Přejít k obsahu

Hudební teorie a pedagogika

Hudební teorie a pedagogika (P0114D300004) - Ph.D.

  • forma prezenční a kombinovaná
  • standardní doba studia 4 roky
  • nejvyšší počet přijímaných studentů 5.

Termín odevzdání přihlášek:

  • doktorský studijní program: do 31. 5. 2022.

NUTNÁ JE elektronická přihláška podaná na adrese http://eprihlaska.zcu.cz. Administrativní poplatek za přijímací řízení je 500 Kč. Údaje pro platbu se uchazeči vygenerují automaticky po podání elektronické přihlášky. 

NUTNÁ JE přihláška v papírové podobě (ke stažení na https://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/doktorske_studium.html), kterou se všemi přílohami zasíláte se na adresu studijního oddělení Pedagogické fakulty v Plzni.

Termíny přijímacích zkoušek pro rok 2022/2023:

  •  se konají v pátek  24. června 2022 v 10 hodin v budově Pedagogické fakulty v Plzni, Klatovská třída 51, učebna Kl 310. 

(V případě nepříznivé zdravotní situace budou přihlášení účastníci mailem informováni o změnách na on-line formu přijímacích zkoušek)


Požadavky na uchazeče

  • Titul magistr (Mgr. či MgA., případně PhDr. nebo PaedDr.) v oboru učitelství pro střední školy (nebo 2. stupeň základních škol) pro předmět hudební výchova, případně v oboru muzikologie či hudební umění.
  • Předpoklady pro vědeckou práci doložené aktivními vystoupeními na odborných konferencích, publikační činností apod.
  • Úspěšné vykonání přijímací zkoušky

Požadavky pro přijímací zkoušku:

I. Část písemná:

a)  písemného projektu zamýšlené disertační práce v rozsahu 5 až 10 normostran textu podle následující osnovy:

– pracovní název práce,

– stručný přehled stavu pramenů a literatury ke zvolenému tématu,

– návrh cílů, metod a struktury zamýšlené práce,

– představa o přínosu disertace pro hudební výchovu, hudební kulturu či pro obor Hudební teorie a pedagogika;

b)  soupisu prostudované vědecké a odborné literatury související s disertačním tématem;

c)  soupisu publikovaných i nepublikovaných odborných prací, aktivních vystoupení na vědeckých konferencích apod.

Termín pro zaslání disertačního projektu a dalších materiálů: 29. 5. 2022 elektronické zaslání na adresu feiferlo@khk.zcu.cz

II. Část ústní:

a) osobní odborný zájem o vytipovanou oblast hudební výchovy či hudební kultury; 

b) základní ucelený přehled o oborech hudební výchova, pedagogika a hudební věda;

c) interpretace ad hoc předloženého cizojazyčného textu prokazující aktivní znalost jednoho muzikologického jazyka na úrovni úspěšné závěrečné zkoušky z cizího světového jazyka při vysokoškolském studiu (NJ, Aj, popř. jiný svěový muzikologický jazyk).


Termín odevzdání přihlášek pro rok 2020/2021: do 29. května 2020.

Patička