Přejít k obsahu

International conference 2024

Dear colleagues, dear friends!

International Conference Czech Republic and Lusophone Countries: Digital Technologies in Education allows teachers from all types of schools to meet and exchange their professional experiences. The two-day conference includes an evening concert. The second edition of the conference will take place on 6 and 7 May 2024 in Pilsen. You are cordially invited!

Conference Organizing Committee

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. - University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic).
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. - University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic)
prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. - University of West Bohemia in Pilsen (CR)
Prof. Gladis Falavigna, Ph.D. - UERGS (Brazil)
Prof Dr Rita de Cassia Lacerda Brambilla Rodrigues from USP Lorena Sao Paulo (Brazil)
Prof. Dr. Luciana Andreatta Carvalho da Costa UERGS (Brazil)

Information for conference participants 

"Czech Republic and Portuguese language countries: Education, Art, Digital technology in teaching" 

University of West Bohemia in Pilsen, 6-7 May 2024

The conference organizers welcome theoretical papers in English, Portuguese, or Czech with a research or methodological-didactic focus. Each conference participant can submit only one paper, up to 20 minutes in total. 

The program will be divided into several thematic sessions: 

 1. Education
 2. Arts 
 3. Modern technologies in education 

The text versions of the papers will be published in the form of printed (and possibly electronic) proceedings. Active participants in the conference should submit their papers for publication to conferen@khk.zcu.cz by May 15, 2024, in the following format: 

- a paper in Word and APA style (American Psychological Association, Seventh Edition) written in English, Portuguese, or Czech of 5-10 pages (including notes and references); 

- abstract (100-300 English words); 

- keywords (5-8 key English words or phrases, arranged alphabetically); 

- curriculum (100-150 English words); 

- postal delivery and e-mail address.


Active participants must send the completed application form and English abstract of the paper by 31 March 2024 to conferen@khk.zcu.cz (see Application). Their conference fee is 500 CZK (approx. 20 €), and payment will be requested in cash at the participants' check-in on 6 May 2024 from 9.00 to 9.30 am at the conference venue. 

Passive participants (without a paper, but with the possibility to speak in the discussion) will pay a conference fee of 250 CZK (approx. 10 €). The fees will partially compensate for the organization costs and conference proceedings publication. Students are welcome to attend the conference free of charge.

Small refreshments will be provided during coffee breaks at the conference. During the lunch break, participants can visit restaurants in the vicinity.

The conference fee can be sent on account:

for CZK:
Komerční banka 4811530257/0100
IBAN CZ8101000000004811530257

for USD
Komerční banka 4845490257/0100
IBAN CZ3201000000004845490257

for EUR
Komerční banka 4845500267/0100
IBAN CZ0401000000004845500267

variable symbol: Last and first name of the payer

address of the conference venue:
Semler Residence, Klatovská tř. 721, 301 00 Plzeň 3 

If you have any questions, please contact conferen@khk.zcu.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Mezinárodní konference Czech Republic and the Lusophonic countries: Education, Art, Digital technology in teaching umožňuje setkání a výměnu odborných zkušeností vyučujících ze všech typů škol. Součástí dvoudenní konference je i večerní koncert. Druhý ročník konference se uskuteční 6. a 7. května 2024 v Plzni. Srdečně zveme!

Pozvánka na konferenci ČJ na web final v. 6

Informace pro účastníky konference
“Czech Republic and Portuguese language countries: Education, Art, Digital technology in teaching”
Západočeská univerzita v Plzni, 6.–7. května 2024

Pořadatelé konference uvítají teoretické příspěvky v angličtině, portugalštině nebo češtině s výzkumným nebo metodicko-didaktickým zaměřením. Každý účastník konference může přihlásit pouze jeden příspěvek, a to v celkové délce do 20 minut. 

Program jednání bude rozdělen do několika tematických bloků: 

 1. A) Vzdělávání 
 2. B)  Umění
 3. C)  Moderní technologie ve vzdělávání 
Organizační výbor:

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. - University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic).
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. - University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic)
prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. - University of West Bohemia in Pilsen (CR)
Prof. Gladis Falavigna, Ph.D. - UERGS (Brazil)
Prof Dr Rita de Cassia Lacerda Brambilla Rodrigues from USP Lorena Sao Paulo (Brazil)
Prof. Dr. Luciana Andreatta Carvalho da Costa UERGS (Brazil)

Textové verze příspěvků budou vydány ve formě tištěného (a případně i elektronického) sborníku. Aktivní účastníci konference dodají svůj příspěvek k publikování na adresu  conferen@khk.zcu.cz do 15.  května 2024, a to v následující podobě:
studie ve Wordu a ve stylu APA (American Psychological Association, Seventh Edition) psaná anglicky, portugalsky nebo česky v rozsahu 5–10 stran (včetně poznámek a literatury);

https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/citacni-norma-apa#_Toc54687052

–  abstrakt (v rozsahu 100–300 anglických slov); 

– klíčová slova (5–8 klíčových anglických slov či slovních spojení řazených abecedně); 

– odborný životopis (v rozsahu 100–150 anglických slov); 

– poštovní doručovací a e-mailová adresa.


