Přejít k obsahu

Podmínky, které musí student splnit během studia:

 

 1. Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem (ISP), který po předchozím projednání s doktorandem navrhuje školitel a schvaluje příslušná oborová rada. ISP je třeba oborové radě předložit ke schválení do jednoho měsíce po přijetí studenta do doktorského studia. ISP je pro všechny zúčastněné strany závazný. Jeho event. změnu je nutno projednat stejným způsobem jako jeho schválení. 
   
 2. ISP je podrobně konkretizován pro každý následující rok, jen rámcově je stanoven pro léta další. Studijní povinnosti a postup ve vědecké práci se upřesňují každý rok při výročním hodnocení studenta.
   
 3. ISP stanovuje studentovi zejména:
  • obsahové zaměření jeho samostatné vědecké činnosti a jeho vlastní vzdělávací činnosti s ohledem na oborovou specializaci a téma doktorské dizertační práce,
  • studijní předměty, které je student povinen absolvovat,
  • činnosti související s jeho tvůrčí činností, zejména studijní pobyty na jiných pracovištích,
  • jeho účast na konferencích, odborných seminářích apod.,
  • jeho pedagogické působení,
  • harmonogram studia.
    
 4.  Pedagogická činnost v rámci prezenční formy doktorského studia je bezúplatná.
   
 5.  Výuka studijního předmětu probíhá v závislosti na počtu doktorandů. Tento počet je stanoven děkanem fakulty. Výuka probíhá buď formou přednášek a seminářů organizovaných jen pro tuto skupinu studentů, resp. též pro studenty spolupracující fakulty, nebo – při menším počtu studentů – formou řízeného samostudia a individuálně organizovaných speciálních konzultací.
   
 6. Termín zkoušky z konkrétního studijního předmětu stanoví po dohodě se studentem examinátor.
   
 7. Součástí ISP je zpracování písemné zprávy, která musí obsahovat a) teze dizertační práce v rozsahu přibližně 20 stran, zaměřené na kritický přehled stavu řešené problematiky, b) výsledky vlastní práce, které souvisejí s cílem dizertace. Písemná zpráva je oponována jedním oponentem stanoveným předsedou oborové rady, a je diskutována před komisí, jež je složena z předsedy oborové rady nebo jím pověřeného zástupce a dále školitele a oponenta. Na závěr diskuze je stanoveno definitivní téma dizertační práce.
   
 8. První etapa doktorského studia,  tzv. etapa studijní, je uzavřena složením stanovených kolokvií zkoušek (viz dále) a obhájením písemné zprávy (viz bod 7).
    
   

Příklad ISP (individuálního studijního plánu):

  
1. rok studia:
Teoretické předměty, jazyky:
Filozofie se zaměřením na filozofii výchovy
Zkouška z jazyků
Mezilidská komunikace jako prostředek osobnostního a sociálního rozvoje
Didaktika vysokoškolské výuky lingvistických a literárněvědných oborů
Vědecká aktivita 
 
2. rok studia
Oborové předměty, praxe, publikační činnost:
Vybrané problémy jazykovědné (z oblasti teorie spisovného jazyka, jazykové kultury, morfologie, syntaxe, stylistiky, nauky o textu, sociolingvistiky a psycholingvistiky)
Hodnocení a klasifikace v českém jazyce a literatuře na ZŠ a SŠ
Publikační činnost
Pedagogická praxe
 
3. rok studia
Státní doktorská zkouška
Publikační činnost
Pedagogická praxe
Obhajoba dizertační práce 
 
Hodnocení a kontrola plnění ISP:  

 

 1. Hodnocení kolokvií a zkoušek ze studijních předmětů je „prospěl“, nebo „neprospěl“. Každou zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát.
   
 2. Student zpravidla jednou ročně referuje na svém školicím pracovišti o svém studiu, dílčích výsledcích v řešení svých tvůrčích úkolů a o stavu přípravy a realizace své dizertační práce.
   
 3. Student každoročně v termínu stanoveném příslušnou fakultou vypracuje písemnou zprávu o výsledcích své činnosti. Tato zpráva je jedním z podkladů pro jeho hodnocení školitelem.
   
 4. Školitel pravidelně hodnotí, jak doktorand plní své studijní povinnosti, a své písemné hodnocení předkládá oborové radě.
   
 5. Vykazuje-li student nevyhovující výsledky, navrhne školitel po vyjádření vedoucího školicího pracoviště oborové radě, aby projednala návrh na ukončení doktorského studia podle § 56 odst. 1 písmeno b) zákona č. 111 o vysokých školách. Tento postup může iniciovat též vedoucí školicího pracoviště nebo oborová rada. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona č. 111/ 98 o vysokých školách.

 

Patička