Přejít k obsahu

Hudební teorie a pedagogika

Hudební teorie a pedagogika (P0114D300004) - Ph.D.

  • forma prezenční a kombinovaná
  • standardní doba studia 4 roky
  • nejvyšší počet přijímaných studentů 5.

Přijímací zkoušky pro rok 2024/2025

1. termín

odevzdání přihlášek pro doktorský studijní program: do 31. 5. 2024 do 24:00NUTNÁ JE elektronická přihláška. Formulář elektronické přihlášky a další informace jsou zveřejněny na adrese http://eprihlaska.zcu.cz

zaslání disertačního projektu a dalších materiálů (viz níže požadavky pro přijímací zkoušku) : 29. 5. 2024 elektronicky na adresu feiferlo@khk.zcu.cz

konání zkoušky v pátek  21. června 2024 v 10 hodin v budově Pedagogické fakulty v Plzni, Klatovská třída 51, učebna Kl 310. 


Požadavky na uchazeče

  • Titul magistr (Mgr. či MgA., případně PhDr. nebo PaedDr.) v oboru učitelství pro střední školy (nebo 2. stupeň základních škol) pro předmět hudební výchova, případně v oboru muzikologie či hudební umění.
  • Předpoklady pro vědeckou práci doložené aktivními vystoupeními na odborných konferencích, publikační činností apod.
  • Úspěšné vykonání přijímací zkoušky

 

Požadavky pro přijímací zkoušku:

Část písemná:

a)  písemný projekt zamýšlené disertační práce v rozsahu 5 až 10 normostran textu podle následující osnovy:

– pracovní název práce,

– stručný přehled stavu pramenů a literatury ke zvolenému tématu,

– návrh cílů, metod a struktury zamýšlené práce,

– představa o přínosu disertace pro hudební výchovu, hudební kulturu či pro obor Hudební teorie a pedagogika;

b)  soupisu prostudované vědecké a odborné literatury související s disertačním tématem;

c)  soupisu publikovaných i nepublikovaných odborných prací, aktivních vystoupení na vědeckých konferencích apod.

 

Část ústní:

a) osobní odborný zájem o vytipovanou oblast hudební výchovy či hudební kultury; 

b) základní ucelený přehled o oborech hudební výchova, pedagogika a hudební věda;

c) interpretace ad hoc předloženého cizojazyčného textu prokazující aktivní znalost jednoho muzikologického jazyka na úrovni úspěšné závěrečné zkoušky z cizího světového jazyka při vysokoškolském studiu (NJ, Aj, popř. jiný svěový muzikologický jazyk).

více informací na:

https://docs.google.com/document/d/1pOG6bgAS4gy4Dv_tv9FlTMimWJhwBpiV/edit#heading=h.dew6z5p74ks0


Patička