Aktivní účastníci jsou povinni zaslat vyplněnou přihlášku a anglický abstrakt referátu do 31. března 2024 na adresu conferen@khk.zcu.cz (viz Application). Jejich konferenční poplatek činí 500 Kč (cca 20 €) a jeho úhrada bude požadována v hotovosti při prezenci účastníků dne 6. května 2024 od 9.00 do 9.30 hod. v místě konání konference. 

Pasivní účastníci (bez referátu, avšak s možností vystoupit v diskusi) uhradí konferenční poplatek ve výši 250 Kč (cca 10 €). Poplatky poslouží jako částečná kompenzace nákladů na organizaci, zpracování příspěvků a vydání sborníku konference. 

Studenti jsou na konferenci vítáni bez poplatků.

Na konferenci bude zajištěno drobné občerstvení během coffee breaků. V polední přestávce mohou účastníci navštívit restaurace v blízkém okolí.

Konferenční poplatek lze poslat na účet:

pro CZK:
Komerční banka 4811530257/0100
IBAN CZ8101000000004811530257

pro USD
Komerční banka 4845490257/0100
IBAN CZ3201000000004845490257

pro EUR
Komerční banka 4845500267/0100
IBAN CZ0401000000004845500267

variabilní symbol: Příjmení a jméno příkazce

adresa místa konání konference:
Semlerova rezidence, Klatovská tř. 721, 301 00 Plzeň 3

V případě dotazů pište na  conferen@khk.zcu.cz


Doctoral Mini-conference 2023           

After a two-year gap, we have decided to organize again the Working Doctoral Mini-conference 2023 (Mini-conference 2023 Online, 24 November 2023, 1-6 pm (CET)), where we would like to welcome contributions from all full-time Pilsen-based and possibly also your PhD students, who would like to evaluate in English the current state of their research in a free form. The meeting will provide space for possible presentations by supervisors, etc. Our conference is purely working, but has an international dimension. Its date and time location (Friday afternoon) is coordinated with the Brazilian co-host institution.
Please send us as soon as possible the title and keywords of your intended presentation/paper and any technical requirements, in particular whether you will also be presenting musical demonstrations. We will choose the appropriate platform (meet or zoom or teams) accordingly. Please inform your PhD students about this event and invite the best ones to participate. This time we also invite PhD students from other Czech universities to participate if they are interested in the online meeting. 
Please send us the title and keywords of your intended paper/performance ASAP (as soon as possible).
Thank you
Jan Vičar, 17/10/2023

Mini-conference 2023 Online, 24 November 2023, 1-6 pm (CET) 

Co-chairs

Prof. Gladis Falavigna (Brasil) – Dr. Romana Feiferlíková (Czech Republic) – Prof. Lina Oravec (Germany) – Prof. Jan Vičar (Czech Republic)

List of Contributions, max. 15´ (10 minutes + 5 minutes discussion), in English (exceptionally in German or Portugese)

***

Vážené kolegyně,Vážení kolegové, doktorandky a doktorandi, školitelky a školitelé,
ve dvouletém odstupu jsme se rozhodli opět uspořádat pracovní doktorandskou Minikonferenci 2023 (Mini-conference 2023 Online, 24 November 2023, 1-6 pm (CET)), na níž bychom rádi uvítali příspěvky všech prezenčních plzeňských a případně i Vašich doktorandů, kteří by v angličtině zhodnotili volnou formou současný stav svého výzkumu. Setkání poskytne prostor pro případnou prezentaci školitelů apod. Naše konference je ryze pracovní, avšak má mezinárodní rozměr. Její termínové a časové umístění (pátek odpoledne) je koordinováno s brazilskou spolupořádající institucí.
Pošlete nám prosím co nejdříve název a klíčová slova svého zamýšleného vystoupení/příspěvku a případné technické požadavky, zejména informaci, zda budete prezentovat rovněž hudební ukázky. Podle toho  zvolíme vhodnou platformu (meet nebo zoom, nebo teams). Informujte prosím o této akci své doktorandy a vyzvěte ty nejlepší k účasti. Zveme tentokrát k účasti i doktorandy z dalších českých univerzit, pokud projeví o setkání online zájem. 

