Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky nanečisto

 

Kdy: 20. 3. 2024

Kde: prezenčně v prostorách katedry hudební výchovy a kultury, Klatovská 51. 

Harmonogram:  

 • nejpozději do 19.3. 2024 23:59 hod. zašlete e-mailem přihlášku a potvrzení o zaplacení poplatku
 • 20. 3. 2024 ve 14,00 hod. - shromáždění účastníků v KL 310 (2. patro) a rozdělení k vyučujícím klavíru a pěvecké výchovy
 • konzultace trvá 30-45 minut

Přihlášky: Na e-mailovou adresu sekretářky KHK - Libuše Květoňové, lkvetono@khk.zcu.cz prosím zašlete e-mail s informacemi:

název kurzu, jméno a příjmení, jméno zákonného zástupce, datum narození, e-mail, kopii zaplacení kurzu

cena kurzu:    700,-Kč, 

Údaje pro platbu: č. účtu 4811530257, kód banky 0100, variabilní symbol 42 4530, specifický symbol - rodné číslo (bez znaku lomítko). Bez udání specifického symbolu není možné platbu identifikovat!!! 


Termín odevzdání přihlášek pro akademický rok 2024/2025

 • bakalářské a magisterské studijní programy: 30. 4. 2024 do 24:00.
 • navazující magisterské studijní programy: 30. 4. 2024 do 24:00.
 • doktorský studijní program: 31. 5. 2024 do 24:00.

Obory přijímání:

Bc. Hudba se zaměřením na vzdělávání (B0114A300092) – nejvyšší počet přijímaných studentů 30.

Komplet (jeden program), forma prezenční, standardní doba studia 3 roky,

Maior, forma prezenční, standardní doba studia 3 roky,

Minor: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání.

NMgr. Učitelství hudební výchovy pro střední školy (N0114A300078) 

Maior

Minor: Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy, Učitelství českého jazyka pro střední školy, Učitelství německého jazyka pro střední školy, Učitelství ruského jazyka pro střední školy, Učitelství dějepisu pro střední školy, Učitelství tělesné výchovy pro střední školy.

NMgr. Učitelství pro základní školy (N0114A300083), standardní doba studia 2 roky. Forma prezenční. Nejvyšší počet přijatých uchazečů je 250. Uchazeč se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy a vybírá ze stanovených kombinací dvou specializací:

Učitelství anglického jazyka pro ZŠ + Učitelství hudební výchovy pro ZŠ,

Učitelství českého jazyka pro ZŠ + Učitelství hudební výchovy pro ZŠ,

Učitelství dějepisu pro ZŠ, + Učitelství hudební výchovy pro ZŠ,

Učitelství německého jazyka pro ZŠ + Učitelství hudební výchovy pro ZŠ,

Učitelství ruského jazyka pro ZŠ + Učitelství hudební výchovy pro ZŠ,

Doktorský studijní program: Hudební teorie a pedagogika (P0114D300004), forma prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky, nejvyšší počet přijímaných studentů 5.

Termín odevzdání portfolia:

pro Bc. obor: nejpozději do 1. 6. 2024

pro NMgr. obory: nejpozději do 14. 6. 2024

Informace ke studiu na:

https://www.studujifpe.zcu.cz/cs/Applicant/Admissions/bachelor-studies.html


Bezkontaktní přijímací zkoušky na Bc. obor Hudba se zaměřením na vzdělávání

platné pro akademický rok 2024/2025

Informace ke studiu na:

https://www.studujifpe.zcu.cz/cs/Applicant/Admissions/

Uchazeči o program Hudba se zaměřením na vzdělávání. Forma zkoušky je hodnocené portfolio (pro programy typu komplet, maior, minor). Tato část přijímacího řízení probíhá nekontaktní formou – bez osobní účasti uchazeče. Předpokládá se uchazečova znalost hudební teorie v rozsahu: ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 8. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2003. ISBN 80-86385-21-3.V případě podání více přihlášek, realizuje uchazeč pouze 1x sadu videí a dotazníku.

 

Náležitosti Portfolia a pokyny k jeho odevzdání:

Uchazeč vloží tři samostatné soubory podle daných požadavků a definovaných parametrů do jednoho Google formuláře, který pojmenuje svým příjmením a jménem, stejně jako jednotlivé soubory. Pro nahrání souborů musí být uchazeč přihlášen ke Google účtu.

1.soubor: umělecké CV uchazeče formou dotazníku

 1. soubor: hra na nástroj formou videa
 2. soubor: vokální dovednosti formou videa

 

Ad1)  CV

Umělecké curriculum vitae formou písemného dotazníku, kde zaškrtnete vyhovující, případně doplníte slovně:

https://docs.google.com/document/d/18Ik3u9_ouZdp6UJj83cBo_Zn68SGrl-N/edit?usp=sharing&ouid=102022365352204996920&rtpof=true&sd=true

 1. Jméno a příjmení
 2. Studovaná/vystudovaná střední škola, adresa školy
 3. Absolvovaná základní umělecká škola/soukromá škola/výuka u soukromého učitele,

hudební nástroj/zpěv, počet absolvovaných let

 1. Členství v pěveckém sboru, hudební skupině – v minulosti, v současnosti
 2. Popište vlastní hudební život – aktivní (účinkování na koncertech, soutěžích - doložte záběrem na program, diplom), pasivní – návštěva koncertů za poslední rok, hudba v domácím prostředí, jaký styl hudby - klasika, pop, rock, country, ….

