Přejít k obsahu

Otázky k státním závěrečným zkouškám z fyziky pro SŠ (odborná část)

1. Jevy v polovodičích a jejich využití v dvojpólových součástkách

2. Tranzistor bipolární a unipolární, aplikace v základních elektronických obvodech

3. Stejnosměrné zesilovače a stabilizátory napětí, operační zesilovače

4. Logické obvody kombinační a sekvenční

5. Lagrangeův formalismus (Hamiltonův princip, Lagrangeovy rovnice 2. druhu, přímé použití Hamiltonova principu, symetrie a zákony zachování)

6. Problém dvou těles (těžišťové a relativní souřadnice, Keplerův problém, rozptyly)

7. Kmity (malé kmity, tlumené a nucené kmity, asymptotický cyklus)

8. Hamiltonův formalismus (Hamiltonovy rovnice, kanonické transformace, Hamiltonova-Jacobiho metoda řešení)

9. Maxwellovy rovnice, jejich fyzikální význam a nejdůležitější důsledky

10. Elektrostatika, Poissonova rovnice

11. Magnetické pole, odvození Biotova-Savartova zákona

12. Elektromagnetické vlny a jejich základní vlastnosti

13. Lorentzovy transformace a jejich základní důsledky

14. Základní výsledky relativistické mechaniky

15. Relativistická elektrodynamika a optika

16. Postuláty kvantové mechaniky a jejich důsledky

17. Spektra fyzikálních veličin, základní případy s kvantovanou energií (potenciálová jáma, oscilátor, atom vodíku)

18. Schrödingerova rovnice, její speciální tvary a způsoby řešení

19. Vztah kvantové a klasické mechaniky (shodnosti, rozdíly, souvislosti)

20. Statistická řešení základních úloh termodynamiky

21. Vliv kvantové mechaniky na statistickou fyziku

22. Statistická rozdělení pro mikročástice a příklady jejich užití

23. Krystalová struktura pevných látek (bodové a prostorové grupy, prvky symetrie) a její studium metodami difrakce rentgenového záření

24. Stavba atomu a chemická vazba, základní typy vazeb v pevných látkách

25. Kmity krystalové mříže a tepelné vlastnosti pevných látek (tepelná kapacita, teplotní roztažnost, tepelná vodivost)

26. Bodové a čárové poruchy v pevných látkách (Schottkyho a Frenkelovy poruchy, dislokace)

27. Sluneční soustava

28. Vznik a vývoj hvězd

29. Základní kosmologické teorie

30. Galaxie, mlhoviny, hvězdokupy

Otázky k závěrečné zkoušce z fyziky pro SŠ (didaktická část)

1. Kinematika hmotného bodu

Experimenty: Pohyb rovnoměrný, pohyb rovnoměrně zrychlený, odvození kvantitativních vztahů, volný pád, skládání pohybů.

2. Dynamika hmotného bodu – Newtonovy pohybové zákony

Experimenty: Demonstrace uvedených zákonů. Hybnost a impuls. Zákon zachování hybnosti.

3. Práce, výkon, energie. Jednoduché stroje.

Experimenty: Zákon zachování energie. Ověření vztahu pro kinetickou energii. Rovnováha na kladce pevné a volné. Rovnováha na páce. Pokusy s nakloněnou rovinou.

4. Tření. Těžiště.

Experimenty: Tření smykové, tření valivé. Určování polohy těžiště, překotný hranol, rovnovážné polohy tělesa.

5. Skládání a rozklad sil. Dvojice sil

Experimenty: Skládání a rozklad sil rovnoběžných a různoběžných. Dvojice sil.

6. Translace a rotace tuhého tělesa

Experimenty: Pohyb tuhého tělesa. Moment síly vzhledem k ose otáčení. Momentová věta. Rovnovážná poloha tuhého tělesa. Kinetická energie tuhého tělesa. Setrvačníky. Odstředivá síla a její užití.

7. Gravitační pole

Experimenty: Vrhy a jejich demonstrace.

8. Základní vlastnosti kapalin

Experimenty: Pascalův zákon. Hydrostatický tlak. Hydrostatické paradoxon. Archimedův zákon. Proudění ideální kapaliny. Reakce vytékající kapaliny.

