Přejít k obsahu

ODEVZDÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ PRO PODZIM 2024


 width=

Katedra historie doporučuje: 

COVIDO, ERGO SUM. Distanční vzdělávání a e-learning v humanitních studijních programech v České republlice, je nová, zajímavá kniha o distační výuce v době covidové. Dostupná je na zcela jednoduše zde... 


 width=

Významné ocenění doyena KHI, profesora Jana Kumpery

Doyen katedry historie FPE ZČU a její emeritní vedoucí, prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. byl za celoživotní přínos komeniologii a za propagaci Komenského díla doma i v zahraničí a rozvoj české vzdělanosti oceněn Komenského medailí. Slavnostní předání proběhlo 2. července 2021 v komorním prostředí Národního pedagogického muzea. Vyznamenání profesoru Kumperovi předala ředitelka NPM, PhDr. Markéta Pánková.

Projev profesora Kumpery: „Kdo vyučuje jiné, vzdělává sám sebe“. Mé ohlédnutí za životem s Komenským je i osobním vyznáním k muži a jeho dílu, které formovalo moji pozemskou pouť. Nepovažuji se za specializovaného komeniologa jako spíše za propagátora Komenského odkazu, a to nejen doma, ale i na zahraničních univerzitách. Snažil jsem se přitom pochopit a interpretovat jeho myšlenkový vývoj i osudy v kontextu složitého období na cestě k modernímu věku. Snad se mně podařilo svými knížkami, komentovanými výběrovými edicemi i studiemi oslovit nejen odbornou, ale hlavně širší kulturní veřejnost. Při poznávání Komenského jsem vždy ctil i badatelský přínos mých předchůdců a učitelů, zejména profesorů Josefa Polišenského, Josefa Války a Dagmar Čapkové. Byl jsem osudu vděčný i za možnost bádat v zahraničních archivech, zejména v anglickém Sheffieldu a polské Poznani. Podobně jako můj oblíbenec jsem postupně došel k poznání, že navzdory protivenstvím světa jeho motto „Omnia sponte fluant, absit violentia rebus“ má stále hodnotu nadčasovou. Komenský obohatil můj profesní a osobní život ještě o další dvě dimenze. Kontakt s jeho dílem mne nasměroval k životní cestě „učitele učitelů dějepisu“ a také ke křesťanskému životnímu názoru. Gratias Comenie!


 width=

Můj život v době COVIDOVÉ"

SOHI při katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje VI. ročník historické soutěže pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií Plzeňského kraje. Pravidla i další podrobnosti lze získat z přiloženého plakátu.


Informace pro odevzdání bakalářských a diplomových prací

Protože se množí dotazy studentů, kteří jsou přihlášeni k obhajobám bakalářských a diplomových prací, ohledně všití zadání, připomínáme, že student letos přinese dva vytištěné a svázané exempláře práce až k obhajobě a odevzdá předem sekretářce katedry. V práci bude všité zadání, které mu na požádání emailem zašle paní sekretářka Mrázová, student si je vytiskne a nechá na příslušné místo všít do práce. Pokud jste zapomněli, nic se neděje, zadání do práce vložte. Nezapomeňte ovšem minimálně v jedné práci mít vlepený obal s CD nahrávkou celé práce.


Zemřel emeritní vedoucí Katedry historie, prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. (1934 - 2020)

 width=

Emeritní vedoucí katedry historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, univerzitní profesor Tomáš Jílek, se narodil 7. srpna 1934 v Plzni, kde vyrůstal v kultivované katolické rodině známého plzeňského lékaře. S rodným městem a krajem je spojeno nejen jeho mládí, ale také jeho profesionální dráha historika a učitele dějepisu.