Prosíme, abyste nám co nejdříve (co nejdříve) zaslali název a klíčová slova zamýšleného příspěvku/představení.
Děkujeme
Jan Vičar, 17. 10. 2023

Západočeská univerzita v Plzni - Universität Koblenz - State University of Rio Grande do Sul, Porto Allegre

Minikonference 2023 Online, 24. listopadu 2023, 13-18 hodin (SEČ)

Spolupředsedající:
Prof. Gladis Falavigna (Brazílie) - Dr. Romana Feiferlíková (Česká republika) - Prof. Lina Oravec (Německo) - Prof. Jan Vičar (Česká republika)


VISEGRADSKÁ KONFERENCE V POLSKÉM RZESÓWE  

Katedra hudební výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s Hudebním institutem Univerzity v Rzeszówě a za spolupráce dalších spřátelených univerzit (FF Prešovské univerzity v Prešově a  

PF Univerzity Komenského v Bratislavě) pořádala  pod záštitou Evropské asociace pro hudbu ve školách (EAS) a rektora Rzeszowské univerzity (prof. dr hab. Sylwester Czopek) Visegrádskou konferenci pro studenty a doktorandy TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ INSPIRACE PRO HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Konference se konala ve dnech 16. - 18. listopadu 2022 v budově Institutu hudby Rzeszowské univerzity (Polsko).

Příspěvky, které byly prezentovány v angličtině, polštině, slovenštině nebo češtině se koncentrovaly na otázky týkající se systému všeobecného a (uměleckého) odborného vzdělávání, Inovace hudebních činností. Příspěvky představovaly osobnosti, které se zasloužily o rozvoj hudebního vzdělávání a také

inspirativní pedagogické projekty, které vedou ke zlepšení školní praxe.  Účastnické příspěvky vyjdou v konferenčním sborníku, který se připravuje na KHK a editorem je doc. Miloš Kodejška, CSc. , který je zároveň vedoucí Visegrádské skupiny.

Součástí konferenčního programu byly hudební výukové semináře a také večerní koncert, na kterém s velkým úspěchem vystoupil barytonista Filip Bandžak, student doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na KHK FPE ZČU v Plzni.

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=4961 

Další informace na webu:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-muzyki/aktualnosci/konferencje-studentow-i-doktorantow--teoretyczne-i-praktyczne-inspirajce-dla-edukacji-muzycznej,39443             

 

VĚDECKÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR VISEGRÁDSKÉ KONFERENCE

Prof. Miroslav Dymon, PhD.,  – Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyczny (PL)

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. - Západočeská univerzita v Plzni (ČR).

doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. – Západočeská univerzita v Plzni (ČR)

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. - Západočeská univerzita v Plzni (ČR)

Mgr. Jaroslava Štefanová - Západočeská univerzita v Plzni (ČR)

Doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně (ČR)

Prof. PhDr. Jiří Luska, CSc. -  Univerzita Palackého v Olomouci (ČR)

PaedDr. Jana Hudáková, Ph.D.– Prešovská univerzita v Prešově (SK)

PaedDr. Lenka Kaščáková, Ph.D. – Univerzita Komenského v Bratislave (SK)

Mgr. Michaela Kruželová - Univerzita Komenského v Bratislave (SK)

Dr. Gabriela Konkol – Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku (PL)

Dr. Jarosław Chaciński – Akademia Pomorska w Słupsku (PL)

prof. Noémi Maczelka, DLA – Szeged University, „Juhasz Gyula“ Faculty of Education (HU)

 

TEMATICKÉ OBLASTI  KONFERENČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

I. Problematika systému všeobecného a odborného vzděláván

II. Inovace v hudebních činnostech

III. Prezentace  osobností, které se zasloužily o rozvoj hudebního vzdělávání

IV. Inspirující pedagogické projekty pro zkvalitnění školní praxe

V. Zájem uskutečnit hudebně didaktický workshop

 

více na: 

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-muzyki/aktualnosci/konferencje-studentow-i-doktorantow--teoretyczne-i-praktyczne-inspirajce-dla-edukacji-muzycznej,39443

 


