Přejít k obsahu

KHI/NASPX, NASPD Náslechová praxe

CÍLE: Forma náslechové praxe zatím nestaví před studenty nijak zásadní úkoly ve smyslu vlastní usilovné přípravy a následné realizace výuky. Kurz je orientován především na analytické pozorování. Pozornost studenti soustředí na:
-          sledování a hodnocení vyučovacích a učebních metod, a to především s ohledem na aktivizační a moderní přístup,
-          sledování výběru dějepisného učiva,
-          uplatnění zásad kurikulární reformy
-          v neposlední řadě sledování atmosféry a potřeb současného školství.

 PŘEDPOKLADY: Absolvování teoretické přípravy v programu předmětu Didaktika dějepisu (1)
 
GARANT: PaedDr. Helena Východská
 
ZPŮSOBILOSTI: Student(ka)
- prokáže schopnost vhodného výběru kritérií pro didaktickou vnitřní i vnější analýzu
- uplatní správné a osvojené  didaktické pojmosloví při sledování vyučovacího procesu a   
  následné didaktické analýze
- argumetuje osobní pojetí v rozboru a hodnocení vyučovacího procesu dějepisu na ZŠ a SŠ
 
POŽADAVKY
- didaktická analýza náslechových hodin v požadované písemné formě, formulář je přiložen pod názvem SAMOSTATNÁ PRÁCE.
- ústní (individuální, eventuelně skupinová) konzultace s vyučujícím didaktiky dějepisu nad výsledky rozboru hodin náslechové praxe.
 

KHI/PRAXE, Předmětová praxe

CÍLE: Orientovat studenta na uplatnění moderního přístupu k:
- výběru dějepisného učiva
- uplatnění didaktických aktivizačních metod
- rozumnému uplatnění zásad kurikulární reformy
- vnímání atmosféry a potřeb současného školství
 
PŘEDPOKLADY: Absolvování teoretické přípravy v programu předmětu Didaktika dějepisu (1,2,3,4)
 
GARANT: PaedDr. Helena Východská
 
ZPŮSOBILOSTI: Student(ka)
- prokáže schopnost vhodného výběru dějepisného učiva ve vytčených tématech
- uplatní vlastní didakticky přesvědčivou metodiku ve vyučování
- argumentuje rozumné uplatnění zásad kurikulární reformy ve vlastním plánu výuky
- prokáže schopnost didaktické analýzy vlastního výkonu ve výuce
- vystihne osobní pojetí současných problémů ve vyučování dějepisu na ZŠ a SŠ
 
POŽADAVKY:
- vyhodnocení výsledků výstupové praxe na ZŠ a SŠ v pedagogické dokumentaci.
- tvorba a vhodná argumentace k obsahu vlastních pedagogockách příprav na vyučovací hodiny dějepisu.
- zařazení vyučovaných témat a samostatně formulovaných edukačních cílů do souvislosti s moderními požadavky na výuku dějepisu.  

Patička