Přejít k obsahu

Podmínky pro přijetí

Bakalářské studium

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Povinnou součástí přijímacího řízení na program Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání je přijímací zkouška v podobě písemné zkoušky odborných znalostí. Písemná zkouška odborných znalostí se skládá z 30 otázek. Ze 4 nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky je 15. Jedná se o zkoušení znalostí a kompetencí z oblasti ruského jazyka, včetně kulturně-historického přehledu v rozsahu znalostí úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Délka trvání zkoušky je 30 minut.

Navazující magisterské studium

Podminkou pro přijetí je absolvování bakalářského nebo magisterského studia. Uchazeči vykonají ústní přijímací zkoušku v rozsahu, který odpovídá úrovni výstupů z učení příslušného bakalářského studia rusistiky.

Úroveň znalosti jazyka by měl odpovídat úrovni příslušného bakalářského studia, tj. stupni B1 globální stupnice Evropského referenčního rámce pro jazyky. U uchazečů se předpokládá pokročilý stupeň osvojení jazyka. Uchazeč rozumí hlavním myšlenkám odborných, publicistických i beletristických textů. Prokazuje jazykový cit a schopnost řešit situace lingvistického charakteru, umí souvisle vyjádřit a na vhodných příkladech vysvětlit podstatu zadané teoretické otázky lingvistického nebo literárního charakteru.

Uchazeč má komunikativní dovednosti, dokáže plynule a spontánně konverzovat na běžná témata, i s rodilými mluvčími. Je schopný reagovat v situacích každodenního života, zvládá společenskou konverzaci o rodině, bydlišti, povolání, kultuře, vlastní četbě atd.

Vyjadřování by mělo dosahovat odpovídající úrovně, tzn., že se při hodnocení uchazeče přihlíží k úrovni zvládnutí všech jazykových rovin (fonetické-fonologické, morfologické, syntaktické, lexikální a stylistické), dále se hodnotí znalost literárněvědné problematiky (literární historie, literární teorie, literární kritiky, kulturních a společenských souvislostí literárního dění).

Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Uchazeč/ka si vylosuje otázky, které ověřují orientaci 1) v jazykovém systému ruštiny, 2) ruských reáliích (zeměvěda, literatura, kultura) v rozsahu bakalářského studia. Třetí částí oborové přijímací zkoušky z ruského jazyka je diskuse nad tím, jak by uchazeč/ka pojal/a výuku určitého komunikačního tématu na základní škole.

Učitelství ruského jazyka pro střední školy

Zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Uchazeč/ka si vylosuje otázky, které ověřují orientaci 1) v jazykovém systému ruštiny, 2) ruských reáliích (zeměvěda, literatura, kultura) v rozsahu bakalářského studia. Třetí částí oborové přijímací zkoušky z ruského jazyka je diskuse nad tím, jak by uchazeč/ka pojal/a výuku určitého komunikačního tématu na střední škole.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Patička