Přejít k obsahu

Aktuality

Otevřený dopis děkanů pedagogických fakult a vedoucích kateder hudební a výtvarné výchovy fakult pedagogických ke zveřejněné koncepci B vzdělávací oblasti Umění a kultura revizí RVP ZV

Kompletní text dopisu ke stažení


Vánoční kantáty Jana Vičara v koncertní premiéře ve Zlíně a v Olomouci

Dne 22. prosince 2022 uvedla ve světové koncertní premiéře Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín za řízení Adama Sedlického a ve spolupráci s pěveckým sborem Permoník Karviná vedeným sbormistryněmi Martinou Juríkovou a Karinou Grimovou dvě vánoční pásma/kantáty Vysoko hvězda a Radujme se! Jana Vičara. Téhož večera zaznělo Radujme se! i na koncertě Moravské filharmonie Olomouc, a to ve spolupráci s olomouckým pěveckým sborem Žerotín se sbormistrem Pavlem Koňárkem a za řízení Andrease Sebastiana Weisera.


PŘEDVÁNOČNÍ PROZPĚVOVÁNÍ     

Srdečně zveme na chvilky s hudbou

14.12.2022 v 15h. na schodech v budově FPE Veleslavínova ul.

Přijďte si poslechnout sborové písně a společně si zazpívat koledy!


POZVÁNKA NA KONCERT STUDENTŮ KATEDRY HUDEBNÍ VÝCHOVY A KULTURY

Srdečně zveme na koncert studentů sólistů a Plzeňského akademického sboru

30.11.2022 v 17 hodin v Západočeské galerii Masné krámy.

na programu jsou skladby Glinky, Chopina, Mozarta, Dvořáka a dalších.


POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY ZAHRANIČNÍCH ODBORNÍKŮ

KHK srdečně zve na přednášky Prof. Yvetty Kajanové, PhD. z Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě    

Program přednášek:

Středa 5. 10. 2022

Přednáška I                   11.10-12.50 v učebně KL317  

Přednáška II                  14.50-16.30 v učebně KL317  

Čtvrtek 6. 10. 2022 

Přednáška III                 13.00-14.40 v učebně KL317  

 

Pátek 7. října 2022 

Přednáška IV                 10.15-11.00 - učebna 310

10.15-11.55 - učebna č. 310  

Témata přednášek:

  1. Discovery of the electric guitar. Objav elektrickej gitary.
  2. Vocal technique in rock music (screaming, growling, speech level singing...) Vokálne techniky v rocku (screaming, growling,  speech level singing...)
  3. Sounds effect in rock music (booster, distortion, fuzz, octaver...). Zvukové efekty v rockovej hudbe (booster, distortion, fuzz, octaver...).
  4. Rock structures – riff, hook, rhythmic pattern, rock soloists. Rockové štruktúry - riff, hook, rytmický pattern, rockoví sólisti.
  5. Subcultures in rock music, affect, emotions and sexuality. Subkultúry v rocku, afekt, emócie a sexualita

 

Studijní literatura:

Kajanová, Yvetta. Musica Rock: Suono, Ritmo, Affetto e Scoperta della Chitarra elettrica . 

(Rock Music, Sound, Rhythm, Affect and Discovery of the Electric Guitar), Literatura Mimesis International: 2022, Rocková hudba, zvuk, rytmus, afekt a objav elektrickej gitary).


 

KHK srdečně zve na přednášky 11.-14.10. 2022   dr. Veroniky Keller z Univerzity v Koblenz – Landau

Program p.řednášek:

Středa 12. 10. 2022

Přednáška I         13 -14,40 v učebně KL317   

“Music on TV and in video-games" 

 

Čtvrtek 13. 10. 2022 

Přednáška II          13.00-14.40 v učebně KL317

“Transatlantic connections: US-American music students at German conservatories, 1843–1918.“ 

 

Pátek 14. října 2022 

Přednáška III       9-10,15 Workshop v učebně KL310

Musica Paedagogia Pilsnensis from the point of view of the foreign / German editor“ + „German journals and German orientation in music education and pedagogy now“ (in English or German, or combined – for doctoral students and department academics)

 

Přednáška IV        10.15-11.00   učebna 310

“Music on TV and in video-games (in South Korea etc.)“

 


Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki

Katedra hudební výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni

v odborné spolupráci s partnery

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta a

Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy

 

srdečně zvou

 

na visegrádskou studentskou a doktorandskou konferenci

 

HUDEBNĚ TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ INSPIRACE PRO HUDEBNÍ VÝCHOVU

více v sekci konference


Hudební teorii a pedagogiku je možné studovat i v Plzni 

Západočeská metropole má bohatou hudební tradici, kterou kromě institucí, jako jsou Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Plzeňská filharmonie či Konzervatoř Plzeň, reprezentuje v současnosti i Katedra hudební výchovy a kultury na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Ta za dobu své existence vychovala bezpočet učitelů hudební výchovy a před třemi lety získala akreditaci k doktorskému studijnímu programu „Hudební teorie a pedagogika“.

Studium určené absolventům magisterských hudebních oborů garantuje v souladu s individuálním zaměřením doktorandů Oborová rada, jejímž předsedou je prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. Možná je jak prezenční forma studia (stipendiem podporovaná; s přiměřenými pedagogickými povinnostmi), tak i forma kombinovaná („dálková“; bez stipendia). Čtyřleté doktorské studium bylo zahájeno v říjnu akademického roku 2019/2020 a po třech letech fungování se může pochlubit širokým spektrem disertačních témat i cennými publikačními výstupy. Důraz je kladen na spojení hudební teorie a pedagogiky s praxí, důležitou složku tvoří také umělecká činnost. Do ní je zapojena například violistka Jitka Hosprová, pěvkyně Lucie Hilscherová, kontrabasista České filharmonie Tomáš Karpíšek, barytonista Filip Bandžak, sbormistryně Elvira Gadžijeva, hudební skladatelé Jiří Bezděk a Jan Vičar, či muzikolog a organizátor četných hudebních aktivit v západočeském regionu Vít Aschenbrenner.

Prostor je věnován nejen teoretickým oborům hudební vědy, hudební teorie, hudební pedagogiky, ale také hudebnímu managementu, hudební historiografii a regionalistice. Doktorandi a studenti realizují své výzkumy ve spolupráci s několika kulturními institucemi. Mezi jejich nejpozoruhodnější projekty patří akce konané v refektáři jezuitské koleje v Klatovech, který funguje jako vzdělávací a umělecké centrum regionu.

Svým ambiciózním časopisem Musica Paedagogia Pilsnensis (= Hudební výchova v Plzni) vstoupila Katedra hudební výchovy a kultury v roce 2021 také na mezinárodní půdu odborné hudební pedagogiky. Anglicky psané periodikum je vydáváno dvakrát ročně, a to tiskem a v on-line podobě. Editoři časopisu poskytují široký prostor aktuálním hudebně pedagogickým tématům a zároveň ukazují, že i česká hudební výchova a pedagogika má co sdělit mezinárodní odborné komunitě.

Plzeňské hudebně pedagogické pracoviště studia tudíž poskytuje jak zázemí pro výzkum, tak také možnosti výsledky tohoto výzkumu publikovat. Cílem studia je nejen získání titulu Ph.D., ale zejména dosáhnutí vyváženého profilu hudebního pedagoga, badatele a umělce zaměřeného na rozvoj hudební kultury dětí, mládeže a dospělých včetně seniorů. V souladu s vynikajícími hudebními tradicemi svébytného regionu se absolvent učí být „kantorem moderního typu“ schopným reagovat na reformy ve školství, ale též vlivnou osobností hudební kultury.

Do dalšího ročníku doktorského studijního programu na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni je možné se přihlásit do 31. května 2022. Podrobnější informace naleznete pod https://old.fpe.zcu.cz/khk/doktorske-studium.html