 


Ad2)  Nástrojové dovedností

Uchazeč vloží video hry na hlavní hudební nástroj (dle volby uchazeče) – povinně

Uchazeč případně může vložit video hry na druhý hudební nástroj – nepovinně

(Body za oba nástroje se sčítají, max. však do 15 bodů.)

Uchazeč pojmenuje všechny hrané stupnice a skladby před vlastní hrou nebo vloží titulky do videa

 

Povinné části hry na klavír:

 1. 1 stupnice dur minimálně s 1 posuvkou v předznamenání + stejnojmenná moll, všechny druhy (aiolská, harmonická, melodická), hra protipohybem nebo rovným pohybem nebo kombinovaně
 2. akordy k vybrané stupnici v dur i v moll
 3. 1 etuda nebo technické cvičení (např. C. Czerny, op. 261, 849, 821, 299..., popř. Cramer)
 4. 1 přednesová skladba do r. 1800 (bez repetic, případně zkrácená do konce větného dílu)
 5. 1 přednesová skladba od r. 1800 (z kategorie klasické hudby, bez repetic, případně zkrácená do konce větného dílu)

 

Povinné části hry na jiné hudební nástroje:

 1. 1 stupnice dur minimálně s 1 posuvkou v předznamenání + stejnojmenná moll, všechny druhy (aiolská, harmonická, melodická), hra protipohybem nebo
 2. akordy k vybrané stupnici v dur i v moll
 3. 1 etuda nebo technické cvičení pro zvolený hudební nástroj
 4. 1 přednesová skladba do r. 1800 (bez repetic nebo vhodně zkrácená) pro zvolený hudební nástroj nebo v transkripci
 5. 1 přednesová skladba od r. 1800 (z kategorie klasické hudby, bez repetic nebo vhodně zkrácená) pro zvolený hudební nástroj nebo v transkripci

 

Ad 3) Vokální dovednosti

Uchazeč vloží video zpěvu 2 lidových písní bez doprovodu 

 1. Povinně jedna píseň z:

U panského dvora v D dur    (např. zde)

nebo

Vyletěla holubička ze skály v C dur (např. zde

 1. Uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň dle svého výběru bez doprovodu v tónině dle své volby (2 sloky)

 

Náležitosti videonahrávky a pokyny k jeho odevzdání:

Dotazník si uchazeč stáhne přímo z Google formuláře https://drive.google.com/file/d/1R6T4lOcs-WsfJBdAohk2h1bsRdCnwnH6/view?usp=sharing nebo lze stáhnout dokument z webových stránek KHK https://old.fpe.zcu.cz/khk/Pro_uchazece/

Uchazeč nazve svým příjmením každý z vkládaných souborů do Google formuláře.

V úvodu videozáznamů 2. a 3. části se uchazeč představí jménem, případně vloží popisek do videa. Před skladbou uchazeč oznámí název skladby a autora (ne u lidové písně).

Videa nemusí být vcelku, mohou obsahovat střihy po jednotlivých skladbách.

Videonahrávky musí kontinuálně zabírat obličej a ruce uchazeče na nástroji ze vzdálenosti max. 2 metry, min. rozlišení 1280x720 obrazových bodů, ve formátu MOV nebo MP4. Celkové nesmí všechny soubory (formát  např. MOV, MP4) přesáhnout  datovou velikost 100 GB.

Akceptovány budou pouze soubory uložené do termínu na určeném úložišti.
Formulář Google odešlete nejpozději do 1.6. 2024 23,59h. Po tomto datu bude formulář znepřístupněn. Odeslaný Google formulář platí pro všechny přihlášky s oborem Hudba podané na FPE ZČU v Plzni.

Pokud uchazeč neobdrží automatický potvrzující e-mail o odeslání souborů do 24 hodin znamená to, že soubory doručeny nebyly a musí daný problém neprodleně řešit kontaktováním vedoucí KHK na adresu: feiferlo@khk.zcu.cz. Akceptovány budou pouze soubory zaslané prostřednictvím formuláře. Portfolio nemá náhradní termín.

Hodnocení je komisionální. Soubory budou hodnoceny celkem 40 body. Za část č. 1 maximálně 10 bodů, za část č. 2 a 3 maximálně 30 bodů (15 za nástroj a 15 za zpěv). Uchazeč je úspěšný, pokud získá 18 bodů, min. 2 body z 1. souboru a po 8 bodech z 2. a 3. souborů. Za nedodržení stanovených podmínek definovaných v předchozích odstavcích dochází k bodové penalizaci. 


