Přejít k obsahu

Menu: Pořadatel, Propozice, Přihlášky, Organizace, Dotazy, Ke stažení, Odkazy, Výsledky, Galerie

Propozice

Mezinárodní vědecká a odborná konference spojená se soutěžní přehlídkou prací studentů oboru technická výchova.

 

Jednání proběhne ve třech sekcích:

 

A – sekce didaktických a multimediálních prací

B – sekce odborných prací

C – sekce doktorských prací

  

 

1. Účastníkem konference může být student prezenční  či kombinované formy studia učitelských bakalářských, učitelských magisterských nebo doktorských studijních programů se zaměřením na technickou výchovu (nebo ekvivalentní  program) libovolné vysoké školy.

 

2. Do sekce A budou přijaty práce didaktického a multimediálního zaměření. Dále diplomové nebo bakalářské práce, které byly nebo budou obhájeny ve stávajícím akademickém roce.

 

3. Do sekce B budou přijaty odborné práce nebo diplomové a bakalářské práce odborně technicky zaměřené.

 

4. Do sekce C budou přijaty práce didaktického, multimediálního nebo odborného technického zaměření.

 

5. Účastník konference zašle na adresu organizátora: přihlášku a anotaci příspěvku v elektronické formě. Odborný posudek vedoucího práce nebo oponenta v  elektronické formě, vlastní příspěvek v elektronické formě (ve formátu *.doc nebo*.docx). Všechny přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku s vlastním ISBN. 

 

6. Termín odeslání přihlášky a současně i vlastní práce s dalšími požadovanými dokumenty je nejpozději do 25. 4. 2016

 

7. Organizátor má právo nezařadit příspěvky, které nesplní stanovené podmínky nebo budou zaslány po stanoveném datu.

 

8. Prezentované příspěvky v jednotlivých sekcích budou zařazeny do soutěžní přehlídky. Úroveň jednotlivých prací budou posuzovat odborné poroty. Složení porot určuje organizační výbor konference.

 

9. Pracoviště (katedra) má možnost do soutěže vyslat akademické pracovníky, kteří vedli soutěžní práce studentů (tzv. garanty). Tito pracovníci mohou být členy odborných porot v odpovídajících sekcích.

 

10. První tři práce v  sekcích A a B obdrží finanční odměny. V sekci C nebudou finanční odměny udělovány. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetu a prostřednictvím mediálního partnera.

 

11. Účastníci (soutěžící) budou mít zajištěno bezplatné ubytování a občerstvení.

 

12. Organizátor se zavazuje, že zajistí ochranu autorských práv soutěžících dle zákona č. 121/2000 Sb. Bez písemného souhlasu autora nebude soutěžní práce kopírována, půjčována či poskytována dalším osobám nebo veřejnosti.

 

13. Účastníci budou mít k dispozici základní prezentační techniku (notebook + dataprojektor). V případě specifických požadavků je třeba tyto uvést v přihlášce.

 

14. Organizátor si vyhrazuje právo změny propozic.

 

15. Veškeré dokumenty a informační materiály budou uveřejňovány na oficiálních stránkách konference: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/

 

16. Přihlášky a soutěžní práce s dalšími dokumenty zasílejte na adresu:

conor@kmt.zcu.cz nebo mluksiko@kmt.zcu.cz


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Patička