S kulturním prostředím Plzně byl spjat již od svých gymnazijních studií a zájem o historii a umění v něm povzbuzovali jak rodiče, tak zejména jeho strýc, docent Václav Jílek, významný literární kritik. Po absolvování vysokoškolských studií v Praze na tehdejší Vysoké škole pedagogické v oboru středoškolský učitel dějepisu a zeměpisu nastoupil coby mladý pedagog na Jedenáctiletou střední školu do Přeštic, ale již v následujícím školním roce 1961/62 přešel na Střední zdravotnickou školu v Plzni. V roce 1962 se přihlásil do konkurzu na místo odborného asistenta na katedře dějepisu Pedagogické fakulty v Plzni. Po jeho úspěšném absolvování byl do nového místa přijat.

Krátce po nástupu na fakultu se Tomáš Jílek zapojil do práce tehdejšího Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody, kde s velkým elánem usiloval o ochranu kulturních hodnot v západních Čechách. Již od nástupu na své první pedagogické působiště pracoval v odborové organizaci, naposledy v letech — 2004 jako předseda vysokoškolské odborové organizace Západočeské univerzity v Plzni s akcentováním péče o zaměstnance zejména v sociální oblasti.

Osou Jílkovy profesionální činnosti byla po celé období od absolvování vysokoškolského studia pedagogická a vědecká práce. Jako odborný asistent fakulty vychovávající budoucí učitele získal kandidaturu věd v oboru teorie vyučování dějepisu a dosáhl doktorátu filozofie v roce 1972 na Karlově univerzitě v Praze. V oboru teorie vyučování dějepisu se také habilitoval, a to na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích na základě souboru prací z oboru didaktiky dějepisu a habilitační přednášky na téma: „Využití výtvarného díla jako historického dokumentu s didaktickou aplikací na výuku dějepisu". Od roku 1977 byl pak ustanoven pro obor didaktika dějepisu docentem na Pedagogické fakultě v Plzni. V roce 1989 byl jmenován a ustanoven řádným profesorem za soubor vědecko-odborných prací po dosažení docentury a za dosavadní pedagogickou činnost. Po odchodu tehdejšího vedoucího katedry profesora Jindřicha Vacka byl r. 1987 jmenován ještě jako docent vedoucím katedry dějepisu a tuto funkci zastával dalších deset let až do roku 1996.

Hlavními zájmovými okruhy profesora Jílka byly teorie vyučování dějepisu, regionální dějiny západních Čech a kulturní dějiny. Své poznatky a praktické zkušenosti publikoval v řadě učebnic, učebních textů, metodických příruček, odborných studií a statí. V teorii vyučování dějepisu se zabýval především využíváním kulturní tematiky ve výuce dějepisu. Účastnil se řešení několika státních a rezortních úkolů v oboru teorie vyučování dějepisu a regionálních dějin. Navrhl a zpracoval také osm souborů diapozitivů zaměřených na dějiny umění a umělecké památky s doprovodnými učebními texty pro Komenium v Praze a v Banské Bystrici jako didaktické pomůcky k výuce dějepisu na základních a středních školách.

Ještě v osmdesátých letech inicioval ediční řadu Západočeská vlastivěda. Jako spoluredaktor a spoluautor se zasloužil zejména o vydání svazku věnovaného národopisu západních Čech. V této edici vyšly i svazky věnované jazyku a hudbě. Z projektu Západočeské vlastivědy vzešel i impuls k napsání a vydání Dějin západních Čech I (Od pravěku do poloviny 18. století), na kterém se profesor Jílek rovněž podílel jako spoluredaktor a spoluautor.

Důležitá byla vždy i jeho činnost osvětová a popularizační. Domácí i zahraniční ohlas měl zejména videofilm „Železná opona - česko-bavorská hranice 1948 - 1989”. Společně se svou manželkou byl tvůrcem scénáře i autorem stejnojmenné doprovodné publikace. Profesor Jílek se v také podlílel na zpracování dvou rozsáhlých encyklopedických publikací pražského nakladatelství Baset, věnovaných Šumavě a Českému lesu (kapitoly o historii těchto regionů). V roce 2004 dokončil videofilm pro odbory památkové péče a ochrany přírody Plzeňského kraje „Kulturní památky v přírodním rámci Plzeňského kraje”, kde byl tvůrcem námětu a scénáře.

