Přejít k obsahu

KVK -Informace pro studenty


Upozornění studentům na povinnost číst emailovou poštu


Statut ZČU s účinností od 1. 9. 2004 upravuje používání e-mailové pošty při komunikaci na ZČU.

Podle čl. 39 odst.3 platí: „Každý student a ti zaměstnanci, u nichž to vyžaduje plnění pracovních povinností v souladu s druhem práce uvedeným v jejich pracovní smlouvě, jsou povinni zajistit si vytvoření individuální e-mailové adresy v rámci informačního systému ZČU a poté sledovat obsah na ni doručovaných zpráv“.

Čl. 39 odst. 4 dále stanoví: „Doručení zprávy na e-mailovou adresu vytvořenou podle odstavce 3 je v rámci ZČU rovnocenné k jejímu doručení v písemné podobě, pokud zákon nebo jiný právní předpis nevyžaduje doručení v písemné formě“.

Všichni studenti, kteří mají vlastní e-mailovou adresu odlišnou od adresy univerzitní, si proto musí buď přesměrovat poštu, nebo sledovat informace na obou adresách. Pokud student nesleduje zprávy univerzity, podstupuje značné riziko. Podle čl. 28 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU např. platí: „Student, který do 35 dnů prokazatelně nereaguje na výzvu nebo rozhodnutí odeslané děkanátem v průběhu výuky nebo zkouškového období na adresu, kterou student udal podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona, je považován za nedosažitelného studenta a děkan může podle situace rozhodnout o ukončení jeho studia pro nesplnění požadavku“.

Patička