Přejít k obsahu

Významní osobnosti katedry a absolventi

doc. RNDr. Antonín Špelda, DrSc.

Antonín Špelda se narodil 12. 3. 1904 ve Švihově. Studoval na reálném gymnáziu v Klatovech, pak absolvoval studium matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Po skončení studií až do roku 1952 učil na plzeňských gymnáziích. Na plzeňskou Pedagogickou fakultu nastoupil v roce 1952, pracoval zde až do roku 1973. V le- tech 1963–1973 byl vedoucím katedry fyziky. V roce 1961 se habilitoval v oboru experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě v Olomouci a v roce 1962 byl jmenován docentem. V roce 1967 dosáhl na základě svých prací z akustiky vědecké hodnosti kandidáta hudebních věd a v roce 1968 získal obhajobou práce na téma Historický vývoj české a slovenské akustiky doktorát přírodních věd. V roce 1970 úspěšně obhájil doktorskou disertaci z hudební akustiky v Ústavu pro hudební vědu Československé akademie věd a získal vědeckou hodnost doktora věd. Docent Špelda při vystoupení na konferenci O vyučování astronomie na školách všech typů (1965) Matematika a fyzika nebyly pro docenta Špeldu jediným životním zájmem. Již od dětských let se věnoval hudbě, pro kterou se v pozdějších letech našel prostor i ve fyzice. Tak spojil oba své životní zájmy tím, že se věnoval hudební akustice. Vzhledem k svému trvalému zájmu a hlubokým znalostem se stal hudebním kritikem. Vydal přes 10 tisíc hudebních kritik, jubilejních medailonů či drobných hudebních studií. Jako hudební historiograf Plzně položil docent Špelda svými pracemi základy hudební historie Plzně. Doc. Špelda nebyl jen vynikajícím učitelem, ale i významným vědeckým pracovníkem. Některé jeho vědecké práce, zejména z oblasti hudební akustiky, dosáhly významu, který přesahuje hranice našeho státu a pro svou ojedinělost získaly zájem odborníků i v cizině. Je autorem nebo spoluautorem vysokoškolských učebnic, skript či metodických příruček pro učitele. Nelze opomenout jeho recenzní a oponentskou činnost. Za dobu svého působení na fakultě vychoval celou řadu vynikajících učitelů fyziky. Docent Antonín Špelda se i po odchodu z fakulty aktivně zapojoval zejména do kulturního života. Zemřel 12. 10. 1989.

doc. Jiří Marek

Jiří Marek se narodil 9. 7. 1905 v Praze. Po středoškolských a vysokoškolských studiích v Praze se stal středoškolským profesorem, a to nejprve v Praze a potom v Rokycanech, kde vyučoval v letech 1933–1950. Jeho rokycanské působení je spojeno se zájmem o astronomii. Měl nemalý podíl na vybudování hvězdárny v Rokycanech. V roce 1950 se stal Jiří Marek učitelem plzeňské Pedagogické fakulty, nejprve jako asistent, později jako odborný asistent a od roku 1966 jako docent. V roce 1971 odešel do důchodu.

Docent Marek přednesl za svého působení v Rokycanech a Plzni celou řadu přednášek. Neméně rozsáhlá byla jeho činnost publikační. Vedle řady recenzí a článků v celé řaděčasopisů byl také autorem celé řady vysokoškolských skript, zejména z oblasti mechaniky tekutin, molekulové fyziky a astronomie.

V oblasti výzkumu se věnoval zejména osnovám výuky fyziky. Byl vedoucím výzkumné skupiny. Po celou dobu svého působení na vysoké škole se docent Marek zabýval výukou fyziky. Jako spoluautor se podílel na publikaci Fyzika pro učitele a byl hlavním autorem učebnice fyziky pro první ročník SVVŠ. Vysoce ceněny i v zahraničí byly jeho odborné publikace z hydromechaniky, zabývající se studiem kohézního tlaku. Docent Jiří Marek zemřel 2. 7. 1976.

Významní absolventi

Naše absolventy lze potkat v mnoha významných funkcích. S ohledem na délku existence katedry není možné vyjmenovat všechny.

  • Mgr. Vlastimil Aubrecht – vedoucí oddělení realizace programů EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
  • Mgr. Bc. Radek Dolenský – ředitel 1. základní školy v Plzni
  • Mgr. Ing. Miroslav Kroc – vrchní ředitel sekce sociálního a zdravotnického zabezpečení a odborné přípravy na Ministerstvu vnitra
  • Mgr. Václav Kohout – výrobní ředitel Nakladatelství Fraus
  • Mgr. Ing. Drahomíra Rancová – ředitelka Gymnázia a střední odborné školy Rokycany, členka vědecké rady FPE
  • Mgr. Jan Soulek – starosta Bezdružic
  • Mgr. Jan Vodička – koordinátor Talentcentra, Národní institut dětí a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Mgr. Pavel Voráček – odborný pracovník observatoře při Univerzitě v Lundu (Švédsko). Publikoval celou řadu odborných a výzkumných statí v předních světových astronomických časopisech.
  • Mgr. Zdeňka Vrátníková – ředitelka 13. základní školy v Plzni

Patička