Úspěšná reprezentace Fakulty pedagogické na mezinárodní konferenci v Praze

Ve dnech 11.–12. listopadu 2021 se konala na Karlově univerzitě v Praze mezinárodní konference „Teorie a praxe hudební výchovy VII“. K jejímu zdárnému průběhu výrazně přispěli plzeňští doktorandi oboru Hudební teorie a pedagogika, jejichž referáty pokryly více než čtvrtinu programu dvoudenního jednání. Výsledky svého dosavadního bádání představili Filip Bandžak (Tréma a prostředky její eliminace u operního pěvce), Soňa Bařtipánová (Simulační inkubátor jako nástroj výuky hudebního managementu na pedagogické fakultě), Elvira Gadžijeva (České pěvecké sbory v době pandemie – výzkumné šetření), Anna Kozáková („Milá Lottko“: Edice korespondence Bohuslava Martinů a Charlotte Martinů), Veronika Růžičková (Impulsy pro hudební edukaci v mateřských školách – co změnila pandemie) a Aleš Sladký (Aktivizace žáků při výuce populární hudby a základy improvizace). Doktorand a význačný barytonista Filip Bandžak navíc vyvolal nadšení posluchačů přidruženého koncertu svým přednesem Schubertových a Mahlerových písní. Konferenci zorganizoval a řídil nový pedagog Katedry hudební výchovy a kultury FPE ZČU doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.


 

KŘEST PUBLIKACE

Z 1. ČESKO-BRAZILSKO-PORTUGALSKÉ KONFERENCE

KHK s potěšením oznámuje, že vyšla kniha Anais da 1ª Conferência Internacional de Países de Língua Lusófona e Tcheca: Educação, Arte, Tecnologias e Empreendedorismo v nakladatelství Editora Appris, Curitiba.
Kniha je výsledkem 1. International Conference of Lusophone and Czech Countries: Education, Art, Technologies and Entrepreneurship a 12. července ve 13:45 brazilského času (+ 5 hodin v ČR) on-line proběhne slavnostní křest.
Odkaz pro stažení videozáznamu hudebního vystoupení: https://drive.google.com/file/d/1tJWxmkFwD-veXSMctkJhULczmF7G8ymI/view?usp=sharing
POZVÁNKA NA KŘEST
https://old.fpe.zcu.cz/permalink/d62c993e-e0c8-11eb-91d2-6cae8b547852.pdf


Konference doktorandů

V pátek 5. března 2021 se uskutečnila on-line mini konference doktorandů z Katedry hudební výchovy a kultury ZČU v Plzni a doktorandů z Fakulty Filologie z Ústavu pro hudební vědu a hudební výchovu v Koblenz Landau. Pod vedením prof. Jana Vičara a ředitelky Ústavu pro hudební vědu a hudební výchovu prof. Dr. Liny Oravec vystoupili čeští i němečtí doktorandi s referáty, ve kterých představili témata svým disertačních prací a a k nim se vztahující probíhající výzkum. Mimo 8 prezentujících se konference zúčastnilo 20 posluchačů z ČR i z Německa. 

Formát konference se velmi líbil, takže se obě pracoviště domluvila na podzimním pokračování.

Program konference:

Co-chairs:

Prof. Lina Oravec (Koblenz University)

Prof. Jan Vičar (University of West Bohemia)

Dr. Romana Feiferlíková (University of West Bohemia)

 

Speakers:

 1. Radek Žitný (Pilsen) Czech clarinetist Milan Kostohryz. His Contribution for interpretation and music education (Milan Kostohryz a jeho přínos interpretaci a pedagogice) 
 1. Park, Yeo-Jin (Koblenz) Überzeugungen von Musikschullehrkräften zur Unterrichtsqualität. Eine qualitative Studie mit Lehrenden an hessischen Musikschulen - 
 1. Elvira Gadžijeva (Pilsen) Russian methodologies of vocal training applied in the Czech children's choir 
 1. Recklies, Erik (Koblenz) Wie halten Sie es mit der Klassik? 
 1. Aleš Sladký (Pilsen) Blues lyrics in teaching of music and Czech at the grammar school 
 1. Bubinger, Anne(Koblenz) Grenzen gibt's ja  nur im Geist, eigentlich
 1. Soňa Bařtipánová (Pilsen) Angewandte Musikkunst und Projektmanagement.  Eine Modellstudie zur Verbindung Musikkunst und Projektmanagement im Bildungsprozess)
 1. Tomáš Karpíšek (Pilsen) Kontrabass in der tschechischen Musik des 21. Jahrhunderts mit Schwerpunkt auf Solo- und Kammermusikliteratur im historischen und internationalen Kontext  

CZECH REPUBLIC AND LUSOFONIC COUNTRIES

Education, art and digital technology in teaching

Konference z důvodu pandemie přesunuta na podzim 2020 v on -line formě, proběhla úspěšně v plánovaném termínu. Dvou jednacích dnů se účastnilo přes 50 akademických pracovníků z České republiky, Brazílie a Portugalska. Výsledkem budou publikace vydané v brazilském nakladatelství v roce 2021.

webové stránky konference: https://crlcconference.wordpress.com/

článek o konferenci: https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=3175

Names - CRLC Invitation - EN

Patička