Text prof. PhDr. Jana Kumpery, CSc. byl publikován v roce 2004 ve sborníku DĚJEPIS XXI, věnovanému profesoru Jílkovi k sedmdesátinám.


Doc. Jan Kilián v pořadu ČT Historie.cs "Bitva u Záblatí po 400 letech"

 width=

"Bitva u Záblatí po 400 letech" byla námětem dalšího pořadu z cyklu Historie.cs vysílaném 5. října 2019 v České televizi. O tématu diskutovali Marie Koldinská, Jan Kilián, Václav Matoušek a Tomáš Sterneck. Pořad lze shlédnout na serveru ČT přímo pod obrázkem či tímto odkazem... 


Historická soutěž SOHI 2019

 width=

Katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a odborného střediska SOHI vyhlásily pátý ročník historicko-literární soutěže. Studenti a studentky měli letos za úkol napsat esej na téma: „Hrdinové mých rodičů a prarodičů“. „Nejprve studenti museli provést výzkum, ve které sbírali potřebné informace od svých rodičů a prarodičů a poté měli vhodnou formou nabité informace vtělit do svého příspěvku,“ říká Marie Fritzová z Katedry historie. Soutěže se již pravidelně účastní studenti z Gymnázia Rokycany z Gymnázia Stříbro a Gymnázia Klatovy, dalšími účastníky jsou pak ZŠ z Plzně.
„Letos se do soutěže přihlásilo přes 160 prací, což je opět více než minulé ročníky,“ dodává Lenka Burianová, členka komise a organizátorka. Letos jsme nově zařadili také speciální Jindřichovu cenu (cena bývalého účastníka soutěže), kterou získal Vojtěch Čechura. Příspěvky hodnotí nezávislá komise, která je složena ze dvou členů Katedry historie ZČU, ředitele archivu města Plzeň a nezávislého historika z jiného než Plzeňského kraje.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen proběhlo 28. 5. 2019 od 10.30 v aule v Jungmannově ulici. Děkujeme především všem, kteří se do soutěže zapojili. Také děkujeme všem organizátorům, odborné komisi, ale také věrným sponzorům, kteří každoročně naši soutěž podporují: CK Avetour a CK Andrea a Karel Hrdličkovi, Techmania Science Center, Grafické Studio 5ka, Skautská outdoorová prodejna Liman sport, Nakladatelství FRAUS, Nakladatelství NAVA, ZF Engeneering, Bazén Slovany, AVIK hudební nakladatelství, ČEZ. Za mediální podporu děkujeme Českému rozhlasu Plzeň. Poděkování patří především Plzeňskému kraji. Záštitu nad soutěží převzala náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová.
Více o celé soutěži a všech ročnících najdete na: http://www.sohi.maweb.eu/

 width=

I. kategorie
1m Karolína Šnebergová, Sekunda, Gymnázium a SOŠ Rokycany
2m Agáta Anna Štěpánová, Sekunda, Gymnázium Klatovy
2m Štěpán Šebek, Sekunda, Gymnázium a SOŠ Rokycany
3m Radim Ketner, 6.A, Církevní ZŠ a SŠ Plzeň

II. kategorie
1m Anežka Brahová, G4, Gymnázium Stříbro
2m Šárka Faicová, V4.A, Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech
3m Carmen Kovarski, G4, Gymnázium a SOŠ Rokycany
4m Štěpánka Hanušová, G3, Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech
4m Vojtěch Čechura, G4, Gymnázium Stříbro

Čestné uznání - Vojtěch Čechura G4; Gymnázium Stříbro
Cena za originalitu - Petr Pecko 8.C, 21. ZŠ


