Přejít k obsahu

Historie oddělení fyziky katedry matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Fyzika jako samostatný obor přípravy učitelů na Pedagogické fakultě v Plzni existuje již od vzniku fakulty v roce 1948, a to střídavě na katedře samostatné, nebo na oddělení, které bylo součástí katedry složené z několika příbuzných oborů. V počátcích existence Pedagogické fakulty byly spojeny v jedinou katedru matematika, základy průmyslové výroby a fyzika. Postupným rozvojem se ve školním roce 1950–51 oddělily základy průmyslové výroby a vytvořila se tak katedra matematiky a fyziky.

Vedoucími této katedry se stali postupně Jiří Marek a Jiří Kůst. Počátkem školního roku 1962–1963 vznikla samostatná katedra fyziky, jejímž vedoucím byl jmenován Antonín Špelda, a katedra matematiky (vedoucí Jiří Kůst). Od roku 1972 byl vedoucí katedry fyziky Karel Matásek. V roce 1974 došlo ke spojení kateder matematiky a fyziky. V čele takto vytvořené katedry matematiky a fyziky a později katedry matematiky, fyziky a výpočetní techniky stáli postupně Karel Matásek, Jaroslav Kouřim a Zdenek Hronek. Ve školním roce 1990–1991 byla nově ustavena katedra obecné fyziky. Jejím vedoucím byl jmenován Václav Havel, kterého v roce 1995 vystřídal ve funkci Karel Rauner. Počet učitelů se během historie značně měnil. Tato situace souvisela s počty studentů, se zaměřením studia. Velmi důležitým mezníkem bylo zavedení přípravy učitelů pro střední školy na pedagogických fakultách. V roce 2010 došlo ke sloučení kateder obecné fyziky, katedry matematiky a katedry technické výchovy do nové katedry matematiky, fyziky a technické výchovy. Vedoucím nové katedry se stal Petr Mach.

Doktorské studium

Velkým úspěchem katedry v posledním období je doktorské studium ve studijním programu Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání ve fyzice. Akreditaci tohoto studia získala katedra ve spolupráci s katedrami fyziky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v roce 2004. Katedra obecné fyziky se tak stala první katedrou na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni s akreditovaným doktorským studiem. V roce 2008 bylo doktorské studium reakreditováno. V roce 2005 získala katedra i akreditaci na konání rigorózního řízení.
Informace o absolventech doktorského studia a jejich disertační práce najdete na stránkách Disertační práce.

Rigorózní práce najdete na stránkách Rigorózní práce.

Zaměření katedry

Odborné zaměření katedry bylo ovlivněno jednak možnostmi přístrojového vybavení, jednak odbornou průpravou a zaměřením členů katedry. V prvních letech se na katedře pod vedením Antonína Špeldy rozvíjela hlavně akustika. V tomto oboru dosáhl Antonín Špelda významných úspěchů, které byly oceněny jeho jmenováním doktorem věd. Po odchodu Antonína Špeldy se zaměření vědecké práce poněkud roztříštilo a jeho významnější složkou se stala přístrojová technika a tvorba nových učebních pomůcek. O úspěšnosti tohoto zaměření svědčí několik autorských osvědčení na vynálezy a průmyslové vzory. V současné době se vědecká a odborná práce učitelů soustřeďuje na rozvoj didaktiky fyziky a astronomie, tvorbu učebnic pro základní školy, astronomii a historii fyziky. Významnou činností katedry je vydávání časopisu „Školská fyzika“.

Úspěšná pedagogická práce i vědecká činnost by samozřejmě nebyla možná bez zaujetí a vynaloženého úsilí řady pracovníků, kteří se na této činnosti podíleli. Zakládajícími členy katedry byli Aleš Terš, Jiří Marek, Otomar Barborka a Antonín Špelda. Všichni jmenovaní začali pracovat na Pedagogické fakultě postupně během let 1948–1952. V dalších letech posílili řady pracovníků katedry František Mertl a Zdeněk Rádl. Změnou vedení a přeměnou na samostatnou katedru fyziky došlo k dalšímu růstu počtu pracovníků. V průběhu let 1962–1964 přišli na katedru Vladislav Kvapil, Ludmila Zachariášová a Václav Havel.

Počátkem školního roku 1965–1966 měla katedra 6 členů, jejichž počet ještě vzrostl příchodem Kamila Bradlece a Evy Maříkové. Katedra fyziky ve složení: Antonín Špelda, Václav Havel, Pavel Kutný, Vladislav Kvapil, Kamil Bradlec, Ludmila Zachariášová, Eva Maříková, Jiří Marek zůstala neměnná po dobu několika let. V důsledku normalizace museli odejít Vladislav Kvapil, Ludmila Zachariášová, Pavel Kutný a Eva Maříková. Začátkem sedmdesátých let byla personální situace katedry kritická. Na vlastní žádost odešel Kamil Bradlec. V roce 1969 nastoupil Karel Matásek, o rok později Karel Rauner a v roce 1974 Josef Kepka. Funkci vedoucího katedry vykonával v letech 1963–1971 Antonín Špelda. Na katedře v 70. letech externě spolupracovala celá řada vynikajících učitelů a odborníků z praxe, několik let působila ve funkci laborantky Alena Kožnarová. Na činnosti katedry měli ovšem podíl i techničtí a administrativní pracovníci.

