Přejít k obsahu

Přijímací řízení

 

 

UCHAZEČI O STUDIUM TV

Přijímací řízení 2024

Informace o přijímacích zkouškách

bakalářského studia

v roce 2024:

DŮLEŽITÉ:
V roce 2024 budou uchazeči na bakalářské studium TVS a TVV přijímáni na základě talentových zkoušek a písemného testu z biologie člověka.

 

Termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia: v týdnu 30. května - 7. června 2024  na KTV FPE ZČU Klatovská 51, Plzeň.

Náhradní termín přijímacích zkoušek : 11. července 2024

 

Obecné informace o přijímacích zkouškách naleznete na www Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

 Informace o přijímacích zkouškách do bakalářského studia TVV a TVS
 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude zveřejněna na www.fpe.zcu.cz v odkazu Uchazeč-Pozvánky cca měsíc před termínem příjímacího řízení.

Bude-li někdo přihlášen na více oborů, bude dělat pouze jedny talentové přijímací zkoušky!

V průběhu studia tělesné a sportovní výchovy (dále TV) si musí studenti osvojit vědomosti a dovednosti v teoretických i praktických disciplínách (např. anatomii, fyziologii, antropomotorice, teorii a didaktice atletiky, gymnastiky, sportovních her, plavání, úpolů, bruslení, lyžování a dalších). Lyžování a bruslení - není součástí talentové přijímací zkoušky, předpokládá se základní úroveň osvojených dovedností.
Studijní a pohybové předpoklady i dobrý zdravotní stav je nutný pro úspěšné absolvování učitelskéno studia TV. Uchazeči musí přiložit k přihlášce vyjádření tělovýchovného lékaře o zdravotním stavu, který dovoluje studium tělesné výchovy na vysoké škole.

Upozornění:

Uchazeč odevzdá vyjádření tělovýchovného lékaře (http://www.cstl.cz/mapa-pracovist/na platném formuláři o zdravotním stavu před zahájením přijímací zkoušky.

!!! Bez platného potvrzení nebude uchazeč k přijímací zkoušce připuštěn !!!

K praktické talentové zkoušce si uchazeči přinesou vhodný cvičební úbor, dvojí sportovní obutí (do haly a na venkovní hřiště), plavky.


 

 

Informace o přijímacích zkouškách

navazujícího magisterského studia
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ, SŠ

 v roce 2024:

 

Termín přijímacích zkoušek do navaz. Mgr. studia: v termínu 19. - 20. června 2024

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 11. července 2024

Harmonogram:


Časy, prostory, obsazení:

19. - 20. června 2024, Klatovská 51

  • Odevzdání potvrzení tělovýchovného lékaře a kopie platné licence instruktora školního lyžování.
  • Písemný test

 

Uchazeč o studium oboru Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ i SŠ odevzdá kopii platné licence instruktor školního lyžování vyjádření tělovýchovného lékaře (http://www.cstl.cz/mapa-pracovist/) o zdravotním stavu, který dovoluje studium tělesné výchovy na vysoké škole.

!!! Bez platného potvrzení nebude uchazeč k přijímací zkoušce připuštěn !!!


 

Informace o přijímacích zkouškách

navazujícího magisterského studia 
Pedagogika pohybové prevence
 v roce 2024:

Přijímací zkoušky se uskuteční 19. - 20. června 2024 online:
Náhradní termín: 11. července 2024

  • písemný test (online v prostředí Moodle; informace obdržíte
  • individuální motivační pohovory v cizím jazyce (AJ/NJ dle výběru uchazeče) - online (informace obdržíte)


Obsahem písemného testu jsou základní znalosti z vybraných kapitol anatomie a fyziologie na úrovni bakalářského studia oboru Tělesná výchova a sport na FPE ZČU. Cílem je prokázat všeobecný přehled v uvedených oborech.

Motivační pohovor v němčině nebo angličtině, dle výběru uchazeče, bude trvat asi 15 min. Úkolem uchazečů bude mimo jiné prezentovat například:

- vlastní postoj k problematice pohybové prevence,

- vnitřní motivaci, vč. motivace studovat v zahraničí,

- vize vlastního uplatnění v evropském regionu,

- vlastní motivaci k rozvoji jazykových kompetencí,

- snahu o navázání kontaktů v zahraničí,

- motivaci k navazujícímu studiu apod.

Pro podrobnější informace kontaktujte v případě nutnosti jednoho z garantů double degree programu Pedagogika pohybové prevence Václava Salcmana z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU, a to na telefonním čísle 603 761 162.


Výsledek přijímací zkoušky naleznete pod Vaším univerzitním číslem na adrese http://pr.zcu.cz 


Mgr. Karel Švátora
Tajemník KTV, garant přijímacích zkoušek

 

 

 

 

 

Patička