Výstava "Plzeňští letci v boji proti nacismu"

 width=

14. března 2019 v předvečer 80. výročí okupace českých zemí nacionálně socialistickou Třetí říši uspořádala katedra historie FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s Českým svazem letectví Letci Plzeň z.s, Leteckým historickým klubem J. Irvinga Plzeň a Aeroklubem Plzeň - Letkov výstavu "Plzeňští letci v boji za svobodu - 15. března to nevzdali a začali bojovat ". Průběh slavnostní vernisáže, fotografie a rozhovory s organizátory i hosty jsou dostupné na webových stránkách Plzeň.cz


Historie.cs

 width=

2. března 2019 vysílala Česká televize další pořad z publicistické série Historie.cs, tentokráte pod názvem "Ve Valdštejnově stínu". O tématu diskutovali Jan Kilián, Antonín Kostlán a Vítězslav Prchal. Pořad lze shlédnout na serveru ČT přímo pod obrázkem či tímto odkazem... 


Soutěž SOHI 2019

 width=

HRDINOVÉ MÝCH RODIČŮ A PRARODIČŮ aneb "CHTĚL JSEM BÝT JAKO..."

SOHI při katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje V. ročník historické soutěže pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií Plzeňského kraje. Pravidla i další podrobnosti lze získat z přiloženého plakátu.


Zakončení mezinárodní konference

Katedra historie Fakulty pedagogické a katedra historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni při příležitosti 400. výročí začátku třicetileté války, 370. výročí vestfálského míru a 400. výročí dobytí Plzně Mansfeldem uspořádaly ve dnech 14. – 16. listopadu 2018 mezinárodní konferenci TŘICETILETÁ VÁLKA V ČESKÝCH ZEMÍCH: DOBA. UDÁLOSTI. LIDÉ. KULTURA. Na momenty, momentky a záběry lze popatřit zde. 

 width=


 width=

ODBORNÁ STUDENTSKÁ KONFERENCE

Při vpravdě slavnostní příležitosti pořádá katedra historie FPE ZČU v Plzni 28. listopadu 2018 odbornou studentskou vědeckou konferenci 70 let nejstarší fakulty Západočeské univerzity v Plzni, tedy Faulkty pedagogické. Na zajímavý celodenní program, jehož součástí bude od 15.00 hod. vernisáž výstavy První dekáda a který je možno studovat a stahovat právě zde, srdečněme zveme studenty, pedagogy, absolventy, pamětníky, odborníky a samozřejmě veřejnost.


 width=

Konference Ženské téma ve výchově a vzdělávání

Katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, Státní oblastní archiv v Plzni a Středisko orální historie SOHI pořádají dne 13. června 2017 odbornou vědeckou konferenci "Ženské téma ve výchově a vzdělávání". Podrobnosti a program konference naleznete na plakátu, který se ukrývá právě zde...


Konference Život a dílo Josefa Františka Smetany

Před sto lety byl v Plzni založilo několik nadšených plzeňských učenců Českou astronomickou společnost. K nim mimo jakoukoli patřil i obrozenec, fyzik, astronom, učitel, básník, jakož i strýc skladatele Bedřicha Smetany, Josef František Smetana. Netoliko jako vzpomínku na historickou událost a její protagonisty uspořádala Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni ve dnech 10. a 11. března v prostorách Západočeského muzea v titulku zmíněnou konferenci, k jejímuž zdárnému a po všech stranách úspěšnému průběhu přispěli jak děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a člen pořádající pobočky, Miroslav Randa, tak náměstek plzeňského primátora a hejtmana Plzeškého kraje, Martin Baxa, ale - a to v míře nemalé - i členové Katededry historie FPE ZČU, konkrétně Jan Kumpera, Naděžda Morávková a Karel Řeháček...


 width=

Dějiny, které se ukrývají v hlíně

Unikátní historické prameny, které se skrývají pod současným povrchem v podobě archeologických terénů, představí na přednášce nazvané Dějiny ukryté v hlíně archeolog Petr Juřina. Přednáška se koná 28. 2. od 17 hodin v Západočeském muzeu. Podrobnosti naleznete zde...


 width=

SOUTĚŽ SOHI 2017

SOHI (Society of Oral History) při katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje ve dvou kategoriích III. ročník soutěže pro základní školy Plzeňského kraje.

