Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky

Den otevřených dveří

Obecné informace o přijímacích zkouškách

 •  Odevzdání přihlášek:
  • Bc. do 30.4.
  • Mgr. do 30.4.
 •  Přijímací zkoušky:
  • Bc. mezi 1.-7.6.
  • Mgr. mezi 22.-23.6.
  • náhradní termín 14.7.2021

Bakalářské studium

 • Přijímací zkouška zjišťuje orientaci uchazeče v daném oboru. Základním kritériem při výběru uchazečů bude umístění uchazeče v sestupném pořadí podle úspěšnosti v přijímací zkoušce.

 • U uchazečů, kteří vykonají státní maturitní zkoušku z daného oboru, může děkan podle výsledků státní maturitní zkoušky rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky. Výsledky didaktického testu nebudou v roce 2021 zohledňovány.
 • Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení maturitní zkoušky. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě písemné zkoušky odborných znalostí.
 • Písemná zkouška odborných znalostí se skládá z 60 otázek. Ze 4 nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Jedná se o zkoušení znalostí a kompetencí z oblasti německého jazyka v rozsahu studia na gymnáziu. Délka trvání zkoušky je 60 minut. Minimální počet pro úspěšné absolvování zkoušky je 20 bodů.
 • Více info zde.

 

Navazující magisterské studium

 • Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství je absolvování bakalářského nebo magisterského studia zaměřeného na vzdělávání, v němž již studenti absolvovali vybrané předměty pedagogicko-psychologické, didaktické a rovněž i pedagogickou praxi, a to nejpozději do 17. 9. 2021. Pokud je uchazeč absolventem studijního programu s jiným zaměřením, prokáže, že během předcházejícího studia absolvoval předměty zaměřené na získání kompetencí odpovídajících výše uvedenému typu bakalářských studijních programů zaměřených na vzdělávání (formou výběrových předmětů absolvovaných během bakalářského studia, či jinou doložitelnou formou, jako např. certifikátem z kurzu celoživotního vzdělávání apod.).

 • Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě písemné zkoušky z pedagogiky a psychologie a ústní, písemné nebo kombinované oborové zkoušky z každého oboru. Uchazeč tedy koná tři přijímací zkoušky.
 • Písemná zkouška oborových znalostí se skládá ze 40 otázek. Ze 4 nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Jedná se o zkoušení znalostí ze zvoleného studijního oboru v rozsahu bakalářských závěrečných zkoušek. Maximum dosažených bodů je 40. Minimální počet pro úspěšné absolvování zkoušky je 10 bodů.
 • Více info pro navazující studium pro ZŠ zde.
 • Více info pro navazující studium pro SŠ zde.

Další informace

 • Katedra německého jazyka bude rovněž nabízet jednodenní přípravný kurz a test nanečisto. Datum a čas kurzů se dozvíte na tomto místě.

 

 

Patička