesné výchovy na vysoké škole.

 

Informace o přijímacích zkouškách

navazujícího magisterského studia 
Pedagogika pohybové prevence
 v roce 2021:

Fakulta pedagogická ZČU otevřela v akademickém roce 2018/19 zcela nový navazující magisterský program Pedagogika pohybové prevence. Jeho absolventi získají diplom ZČU i Technické univerzity v Chemnitz. 
Studium nově akreditovaného programu, jehož absolventi obdrží prestižní dvojí diplom o absolvování, tedy diplom Západočeské univerzity v Plzni i Technické univerzity v Chemnitz, je skvělou příležitostí pro absolventy bakalářského studia oborů Tělesná výchova pro vzdělávání (TVV), Tělesná výchova a sport (TVS) či jiných sportovních a zdravotnických bakalářských programů.

Studenti absolvují vždy tři semestry na své domovské univerzitě a jeden semestr na partnerské zahraniční univerzitě. Čeští studenti budou v Německu studovat primárně v němčině, podpůrným jazykem bude angličtina. Němečtí studenti u nás budou studovat v angličtině a v němčině.

Studium zahrnuje řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi, jako např. zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci work-life balance. 


Přijímací zkoušky se uskuteční 23. června 2021 online dle následujícího harmonogramu (může se ještě změnit):

9:00 až 10:00 hodin - písemný test (online v prostředí Moodle; informace obdržíte)
10:00 až 15:30 hodin dle harmonogramu  - individuální motivační pohovory v cizím jazyce (AJ/NJ dle výběru uchazeče) - online (informace obdržíte)


Obsahem písemného testu jsou základní znalosti z vybraných kapitol anatomie a fyziologie na úrovni bakalářského studia oboru Tělesná výchova a sport na FPE ZČU. Cílem je prokázat všeobecný přehled v uvedených oborech.

Motivační pohovor v němčině nebo angličtině, dle výběru uchazeče, bude trvat asi 15 min. Úkolem uchazečů bude mimo jiné prezentovat například:

- vlastní postoj k problematice pohybové prevence,

- vnitřní motivaci, vč. motivace studovat v zahraničí,

- vize vlastního uplatnění v evropském regionu,

- vlastní motivaci k rozvoji jazykových kompetencí,

- snahu o navázání kontaktů v zahraničí,

- motivaci k navazujícímu studiu apod.

Pro podrobnější informace kontaktujte v případě nutnosti jednoho z garantů double degree programu Pedagogika pohybové prevence Václava Salcmana z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU, a to na telefonním čísle 603 761 162.


  • Učitelství pro mateřské školy - bakalářské studium - v letošním roce se talentová zkouška nedělá
  • Učitelství pro 1. stupeň (základní školy) - magisterské studium - v letošním roce se talentová zkouška nedělá

 

Upozornění :
K praktické talentové zkoušce si uchazeči přinesou vhodný cvičební úbor, dvojí sportovní obutí (do haly a na venkovní hřiště), plavky.

Výsledek přijímací zkoušky naleznete pod Vaším univerzitním číslem na adrese http://pr.zcu.cz 


Mgr. Karel Švátora
Tajemník KTV, garant přijímacích zkoušek

 

 

 

 

 

Patička