I. Zajímavá historická událost očima mého dědečka nebo babičky

II. Jak moderní technologie změnily náš život

Podrobnosti i mnohé další údaje naleznete, pokud si stáhnete přiložený plakát...

Sestřih rozhovoru M. Breitfeldera k 98. výročí vzniku Československé republiky (ČT24, 28. října 2016)

Facebook Google +I. KONGRES CZECHOZNAWSTWA POLSKIEGO

Vědecký kongres, věnovaný současnému stavu bádání a znalostí o české problematice v Polsku se uskutečnil ve dnech 24. - 26. října 2016 v polském univerzitním městě Wrocław. Program kongresu zahrnoval řadu sekcí zaměřených na bohemistiku, česko - polské vztahy v očích český a polských historiků, české autory v polské publicistice a překladech, didaktice a učebnicím historie, koncepci polsko - českého právnického slovníku atd. zazněla řada zajímavých přednášek, nových informací i podnětných diskusních příspěvků. Na odborných i společenských akcích, které byly spoučástí kongresu - patronát mj. převzala velvyslankyně Polské republiky v Praze, prof. dr. hab., Grażyna Bernatowicz a velvyslanec České republiky ve Varšavě, PhDr. Jakub Karfík - zastupovali Katedru hisotorie FPE ZČU v Plzni N. Morávková a M. Breitfelder. Hlavními organizátory úspěšného a zajímavého kongresu byly Uniwersytet Wrocławsky, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe a Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

Kongres


Exkurze Řím 2017

Forum

Studijní exkurze do „věčného města“ je určena především studentům historie (pokud si exkurzi zapíší jako výběrovou EXZA, mohou získat zápočet), ale i bývalým posluchačům a dalším akademikům. Výběrová zahraniční exkurze Katedry historie FPE ZČU v Plzni  proběhne ve dnech 31. března - 6.dubna 2017.

Rámcový program: v pátek 31. 3. odpoledne odjezd z Plzně, v sobotu 1. dubna dopoledne odpočinková zastávka a prohlídka starobylého města Orvieto, odpoledne příjezd do Říma, ubytování v českém poutnickém centru Velehradpoblíž Vatikánu, večerní prohlídka Říma. V neděli 2.4. Vatikánská muzea a Vatikán s chrámem sv. Petra, pondělí až úterý 3. - 4. 4. společné poznávání antického, středověkého i barokního Říma a dalších muzeí a galérií (Forum Romanum, Koloseum, Palatin, Benátské náměstí, Kapitol ad.). Ve středu 5. 4. volno, odpoledne při odjezdu ještě chrám sv. Pavla (druhý nejvýznamnější římský kostel), návrat do Plzně ve čtvrtek 6. 4. odpoledne.

Další informace, změny a průběžné aktualizace lze vyhledat pod záložkou Odborné exkurze a na twitterovém účtu katedry. Dotazy je možné směrovat na mailovou adresu pana profesora Kumpery.

Facebook Google +Studentská vědecká konference: Militarismus a branné prvky v socialistickém vyučování v době studené války

 width=

Ve dnech 16. - 17. června 2016 pořádala katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a její Středisko orální historie SOHI ve spolupráci s odbornou asociací Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe studentskou vědeckou konferenci na téma Militarismus a branné prvky v socialistickém vyučování v době studené války. Konference představila výsledky více než ročního výzkumu studentů i akademických pracovníků katedry a střediska SOHI, ale též výzkum kolegů z univerzity ve Vratislavi a univerzity ve Varšavě. Díky účasti výboru asociace Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe se studentským výstupům dostalo velmi erudovaného auditoria, z českého i polského akademického prostředí, nejen z řad vyučujících z českých i polských univerzit včetně Karlovy v Praze a Masarykovy v Brně, ale i z řad odborníků Akademie věd České republiky.  Jednání probíhalo na půdě Fakulty pedagogické ZČU, ve Veleslavínově ulici v Plzni. Dvoudenní program zahájil a rovněž zaštítil děkan pedagogické fakulty RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. Podrobná zpráva o průběhu konference je k nahlédnutí pod touto záložkou, obrazovou dokumentaci lze dohledat v naší Galerii.