V roce 1974 vznikla společná katedra matematiky a fyziky, nejprve pod vedením Karla Matáska, později Jaroslava Kouřima. V letech 1976–1979 pracovala na katedře Jiřina Jindrová, členem katedry byl v letech 1978–1983 Jan Kučera, který působil dva roky jako expert na Kubě. Kritický stav pracovníků přetrvával až do počátku 80. let, kdy na katedru přišli Zdenek Hronek (1981), Josef Petřík (1984). V roce 1986 nastoupili Miroslav Randa a Jiří Somr a vedoucím katedry matematiky, fyziky a výpočetní techniky se stal Zdenek Hronek. V tomto roce také doplnily oddělení fyziky Jitka Prokšová a Renata Novotná. O dva roky později nastoupil na katedru Gerhard Höfer. Jiří Somr a Renata Novotná pracovali na katedře jen krátký čas. Od založení samostatné katedry až do roku 1990 zastávala funkci sekretářky Aloisie Maxová, kterou po jejím odchodu do důchodu nahradila pouze na rok 1991 Irena Koblasová. Technikem katedry byl po dvacet let (od roku 1965) Václav Kalaš, autor několika vynálezů a řady zlepšovacích návrhů.

V roce 1990 se katedra opět osamostatnila a vznikla katedra obecné fyziky, kterou nejprve vedl Václav Havel a po jeho nástupu do funkce děkana Karel Rauner. V roce 1997 odešel z katedry Zdenek Hronek. V letech 1996–2002 pracoval na katedře Jiří Klátil, v letech 1999–2009 Milan Rojko. V roce 2009 získal kolektiv katedry dva mladé učitele, nastoupili Zdeňka Kielbusová a Pavel Masopust. V roce 2010 odešel do důchodu Gerhard Höfer. Od roku 1991 do 2010 byla sekretářkou katedry Jitka Štychová. Výraznou podporou práce katedry byl Jaroslav Ronovský, který zastával práci technika od roku 1986 do roku 2008. Tehdy jej nahradil Zdeněk Janovský.

3. 11. 2010 byla katedra obecné fyziky sloučena s katedrou matematiky a katedrou technické výchovy. Vedoucím katedry je Petr Mach, sekretářkou je Marcela Lukšíková. Vedoucím oddělení fyziky je Miroslav Randa. V současné době působí na oddělení fyziky 8 učitelů: Václav Havel, Josef Kepka, Zdeňka Kielbusová, Pavel Masopust, Josef Petřík, Jitka Prokšová, Miroslav Randa a Karel Rauner.

Za uplynulých šedesát let prošla katedra složitým vývojem, který byl v podstatné míře ovlivněn změnami ve společnosti i ve školství. Neuvážené reformy a organizační změny neměly často žádné racionální opodstatnění a nepřispívaly ke kvalitě výuky a vědecké práce. Ani v současné době není postavení katedry neotřesitelné. Doléhá na ni pokles zájmu mladé populace o studium exaktních a technických věd. Studenty získává katedra jen díky velkému úsilí v propagaci na veřejnosti, v médiích i přednáškami na školách.

Významné úspěchy katedry

Katedra uspořádala od svého vzniku několik významných konferencí s mezinárodní účastí:

 • O vyučování astronomie na školách všech typů (1965)
 • O metodice vyučování fyzice (1974)
 • Elektronizace v přípravě budoucích učitelů (1989)
 • Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití – spojena s výstavou učebních pomůcek vlastní konstrukce (1995)
 • Veletrh nápadů učitelů fyziky 2 (1997)
 • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky (2003)
 • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2 (2005)
 • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3 (2007)
 • Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 (2008)
 • Mezinárodný seminár z dejín fyziky (2008)
 • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4 (2009)
 • Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5 (2011)Velmi úspěšné a značně navštěvované jsou každoroční konference „Veletrh nápadů učitelů fyziky“. Tento cyklus konferencí vznikl v roce 1996 díky iniciativě vedoucího KDF MFF UK v Praze Milana Rojka a vedoucího KOF ZČU Karla Raunera, v Plzni se uskutečnil 2. ročník v roce 1997 a 13. v roce 2008. Pravidelně jsou pořádány letní školy fyziky pro učitele fyziky a výuková soustředění pro talentované studenty středních škol. Dva učitelé katedry (Karel Rauner a Josef Petřík) se dlouhodobě podíleli na rozvoji zájmové práce ve škole i v mimoškolních kroužcích zaměřených na konstrukční elektroniku. Karel Rauner je autorem dvou metodických příruček pro elektronické a elektrotechnické zájmové útvary. Od roku 2004 bylo katedře (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě) akreditováno doktorské studium Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání ve fyzice a v roce 2005 pak i rigorózní řízení.

