Přejít k obsahu

Tématické okruhy k bakalářské zkoušce z ruského jazyka

L i n g v i s t i k a

1. Hláskový systém v ruštině ve srovnání s češtinou. Výslovnost ruských souhlásek.

2. Přízvuk v ruštině ve srovnání s češtinou. Výslovnost ruských samohlásek.

3. Ruská intonace ve srovnání s češtinou. Typy intonačních konstrukcí.

4. Morfematická struktura slova. Způsoby tvoření slov v ruštině.

5. Podstatná jména - kategorie rodu v porovnání s češtinou (včetně přechylování); tvoření substantiv.

6. Podstatná jména - kategorie počitatelnosti a čísla; paradigmatika.

7. Přídavná jména – skloňování, stupňování, tvoření a užití jmenných tvarů, tvoření adjektiv.

8. Zájmena – druhy zájmen, mluvnické významy, skloňování a použití ve srovnávacím česko-ruském plánu.

9. Číslovky a jejich gramatické kategorie. Skloňování, použití a pravopis základních, řadových a hromadných číslovek. Zlomky a vyjádření přibližnosti.

10. Sloveso – kategorie osoby a čísla v porovnání s češtinou. Zvratná slovesa a slovesný rod. Časování sloves. Produktivní slovesné třídy.

11. Sloveso - neproduktivní slovesné třídy a skupiny. Kategorie slovesného způsobu.

12. Sloveso - slovesný vid, tvoření a použití v porovnání s češtinou (vyjádření rady, varování, slovesný vid po záporu aj.). Kategorie slovesného času.

13. Neohebná slova v ruštině. Předložky a jejich použití v porovnání s češtinou. Spojky. Částice, citoslovce a modální slova.

14. Typy slovníků, slovníkové heslo. Nejdůležitější slovníky ruského jazyka. Principy stavby slovníků. Způsoby vysvětlení významu ve slovnících.

15. Slovo jako jazyková jednotka. Definice slova Lexikální význam slova. Význam a pojem. Význam a smysl. Systémové vztahy ve slovní zásobě – slova monosémantická a polysémantická. Typy obrazných pojmenování.

16. Lexikálně sémantické vztahy ve slovní zásobě – synonyma. Typy a funkce synonym. Synonymické řady. Frazeologie a frazeologismus (znaky, klasifikace).

17. Lexikálně sémantické vztahy ve slovní zásobě – antonyma a homonyma. Enantiosémie. Funkce antonym.

18. Věta jednoduchá. Problematika větných členů.

19. Souvětí souřadné. Vyjádření parataxe v ruštině ve srovnání s češtinou.

20. Souvětí podřadné. Vyjádření hypotaxe v ruštině ve srovnání s češtinou.

 

P r a k t i c k ý  j a z y k  a  r e á l i e

1. Životopis, rodina a rodinné vztahy. Komunikace v běžných situacích (psaní blahopřání, vyjádření soustrasti aj.)

2. Volba povolání a studium na VŠ. Komunikace v běžných situacích (sestavování žádosti, plné moci; resumé, anotace aj.)

3. Zevnějšek a charakterové vlastnosti člověka (s využitím četby v ruštině)

4. Zdraví a lékařská péče.

5. Byt a jeho zařízení.

6. Odívání a služby

7. Nákupy a obchodní síť, služby.

8. Stravování, ruská kuchyně, stolování

9. Město a doprava

10. Tělesná výchova a sport

11. Kultura (divadelní představení, kino aj.)

12. Ruské svátky a zvyky

13. Poloha a rozloha Ruské federace

14. Fyzikální mapa Ruské federace – řeky, jezera, nížiny, pohoří

15. Podnebná pásma Ruské federace. Ekologie.

16. Státní zřízení, orgány státní moci

17. Státní symboly Ruské federace

18. Administrativní dělení Ruské federace

19. Důležitá centra Ruské federace, památky

20. Důležité momenty v ruských dějinách

 

 L i t e r a t u r a :

 1. Literární směry v XIX. století a jejich obecná charakteristika (sentimentalismus, romantismus, kritický realismus), společenský kontext (Vlastenecká válka, povstání děkabristů).

2. Universálnost díla A. S. Puškina.

3. Román A. S. Puškina E. Oněgin (na základě četby).

4. Poetická tvorba J. M. Lermontova (na základě četby).

5. Román J. M. Lermontova Hrdina naší doby (na základě četby).

6. Próza N. V. Gogola (na základě četby).

7. Dramatická tvorba Gogola Revizor (na základě četby).

8. Představitelé satiry v XIX. století (Gogol, Saltykov-Ščedrin, Čechov).

9. Tvorba I. S. Turgeněva (na základě četby), revoluční demokraté.

10. "Zlatý věk" ruské literatury - romanistika ve 2. pol. 19. stol.

11. Tvorba F. M. Dostojevského (na základě četby).

12. Tvorba L. N. Tolstého (na základě četby).

13. Literatura "stříbrného věku" (90. léta XIX. století - 10. léta XX. století). Charakteristika modernistických směrů (futurismus, symbolismus, akmeismus) a jejich představitelé (na základě četby).

14. Tvorba I. Bunina.

15. Periodizace ruské literatury XX. století.

16. Tvorba M. Šolochova.

17. Velká vlastenecká válka a její odraz v literatuře (na základě četby).

18. Tvorba M. Bulgakova (na základě četby).

19. Obraz vesnice v literatuře (na základě četby).

20. "Lágrové" téma v literatuře (tvorba A. Solženicyna).

 

P o z n á m k a:

Při ústní závěrečné bakalářské zkoušce z ruského jazyka by měl student prokázat teoretickou znalost uvedených tematických okruhů v oblasti lingvistické a literární, dále znalost reálií a dovednost správně používat slovní zásobu. Součástí závěrečné zkoušky je všestranný jazykový rozbor textu.

Patička