 
 
 

Facebook Google +

 

 
 

První fotografie z exepedice "Šumava a spol. 2016" jsou k nahlédnutí pod obrázkem...

 width=


Soutěž pro základní školy Plzeňského kraje

 width=

SOHI (Society of Oral History) při Katedře historie Fakulty pedagogické v Plzni vyhlašuje II. ročník historické soutěže pro základní školy Plzeňského kraje 2015/16, který nese název: Příběh významného rodáka nebo zajímavé osobnosti žijící v našem městě/obci. Přesné a podrobné údaje lze vyčíst, stáhnout, ba i vytisknout z příslušného pestrého plakátu...


Call for papers pro časopis orální historie - MEMO

Vítany jsou články, ale i recenze a zprávy z konferencí, které souvisí s metodou oral history či obecně s biografickým přístupem, či novodobými dějinami. Deadline pro zasílání příspěvků do 1/2016 je 31. 3. 2016, pro 2/2016 potom 30. 9. 2016. Pokyny pro autory nabízíme v komplexní podobě zde...


Vlastivěda česko–bavorského pohraničí
Landeskunde des tschechisch-bayerischen Grenzlandes

Příroda, kulturní památky v historických souvislostech, současnost, regiony
Natur, Kulturdenkmäler im historischen Kontext, Gegenwart, Regionen

Doplňková učebnice - Vlastivěda na obou stranách české a bavorské hranice je výstupem ze stenojemnného projektu. Publikace byla vydána s podporou Evropské unie z "Evropského fondu pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti." Projekt Doplňková učebnice - Vlastivěda na obou stranách české a bavorské hranice, č. projektu 362. Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2015.

Dvojazyčnou učebnici, kterou ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia Schönsee sestavil autorský kolektiv pedagogů Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pod vedením Naděždy Moravkové, Metodickou příručku pro učitele, jejíž autorkou je Helena Východská, i mapu studovaného regionu od Václava Čady si můžete (ve formátu pdf) stáhnout pod patřičnými obrázky...

 

 Facebook  Google +


PŘEDÁVÁNÍ CEN SOUTĚŽE SOHi

Dne 2. června 2015 se uskutečnilo slavnostní předávání cen prvního ročníku historické soutěže „Jak se žilo našim babičkám a dědům v Plzeňském kraji?“, vyhlášené jménem Katedry historie při Fakultě pedagogické v Plzni a jménem odborného střediska SOHi (Society of Oral History). Jednalo se o soutěž v narativní historii, kterou středisko SOHi vyhlásilo na podzim roku 2014 pro studenty základních škol a gymnázií v Plzeňském kraji. Předávání se zúčastnilo 28 studentek a studentů například ze Sušického a Rokycanského gymnázia a také ze ZŠ Plánická – Klatovy.

Tablet za první místo získal Adam Krabec z gymnázia Rokycany. Na druhém místě skončili Karolína Raková z gymnázia Rokycany a Jan Raub z gymnázia Sušice. Pomyslnou bronzovou příčku obsadila Helena Drozdová ze ZŠ Plánická – Klatovy. Čestné uznání za originalitu si odnesla Šárka Rajtmajerová - ZŠ Plánická Klatovy.

Podrobnější informace o průběhu slavnostního vyhlášení naleznete pod tímto odkazem, několik fotografií se nachází přímo zde...


Po konferenci POST ILLA VERBA

Vážená kolegyně, vážení kolegové, jak jsem vám byli slíbili, hodláme příspěvky, referáty i materiály, které zazněly či byly představeny na naší konferenci, interně - tedy pro účastníky - zveřejňovat. Pokud po kliknutí zadáte příslušné tajné heslo, zaslané soubory se pro vás otevřou z tohoto místa...


Patička