Katedra v posledních sedmi letech úzce spolupracuje s univerzitami na Slovensku, v SRN, ve Francii a ve Velké Británii. Stávající členové katedry publikovali téměř 400 článků ve vědeckých a odborných časopisech, autorsky se také podíleli na více než třech desítkách učebnic a skript, účastní se spolu s doktorandy KOF významných zahraničních konferencí, kde pravidelně vystupují. Učitelé a technici katedry získali téměř padesát autorských osvědčení a zlepšovacích návrhů. Vydáváme metodický časopis Školská fyzika, který měl až 1 500 odběratelů z celé ČR i ze zahraničí.

Učebnice

Autorský kolektiv katedry vydal ucelenou řadu moderních učebnic fyziky pro základní školu a víceletá gymnázia. Učebnice jsou v každém ročníku doplněny pracovním sešitem a příručkou učitele. Učebnice pro 6. ročník/primu byla oceněna na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem bronzovou medailí jako třetí nejlepší učebnice pro základní školy v Evropě.

oceneni


Studentské soutěže

Katedra se významně podílí na činnosti Jednoty českých matematiků a fyziků a významnou měrou se podílí na přípravě, organizaci a průběhu fyzikální olympiády. V roce 1995 a v roce 2006 katedra uspořádala celostátní kola FO v Chebu a Plzni. Členové katedry se podílejí na autorství, přípravě a opravě úloh všech kol, Miroslav Randa a Josef Kepka jsou členy ÚV FO.

Od počátku soutěže studentských vědeckých a odborných prací se studenti katedry umisťovali na předních místech celostátních kol. Pravidelně se zúčastňují celostátních přehlídek diplomových prací. Katedra obecné fyziky je dlouhodobě nejúspěšnější katedrou vzdělávající učitele fyziky. O tom svědčí přehled výsledků:

 • 1996 dvě první místa (Zrostlík, Hellmich), jedno druhé (Jedličková)
 • 1997 jedno druhé místo (Zámečník)
 • 1998 jedno první místo (Balousová)
 • 1999 dvě první místa (Mikešová, Hosnedl)
 • 2000 jedno první místo (Švec)
 • 2001 dvě druhá místa (Česal, Bláhová) a jedno třetí (Stárková)
 • 2002 soutěž se nekonala
 • 2003 jedno první místo (Drhová)
 • 2004 jedno druhé místo (Schwarzmeier)
 • 2005 dvě první místa (Mohler, Dostál)
 • 2006 jedno první místo (Duršpek) a jedno třetí (Prchlík)
 • 2007 jedno druhé místo (Dub)
 • 2008 jedno první (Masopust) a jedno třetí místo v soutěži rigorózních prací, jedno druhé místo (Kalista) a dvě třetí místa (Aichinger, Tomáš) v soutěži diplomových prací
 • 2009 jedno první místo (Kratochvíl) v soutěži rigorózních prací
 • 2010 jedno první místo (Kielbusová) v soutěži rigorózních prací a druhé místo mezi diplomovými pracemi (Kohout)
 • 2011 jedno první místo (Bretfeldová) v soutěži rigorózních prací a jedno druhé místo (Tomáš), první místo mezi diplomovými pracemi (Suková), první místo v soutěži bakalářských prací (Rejlová)

Věda a technika v ulicích

Od roku 2006 se katedra významně podílí na přípravě a uskutečňování popularizačních akcí pro veřejnost „Věda a technika v ulicích“, popřípadě „Dny vědy a techniky v Plzni“. V několika stanech každoročně probíhají po celou dobu akce různorodé aktivity: demonstrační a interaktivní experimenty, výroba jednoduchých fyzikálních pomůcek návštěvníky, před stany nejvíce zaujal návštěvníky „funkční model atomové bomby“, „cola s mentosem“, „maxibubliny“, výroba slizu a výbuch vodíku. Na sklonku roku 2007 získali učitelé a doktorandi katedry obecné fyziky za tuto a další popularizační akce pro veřejnost, jakou byla např. Noc vědců, ocenění od České fyzikální společnosti. Katedra obecné fyziky je od roku 2007 spolupořadatelem celostátního kola astronomické olympiády (garantem astronomické olympiády je Miroslav Randa).

Obrázky z každoročně pořádané akce „Dny vědy a techniky v Plzni“
veda1
zvětšit
veda2
zvětšit
veda3
zvětšit
veda4
zvětšit


Patička