9. Základní vlastnosti plynů

Experimenty: Archimedův zákon pro plyny. Torricelliho pokus (jen popis). Tlak v proudícím plynu –aerodynamické paradoxon. Dynamika obtékání tělesa proudícím vzduchem.

10. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky. Vnitřní energie, práce a teplo

Experimenty: Brownův pohyb. Demonstrace modelů struktur různých skupenství. Změna vnitřní energie tělesa při tepelné výměně. Měrná tepelná kapacita a její experimentální určení. Kalorimetrická rovnice. Demonstrace výměny tepla vedením, zářením a prouděním.

11. Struktura a vlastnosti kapalin

Experimenty: Difúze kapalin. Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny. Kapilární jevy. Objemová roztažnost kapalin. Povrchové napětí. Objemová roztažnost kapalin.

12. Struktura a vlastnosti pevných látek. Změny skupenství látek

Experimenty: Krystalové mřížky a jejich modely. Teplotní roztažnost pevných látek. Tání, tuhnutí. Vypařování kapalin. Sublimace a desublimace. Závislost teploty varu vody na vnějším tlaku.

13. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek. Kruhový děj s ideálním plynem

Experimenty: Ověření stavové rovnice ideálního plynu pomocí pVT přístroje. Rozpínavost plynů.

14. Elektrické pole

Experimenty: Elektrování těles. Elektroskop. Model elektrického pole, potenciál a hustota náboje izolovaného vodiče, sršení náboje z hrotu. Elektrostatická indukce. Kapacita vodiče, princip deskového kondenzátoru.

15. Elektrický proud v kovech

Experimenty: Ohmův zákon pro část i celý obvod. Závislost odporu na délce, průřezu a materiálu. Závislost odporu na teplotě. Sériové a paralelní zapojení spotřebičů. Regulace proudu a napětí.

16. Elektrický proud v kapalinách

Experimenty: Elektrolytický rozklad roztoku modré skalice. Rozklad zředěného roztoku kyseliny sírové. Hofmanův přístroj. Galvanický článek.

17. Elektrický proud ve vakuu a plynech

Experimenty: Výboje za normálního tlaku. Výboje ve zředěných a různých plynech. Vlastnosti katodového záření.

18. Elektrický proud v polovodičích

Experimenty: Polovodičová dioda. Tranzistor. Integrovaný obvod. Základní zapojení s těmito prvky.

19. Stacionární magnetické pole

Experimenty: Magnetické pole magnetu. Magnetické pole vodiče s proudem. Silové působení magnetického pole na pohyblivý vodič s proudem. Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem. Magnetické pole cívky.

20. Nestacionární magnetické pole

Experimenty: Elektromagnetická indukce – základní experimenty. Vlastní indukce. Foucaultovy proudy.

21. Elektromagnetické kmitání a vlnění.

Experimenty: Oscilační obvod a jeho parametry. Elektromagnetické vlnění a jeho vlastnosti (polarizace, odraz a ohyb, interference...).

22. Střídavý proud

Experimenty: Vznik střídavého proudu. Transformátor. Indukční pec. Bodové svařování. RLC obvody.

23. Kmitání mechanického oscilátoru

Experimenty: Experimenty k výkladu základních pojmů kmitavého pohybu. Demonstrace souvislosti kmitavého pohybu s pohybem rovnoměrným po kružnici. Demonstrace složeného kmitání. Nucené kmitání mechanického oscilátoru. Spřažené kyvadlo.

24. Mechanické vlnění

Experimenty: Pokusy s Machovým vlnostrojem.

25. Zvukové vlnění - akustika

Experimenty: Zdroje a vznik zvuku. Šíření zvuku v různých prostředích. Sirény. Interference zvukových vln.

26. Odraz světla

Experimenty: Zákon odrazu. Zobrazování předmětu rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem.

27. Lom světla

Experimenty: Zákon lomu světla. Zobrazování předmětu čočkami.

28. Vlnová optika

Experimenty: Rozklad světla hranolem. Interference světla. Ohyb světla. Polarizace světla.

29. Základní poznatky STR a základní poznatky kvantové fyziky

30. Fyzika atomového jádra a obalu

Experimenty: Pokusy se soupravou GAMABETA.

Patička