Soňa Bařtipánová


Ocenění pro prof. Jiřího Bezděka  

Už 10 let spolupracuje americká nezávislá televizní stanice Czech-American TV se ZČU. V pondělí 2. května její ředitel John Honner poděkoval rektorovi Miroslavu Holečkovi i zástupcům čtyř fakult, které se na spolupráci podílejí. Ředitel televizní společnosti Czech-American TV John Honner proto poděkoval za dlouholetou spolupráci a pomoc při propagaci České republiky v zahraničí rektorovi ZČU Miroslavu Holečkovi, kterému předal certifikát a sošku Golden Star. Děkovný certifikát Czech-American TV obdrželi také zástupci fakult, kteří se na spolupráci přímo podílejí – vedoucí katedry informatiky a výpočetní techniky FAV Přemysl Brada, Roman Mouček a Martin Dostal z téže katedry, zástupce vedoucí katedry marketingu Fakulty ekonomické Jan Tlučhoř, Vladimír Nový z Centra informatizace a výpočetní techniky, Jan Morávek ze Sutnarky a Lukáš Kellner z ateliéru Multimédií, Jiří Bezděk z katedry hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické a William Bradley Vice a Barbora Reynert z katedry anglického jazyka.

celý článek na https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=4381

Diplom


Katedra hudební kultury pořádá interpretační soutěž.

Jedná se o školní kolo soutěže, která pokračuje celostátním kolem a která má v ČR dlouholetou tradici. Celostátní kolo se v letošním roce koná na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy ve dnech 19.-21.5. 2022 a je i s mezinárodní účastní. Soutěže se účastní studenti pedagogických fakult ve dvou kategoriích, I. kategorie je pro ty, kteří soutěžní obor vystudovali nebo studují, II. kategorie pro studenty, kteří studují hudební výchovu či jiný obor. Letos mohou studenti soutěžit v oborech zpěv, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na varhany, hra na ostatní nástroje a sbormistrovství. KHK vysílá do soutěže Gayane Botoyan - klavír II. kategorie a sbormistrovství I. kategorie, Michaela Černá a  Eliška Mužová - zpěv II. kategorie, Michal Švec - zpěv I. kategorie a Štěpánka Svobodová - ostatní nástroje I. kategorie (saxofon)

Přijďte své spolužáky podpořit 13. 5. 2022 v 10,30 do Masných krámů v Plzni

Plakát


Pozvánka na koncert pořádaný katedrou hudební výchovy a kultury  

Po dvou letech navazujeme na tradiční podvečerní koncerty v Masných krámech, na kterých účinkují studenti katedry a jejich pedagogové. Na koncertu 25. května 2022 v 16,30 v Masných krámech vystoupí Dívčí akademicý sbor a Plzeňský akademický sbor pod vedením Víta Aschenbrennera a nové sbormistryně Gayane Botoyan, studentky bc. oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání. Dále budou účinkovat studenti katedry v sólových výstupech či seskupení v komorních sdruženích.

VŠECHNY PŘÍZNIVCE, SPOLUŽÁKY A KOLEGY SRDEČNĚ ZVEME!!!

Plakát


Skladby Jana Vičara uvedeny v Teplicích, New Yorku i Washingtonu

V provedení fenomenálního fagotisty Jana Hudečka a Severočeské filharmonie filharmonie Teplice za řízení Petra Vronského zazněl 31. března 2022 na filharmonickém abonentním koncertě v Teplicích Koncert pro fagot a orchestr „Petrovy kameny“ Jana Vičara. Tato třívětá kompozice je fagotisty považována za jeden z nejobtížnějších fagotových koncertů vůbec.  

Český denní i odborný tisk zaznamenal na přelomu března a dubna vítězství pěveckého sboru Permoník z Karviné v soutěži "2022 New York Sounds of Spring" konané v proslulé Carnegie Hall (29. března 2022) i skutečnost, že podstatnou část soutěžního programu tělesa tvořily sborové úpravy moravských a slezských lidových písní a kompozice od Jana Vičara (Ej, Janku!, Ej, hora, Do hory ma poslali a Gorale). Tyto skladby Permoník uvedl za řízení Martiny Juríkové i na koncertech v Bohemian National Hall a Madison Avenue Atrium v New Yorku a na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D. C. "Publikum reaguje na změny nálad na pódiu, při tklivém Ej, Janku ani nedutá, bouřlivé Gorale je zvedne ze židlí. Soutěžní rivalové sbor odměňují ovacemi vestoje." (Daniela Kučerová, Češi zazářili ve světě. Karvinský sbor „zbořil“ Carnegie Hall, Seznam Zprávy, 31. 3. 2022)

GRATULUJEME!!!


