Přejít k obsahu

Aktuální přehled nabízených předmětů pro akademický rok 2016/2017

 

Přehled předmětů k volbě: nabídka pro sestavování individuálního studijního plánu (ISP): sestavuje školitel

Studijní předměty

Doktorand z každého okruhu předmětů A volí jeden. Předmět je uzavřen buď kolokviem, nebo písemnou prací.

Okruh A1- Filozofická reflexe vědy (volí 1 předmět)

Filozofie se zaměřením na filozofii výchovy (doc. PhDr. N. Demjančuk, CSc.),

Profesní etika, hermeneutická etika (doc. PhDr. N. Demjančuk, CSc.),

Sémiotika (doc. PhDr. J. Doubravová, CSc.).

Úvod do filozofie jazyka (s přihlédnutím k hermeneutické tradici) (doc. PhDr. N. Demjančuk, CSc.),

Okruh A2 – Psychologie (volí 1 předmět)

Geneze a struktura lidského sebeuvědomění (doc. PhDr. J. Miňhová, CSc.),

Mentálněhygienické aspekty vzdělávání a výchovy (doc. PhDr. J. Miňhová, CSc.).

Mezilidská komunikace jako prostředek osobnostního a sociálního rozvoje (doc. PhDr. J. Miňhová, CSc.),

Okruh A3 – Pedagogika (volí 1 předmět)

Didaktika vysokoškolské výuky lingvistických a literárněvědných oborů (doc. PaedDr. L. Podroužek, Ph.D., PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.),

Vybrané problémy současné pedagogiky (doc. PaedDr. L. Podroužek, Ph.D., PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.),

Výzkumy v jazykovém a literárním vzdělávání (doc. PaedDr. L. Podroužek, Ph.D., PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.).

Okruh B – vzdělávání v jazykovědné nebo literárněvědné bohemistice

Z okruhu předmětů B volí 2 předměty podle svého zaměření vzdělávání budˇ v jazykovědné bohemistice, nebo v literárněvědné bohemistice.
Po konzultaci se svým školitelem absolvuje doktorand nejméně dva oborové předměty ze zvoleného bloku (podle zaměření své práce). Součástí zkoušky, která každý předmět uzavírá, je písemná práce v rozsahu přibližně 20 stran.

Okruh B1: Vzdělávání v jazykovědné bohemistice

Čeština jako jazyk cizí a druhý (Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.),

Diachronní aspekty jazyka (PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.)

Didaktika českého jazyka pro ZŠ, SŠ všeobecné a školy s odborným zaměřením (PhDr. Zdeněk Suda, CSc.),

Hodnocení a klasifikace v českém jazyce a literatuře na ZŠ a SŠ (PhDr. Zdeněk Suda, CSc.),

Informační a komunikační technologie v předmětu český jazyk a literatura (PaedDr. J. Vejvodová, CSc.),

Koncepce komunikační výchovy, její problémy a způsoby jejich řešení u nás a v zahraničí (PaedDr. J. Vejvodová, CSc.),

Mluvená čeština v současné komunikační praxi (PaedDr. Jitka Málková, Ph.D.)

Narušená komunikační schopnost u dětí (PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.)

Pražský lingvistický kroužek (PhDr. Eva Pasáčková, CSc.),

Problematika popisu a lingvodidaktické prezentace mluvnického systému češtiny pro jinojazyčné mluvčí (doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.),

Stylistika současné češtiny (PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.)

Syntax současné češtiny z hlediska didaktického (PaedDr. J. Vejvodová, CSc.),

Vybrané problémy jazykovědné (z oblasti teorie spisovného jazyka, jazykové kultury, vývoje jazyka) (PhDr. Eva Pasáčková, CSc.),

Vybrané problémy lexikologické (slang, neologie, onomastika) (PaedDr. Helena Chýlová, PhD.)

Vybrané problémy z obecné jazykovědy (PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.)

Okruh B2: Vzdělávání v literárněvědné bohemistice

Informační a komunikační technologie v předmětu český jazyk a literatura (PaedDr. J. Vejvodová, CSc.),

Současná recepce starší české literatury (prof. PhDr. V. Viktora, CSc.),

Vybrané problémy české literatury 19. století (prof. PhDr. V. Viktora, CSc.),

Vybrané problémy české literatury 20. století (PhDr. J. Staněk, CSc.),

Vybrané problémy starší české literatury (prof. PhDr. V. Viktora, CSc.),

Ostatní předměty

Cizí jazyky

Student složí zkoušky ze 2 cizích jazyků. Volba jazyků je vázána na zaměření DP. Vedle světových jazyků (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština) lze volit i další, zejména slovanské jazyky a latinu. V případě, že student složil v rámci svého předchozího studia státní zkoušku z cizího jazyka, může mu být tato zkouška prominuta.

Další povinnosti, které musí student plnit v průběhu studia:

Vědecká aktivita (konference, stáže): Činnosti související se samostatnou tvůrčí činností doktoranda – aktivní podíl na vědecko-výzkumné činnosti školicího pracoviště, účast na konferencích, seminářích, speciálních kursech, studijní pobyty na jiných pracovištích.

Publikační činnost (minimálně 2 recenze, 2 odborné stati v recenzovaném časopise či sborníku).

Pedagogická praxe: Pedagogická praxe je povinná (jako praxi je možné uznat výukovou stáž v zahraničí, např. výuku češtiny v Českém centru v Kyjevě).

 

Patička