Přejít k obsahu

Témata bakalářských prací

pro akademický rok 2023/2024 

Mgr. Andrej Artemov, Ph.D.   

 1. Ironie a sebeironie jako tvůrčí metoda v prózách Sergeje Dovlatova / Ирония и самоирония как художественный метод в прозе Сергея Довлатова
 2. Funkce eufemismů ve vybraném současném ruském periodiku / Функции эвфемизмов в избранном современном российском периодическом издании
 3. William Shakespeare v tvorbě Natalji Grancevové (1951–2024) / Уильям Шекспир в творчестве Натальи Гранцевой (1951–2024)
 4. Pseudosvěty v próze Pavla Krusanova, Dmitrije Lipskerova, Viktora Pelevina / Псевдомиры в прозе Павла Крусанова, Дмитрия Липскерова, Виктора Пелевина
 5. Petrohradští spisovatelé 21. století (fenomén literatury podle příslušnosti k prostoru města) / Петербургские писатели XXI века (феномен литературы по принадлежности к городскому пространству)
 6. České překlady románů Saši Sokolova / Чешские переводы романов Саши Соколова
 7. Jan Zábrana jako překladatel ruské prózy / Ян Забрана – переводчик русской прозы
 8. Komické a tragické v povídkách Taťjany Tolsté / Комическое и трагическое в рассказах Татьяны Толстой
 9. Aktuální a nadčasové v dramatické tvorbě Vasilije Sigareva / Актуальное и вневременное в драматических произведениях Василия Сигарева
 10. Český překlad vybraného filmu Andreje Tarkovského (analýza dabingu nebo titulků) / Чешский перевод избранного фильма Андрея Тарковского (анализ дубляжа или субтитров)
 11. Analýza frazeologické paronomázie ve vybraném periodiku v ruštině /Анализ фразеологической парономазии в избранном периодическом издании на русском языке
 12. Analýza českého překladu románu Jevgenije Vodolazkina Letec / Анализ перевода романа «Авиатор» Евгения Водолазкина на чешский язык

Doc. Gigla Dzhyndzholiia, CSc.  

 1. Известные русские путешественники  /    Slavní ruští cestovatelé
 2. Ф. Шаляпин: жизнь и творчество /  F. Šaljapin: život a tvorba
 3. Лексическое новаторство русских писателей / Lexikální inovace ruských spisovatelů
 4. Тенденции в русской лексикографии /   Trendy v ruské lexikografii
 5. Дорога в русской языковой картине мира / Cesta v ruském jazykovém obrazu světa
 6. Эвфемизация смерти в русском языке / Eufemizace smrti v ruštině
 7. Термины родства в русском языке  /   Termíny příbuzenství v ruštině

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. 

 1. Jazykový obraz 90. let 20. století v ruské a české kultuře
 2. Odborný cizí jazyk ve vzdělávání – shromáždění a klasifikace slovní zásoby k vybranému oboru
 3. Ruské inspirace hudební skupiny Rammstein
 4. „Novojaz“. Deformace jazyka v totalitním režimu

Po dohodě s vyučujícím si může student zvolit jiné téma.

          Žádáme studenty, aby téma zvolené bakalářské práce nahlásili nejen vyučujícímu, ale i na sekretariátu katedry paní Janě Salákové

nejpozději do 7. 6. 2024!

Do tohoto termínu je nutné mít vyplněný Podklad pro zadání.

          Po výběru tématu si student po dohodě s vedoucím bakalářské práce vyplní zásady pro vypracování a literaturu (přístup přes PORTÁL, kvalifikační práce), formulář vytiskne a odevzdá na katedře.

 

          Před obhajobou musí každý student vyplnit anotaci a klíčová slova v češtině a v angličtině. Dále musí být práce i příloha nahrána v Portálu.

Přihlášky k obhajobě se podávají na katedře!

Patička