Michal Švec, student 2. ročníku Bc. studijního programu Hudba se zaměřením na vzdělávání (a zároveň Konzervatoře Plzni) získal cenu „Plzeňský Orfeus“ za uměleckou činnost v roce 2021. 

Gratulujeme!!!

Za katedru můžeme potvrdit vysokou uměleckou úroveň, kterou předvedl např. na Koncertu barokní hudby - 30. dubna 2021 v aule Veleslavínovy ulice nebo na pěveckém vystoupení v rámci Fyzikální olympiády z nedávné doby.

Nadace 700 let města Plzně ve spolupráci s reprezentací města Plzně v oblasti klasické hudby udělila poprvé v roce 2005 hudební cenu nazvanou „Plzeňský Orfeus“.  Cena je určena pro studenty středních a vysokých škol a pro žáky základních uměleckých škol od 15-ti let, kteří studují v Plzni za mimořádné úspěchy a reprezentaci města v oblasti vážné hudby. Je udělována každoročně v 1. čtvrtletí za výkony v uplynulém kalendářním roce těm, kteří se mimořádným způsobem zasloužili o reprezentaci města Plzně.

Od počátku existence ceny se laureáty stalo několik studentů katedry hudební kultury FPE ZČU, Aleš Briscein, Jan Fraus, Lucie Hilscherová, Adéla Lučanská, Adam Plachetka v oboru zpěv, Radek Dlouhý, Pavel Samiec, Jarmila Vlachová v oboru hra na akordeon a Anastázie Šourová v oblasti sbormistrovství, tedy v oborech, které byly do roku 2011 součástí studijních programů na KHK FPE ZČU. O to více je potěšující, že i student neumělecky zaměřeného bakalářského oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání získal toto ocenění.

Cenou pro laureáty je skleněná skulptura „Plzeňský Orfeus“, vyrobená ve sklárnách Rückl v Nižboru přímo pro tento účel. Dále je každému z laureátů předán finanční dar na podporu jeho dalšího hudebního rozvoje.

DSC_7982

autorem fotografie je Vladimír Křivka


KONCERT PRO UKRAJINU

72D-6239CC00-153-33514080

Benefiční koncert Na pomoc Ukrajině

26. března 2022, 16-22 h., Papírna Plzeň

Studenti 1. r. bc. oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání se rozhodli podpořit ukrajinské obyvatele uspořádáním benefičního koncertu, jehož výtěžek byl věnován neziskové organizaci Člověk v tísni. Na akci přijali pozvání ministr kultury ČR Martin Baxa, rektor ZČU Miroslav Holeček a děkan Pedagogické fakulty ZČU Pavel Mentlík, kteří pronesli krátké proslovy. Pak již následovala vystoupení hudebních hostů,  Drumband Františka Zemana, B-Sonic - kapely složené ze studentů 1.  ročníku FPE ZČU, Cruel Jokers a Moodshake. Hudební program doplnila dražba obrazu Adély Petrilakové, který po bouřlivém přihazování vydražil rektor ZČU. 

Na výzdobě prostoru se významnou částí podílela Tereza Kauerová z katedry výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU, která byla zároveň organizátorkou a lektorkou  workshopu pro děti. Z katedry hudební výchovy se na akci podíleli Monika Schreinerová, Adéla Somolíková, Jana Šístková, Jakub Hornof, Stanislav Čermák, Margarita Manko, Lucie Houšková, Sabina Snížková a Ella Zimmermannová.

Akce byla hojně navštívena, pořadatelé odhadují kolem 800 účastníků. Za prodej placek a dárků od nezištných sponzorů získali pořadatelé peníze, které byly zaslány na transparentní účet ZČU a účet Člověka v tísni.  


NOVÁ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY 2. ROČNÍKU

v sekci Pro studenty - Kvalifikační práce jsou zveřejněna nová témata pro bakalářskou kvalifikační práci. Po volbě tématu kontaktujte pedagoga, který téma vypsal. Máte-li své téma, oslovte některého z pedagogů, který by mohl být potencionálním vedoucím práce.


Přijímací zkoušky nanečisto budou realizovány 23. 3. 2022.