Bezkontaktní přijímací zkoušky na NMgr. Hv pro SŠ a ZŠ 

platné pro akademický rok 2024/2025

Informace ke studiu na:

https://www.studujifpe.zcu.cz/cs/Applicant/Admissions/

Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování bakalářského nebo magisterského studia zaměřeného na vzdělávání nejpozději do 9. 2024. Pokud je uchazeč absolventem jiného studijního programu, je povinen doložit do stejného data doklad o absolvování základních pedagogicko-psychologických předmětů a reflektované náslechové pedagogické praxe v rozsahu programu celoživotního vzdělávání (CŽV) zaměřeného na získání základních pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe. (více informací na: https://www.pc.fpe.zcu.cz/index.php?obor/153/45) Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě ústní nebo písemné oborové zkoušky, příp. hodnoceného portfolia z jednotlivých programů (maior, minor). Uchazeč koná dvě části přijímací zkoušky. 

  Formu oborové zkoušky definuje vyhláška o přijímání a uvádí následující tabulka:

  Učitelství pro střední školy

   

  Učitelství českého jazyka pro SŠ

  Písemná, prezenční

  Učitelství hudební výchovy pro SŠ

  Portfolio, digitální

  Učitelství německého jazyka pro SŠ

  Písemná, prezenční

  Učitelství ruského jazyka pro SŠ

  Ústní, prezenční

  Učitelství tělesné výchovy pro SŠ

  Písemná, prezenční

  Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ*

  Portfolio, digitální

  Učitelství dějepisu pro SŠ

  Písemná, prezenční

  Učitelství biologie pro SŠ

  Písemná, prezenční

  Učitelství chemie pro SŠ

  Ústní, prezenční

  Učitelství geografie pro SŠ

  Písemná, prezenční

  1. Tato část přijímacího řízení probíhá nekontaktní formou, tj. bez osobní účasti uchazeče.

  Digitální portfolio bude obsahovat tyto části:

  1. CV zaměřené na hudbu formou dotazníku
  2. Videonahrávka zpěvu a doprovodu 2 písní

   

  Ad 1)  CV zaměřené na hudbu  dotazník:

  Dotazník si stáhnete ze sdíleného disku https://docs.google.com/document/d/1McaGf2IySwGx9phF4ILSixydYvm8MF6u/edit?usp=sharing&ouid=102022365352204996920&rtpof=true&sd=truenebo z webových stránek katedry https://old.fpe.zcu.cz/khk/Pro_uchazece/). 

  1. Absolvované vzdělání – označte platnou volbu
  • konzervatoř/obor            
  • obor hudba nebo blízký obor, JAKÝ…………………………..
  • nehudebního charakteru (ani 2. předmět v případě studia oboru ….se zaměřením), JAKÝ…………………………………………………………………………………
  • Hra na nástroj, JAKÝ…………………………………………………………………………………
  • Ostatní

   

  1. Členství v pěveckém sboru, hudební skupině (doplňte název, město, počet let)
  • Ano v minulosti i v současnosti……………………………………………………….........
  • Ano v minulosti, ne v současnosti……………………………………………………….…..
  • Ne v minulosti, ne v současnosti            

   

  III. Popis vlastního hudebního života – aktivního (účinkování na koncertech, vystupování)

  • Účinkuji sólově/ve sboru/se skupinou na koncertech pravidelně (od 1 koncertu/měsíc)
  • Účinkuji sólově/ve sboru/se skupinou na koncertech nárazově (od 1 koncertu/rok)
  • Neúčinkuji na koncertech            

   

  1. Ostatní (soutěže, profesionální angažmá apod.)

   


  Ad 2) Zkouška vokálních a instrumentálních dovedností

  Videonahrávka zpěvu 2 písní s vlastním klavírním doprovodem dle vlastního výběru a v tónině vyhovující poloze hlasu uchazeče:

  1. a) 1 lidová píseň
  2. b) 1 nonartificiální píseň

   

  Náležitosti videonahrávky a pokyny k jeho odevzdání:

  Druhý soubor začne představením uchazeče (jméno a příjmení) a oznámením názvu a autora hraných písní. Videonahrávky musí kontinuálně zabírat obličej a ruce uchazeče na nástroji ze vzdálenosti max. 2 metry, rozlišení min. 1280x720 obrazových bodů, ve formátu MOV, MP4. Oba soubory budou vloženy nejpozději do 14.6. 2024 katedrální úložiště. Akceptovány budou pouze soubory uložené do termínu na určeném úložišti.

  Hodnocení je komisionální. Soubory budou hodnoceny celkem 40 body. Za nedodržení stanovených podmínek definovaných v uvedených bodech dochází k bodové penalizaci. Uchazeč je úspěšný, pokud získá min. 2 body z 1. části a 8 bodů z 2. části.

  Pokud uchazeč neobdrží automatický potvrzující e-mail o odeslání souborů do 24 hodin znamená to, že soubory doručeny nebyly a musí daný problém neprodleně řešit kontaktováním vedoucí KHK na adresu: feiferlo@khk.zcu.cz. Akceptovány budou pouze soubory zaslané prostřednictvím formuláře. Portfolio nemá náhradní termín.


  Patička