Přejít k obsahu

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu

 

Přijímací řízení pro doktorský studijní program teorie vzdělávání v bohemistice se řídí Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni podle §43, (http://legislativa.zcu.cz/ven/studijni.pdf), přičemž konkrétní požadavky stanovuje oborová rada doktorského studijního programu.

O přijetí se mohou ucházet absolventi vysokoškolského magisterského studijního programu učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a učitelství českého jazyka pro střední školy; dále absolventi magisterského studijního programu český jazyk a programů příbuzných, kteří absolvovali doplňující pedagogické studium.

Součástí přihlášky je:

  • doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a eventuální dosavadní praxi; je-li žadatel studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po dokončení studia dodatečně ve stanoveném termínu,
  • životopis,
  • seznam odborné činnosti, tj. publikovaných prací či jiných odborných výsledků, název diplomové práce a případně posudky na tyto práce, zapojení do výzkumné práce katedry, účast v soutěži o nejlepší studentskou práci,
  • téma disertační práce v doktorském studijním programu vybrané z vypsaných témat nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a předsedou oborové rady,
  • přijímací komise se skládá z předsedy komise a nejméně dalších tří členů, z nichž jeden je zpravidla předpokládaný školitel.

V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč dále představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost a rovněž předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu své specializace, jednak představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí některého cizího jazyka (angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny). Oborová rada připravenost uchazeče k doktorskému studiu posoudí a navrhne děkanovi jeho školitele.

Patička