Akce bude probíhat online formou Google Meet. Link bude poslán na e-mailovou adresu z přihlášky a po zaplacení poplatku. 

více informací v sekci Pro uchazeče


Miscellanea - hudebně-interpretační rozmanitosti studentů ZČU

Projekt s názvem "Miscellanea - hudebně-interpretační rozmanitosti studentů ZČU" byl organizován doktorandkou katedry hudební výchovy a kultury JUDr. Soňou Bařtipánovou a byl finančně podpořen panem rektorem z prostředků GRAS. Studenti prvního a druhého ročníku bakalářského studia Hudba se zaměřením na vzdělávání z Katedry hudební kultury se v rámci projektu zúčastnili celodenního workshopu poučené historické intepretace a barokního divadla v prostorech jezuitské koleje v Klatovech, kde byli lektory Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. a Ludmila Aschenbrennerová, absolventi Akademie staré hudby Brno. Výsledky své práce pak předvedli na Matinee baroque 2. prosince 2021 od 16.00 hodin v Refektáři jezuitské koleje v Klatovech na Mezioborové konferenci o životě a díle Bohuslava Balbína (1. 12. 2021 - 4. 12. 2021) konané u příležitosti jeho 400. výročí narození (BALBÍNOVSKÁ MISCELLANEA). Základem programu konference by měl být mnohostranný pohled na dílo a osobnost Bohuslava Balbína a jeho současníků, na působení klatovské jezuitské koleje a na podobu jazyka té doby a Pořadateli jsou Městská knihovna Klatovy, Historický ústav Akademie věd České republiky, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky a další instituce.

                           Klatovy 3 (foto Karel Nováček)

Úspěšná reprezentace Fakulty pedagogické na mezinárodní konferenci v Praze

Ve dnech 11.–12. listopadu 2021 se konala na Karlově univerzitě v Praze mezinárodní konference „Teorie a praxe hudební výchovy VII“. K jejímu zdárnému průběhu výrazně přispěli plzeňští doktorandi oboru Hudební teorie a pedagogika, jejichž referáty pokryly více než čtvrtinu programu dvoudenního jednání. Výsledky svého dosavadního bádání představili Filip Bandžak (Tréma a prostředky její eliminace u operního pěvce), Soňa Bařtipánová (Simulační inkubátor jako nástroj výuky hudebního managementu na pedagogické fakultě), Elvira Gadžijeva (České pěvecké sbory v době pandemie – výzkumné šetření), Anna Kozáková („Milá Lottko“: Edice korespondence Bohuslava Martinů a Charlotte Martinů), Veronika Růžičková (Impulsy pro hudební edukaci v mateřských školách – co změnila pandemie) a Aleš Sladký (Aktivizace žáků při výuce populární hudby a základy improvizace). Doktorand a význačný barytonista Filip Bandžak navíc vyvolal nadšení posluchačů přidruženého koncertu svým přednesem Schubertových a Mahlerových písní. Konferenci zorganizoval a řídil nový pedagog Katedry hudební výchovy a kultury FPE ZČU doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.


Doktorandi Katedry hudební kultury se podíleli na zrodu nové koncertní tradice Západočeské univerzity v Plzni

Na Katedře hudební kultury na Fakultě pedagogické ZČU bylo před třemi lety otevřeno doktorské studium. Zdejší doktorandi se neprofilují pouze vědecky, ale většina z nich zároveň představuje významné osobnosti na poli hudební interpretace, někteří z nich jsou dokonce činní kompozičně. Díky podpoře rektora ZČU Doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka mohl být 1. června 2021 v prostorách plzeňských Masných krámů uskutečněn první ročník nové koncertní řady Hudba ze Západočeské univerzity v Plzni. Tento komorní koncert, věnovaný 30. výročí založení ZČU, byl současně optimistickým zahájením veřejné koncertní činnosti na univerzitní půdě po více než roční nucené odmlce, zahájením, jež posléze vyvrcholilo Slavnostním závěrečným koncertem akademického roku 2020/2021 v plzeňské katedrále v polovině června.

Doktorandský koncert mohl být prvním univerzitním koncertem roku, jenž byl zároveň přístupný široké veřejnosti, přesto však z něj byla pořízena kompletní nahrávka ve spolupráci s univerzitním audiostudiem ing. Nového, která je zpřístupněna na kanálu YouTube, https://youtu.be/J7lDtmli5pI.

pozvanka-koncert-1.6.21-page-001

Patička