Přejít k obsahu

Témata a náměty

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

níže uvedený seznam témat a němětů pro vaše závěrečné práce - ať bakalářské, ať diplomové - samozřejmě nezahrnuje všechny okruhy vašeho badatelského zájmu. Jinými slovy: pokud přijdete s něčím novým, ba zajímavým, je pravděpodobné, že se někdo z nás vedení vaší práce ujme. Pokud se rozhodnete pro naši "nabídku". oslovte, prosím, věcně i místně příslušného člena naší katedry. Dodatek: ta hora na obrázku má zajímavý název. A je to sopka v Oregonu. Pokud by se vám zdál vrch příliš strmý a jeho zdolání nesnadné, popatřete na text "Itinerář putování na Mount Bachelor" a na prezentaci Diplomový seminář, které vám formou jasnou a prostou poskytnou návod, kudy byste se - při psaní závěrečné práce - měli ubírat... 

 

Témata bakalářských a diplomových prací 2021/2022

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Německá historiografie v Československu 1918 - 1938

"Heimatkunde" - vlastivědy a jejich pisatelé v německé jazykové oblasti Českoslovenka

„Náš atom pro mír“ – sovětský a americký jaderný program v odborných a interních článcích československé provenience 


Mgr. et Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.

První palestinská intifáda a její odraz v českých a zahraničních mediích (bakalářská práce)

Osudy kostelů na Tachovsku v éře komunismu (bakalářská práce)

Osobnost biskupa Františka Radkovského (bakalářská práce) 


doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

Historik Heribert Sturm
Studium v SOkA Cheb a SOkA Karlovy Vary

Žlutice za třicetileté války
Studim v SOkA Karlovy Vary

Měšťanské hmotné poměry v pobělohorském Stříbře
Studium v SOkA Tachov

Německý střelecký spolek Loket 1560-1945
Studium v SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

Kristián Ilov. Životopis Valdštejnova maršála a stříbrského pána 
Studium v NA Praha a SOkA Tachov
Špitál a milosrdenství v raně novověkých Horažďovicích
Studium v SOkA Klatovy
Pozemková kniha městečka Nečtiny 1783-1805
Studium v SOkA Plzeň-sever
Kronika městečka Rabštejna nad Střelou 1836-1846
Studium v SOkA Plzeň-sever
Urbanistický vývoj městečka Kožlan po třicetileté válce
Studium v SOkA Plzeň-sever

prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

Úvodní poznámky:

a) Rozdíly mezi bakalářskými a diplomovými pracemi nejsou jen v kvantitě a kvalitě, nýbrž i v hloubce zpracování. V obou případech se ale jedná o první badatelské a publikační odborné pokusy. Při nich by měl student prokázat schopnost tvůrčí aplikace nabytých dovedností a kompetencí a proniknout k  podstatě sledovaného, relativně úzce vymezeného problému na základě převážně archivních dokumentů a primárních informačních zdrojů (knihy, tisk, ikonografický a mapový materiál).

b) V níže uvedeném seznamu jsou spíše tematické okruhy. Po osobním jednání a konzultaci dojde k upřesnění a specifikaci podle zájmu a možností studenta. Případný archivní výzkum by měl korespondovat i s bydlištěm studenta (státní oblastní archivy podle krajské sítě a příslušné okresní státní archivy, místní podnikové archivy, centrální i muzejní a galerijní knihovny apod.). Vesměs  se tu nabízí možnost zcela původního výzkumu a objevné zpracování dosud neprozkoumaných témat

OSOBNOSTI Plzeňského kraje a jihozápadních Čech se zaměřením na 19. a 20. století

Především vůdčí postavy občanských a zájmových spolků, místní politiky, školství, kultury (profesionální i amatérské divadlo, literatura, výtvarné umění), muzejnictví, archeologie i historiografie (i amatérské), žurnalistiky, sportu, turistiky… a také osobnosti prvního, druhého i třetího odboje.

Ke zpracování využít zejména okresní archivy v původně jazykově českých okresech (kvůli paleografickým i jazykovým dovednostem): Blovice, Plasy, Klatovy, Horšovský Týn, Rokycany, dále Archiv města Plzně i Státní oblastní archiv v Plzni, blízké OA v jižních, středních a severních Čechách (Strakonice, Prachatice, Písek, Příbram, Beroun, Rakovník, Louny ad.). Rovněž využít regionální muzea a jejich fondy (Rokycany, Radnice, Strašice, Zbiroh, Mariánská Týnice, Stříbro, Klatovy, Sušice, Kašperské Hory, plzeňská muzea, Domažlice ad. Maximálně využít pozůstalosti i další písemné i hmotné prameny, korespondenci, vydanou literaturu, dobový tisk).

Zpracování životních osudů a aktivit zasadit do dobových kontextů, možno zasadit do širšího zpracování spolkového, politického a kulturního života, u osobností z 20. století využít i orální historii (přímo či od potomků a dalších pamětníků).


doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Diplomové práce:

Kulinární dědictví regionů v západních Čechách jako výraz regionální identity

Metoda orální historie ve vyučování dějepisu na ZŠ nebo vlastivědy

Využití regionálního folklóru ve vyučování dějepisu či vlastivědy

Dějiny vybrané střední nebo základní školy regionu

Organizovaný volný čas dětí a mládeže v Plzni za socialismu (Dům dětí a mládeže, Stanice mladých techniků, sportovní oddíly, PO SSM, Junák, skaut…)

Dětské hry na Plzeňsku ve 20. století

Významné osobnosti plzeňského školství 20. století

Malotřídky na Plzeňsku – historické ohlédnutí

Světové festivaly mládeže, historické ohlédnutí

Jídelníček plzeňských domácností ve 2. pol. 20. Století. Fenomén školního stravování

Fenomén maturant – vývoj folklóru maturitních ročníků středních škol na Plzeňsku ve 20. století (plesy, tabla, mazce, poslední zvonění, půlnoční noviny atd.)

Bakalářské práce:

Rodina plzeňských patriotů Pernerových – Zykmundových

Josef Stanislav Zauper a plzeňské obrozenecké školství

Historik František Xaver Bucha

Historik Eugen Lemberk

Učitel a historik Antonín Šnajdauf

Učitel a historik František Šváb

Učitel a historik Jaromír Kovář

Plzeňský archivář Martin Hruška

Učitel a historik Václav Hauer

Historik Antonín Friedl

Historik a publicista František Fabian

Historik Alexander Berndorf

Archeolog Václav Čtrnáct

Historik a pedagog Tomáš Cimrhanzl

Profesor Karel Škába

Profesor Josef Čipera

Další doporučené okruhy:

Témata z dějin Plzně po roce 1948

Témata z dějin výchovy a školství.

Témata z dějin dějepisectví, zejména z oblasti plzeňského regionu.

Významné osobnosti regionu.


PhDr. Karel Řeháček, Ph.D.

1. Matriky jako historický pramen (význam matrik a vývoj jejich vedení, matriky jako pramen k různým oblastem historiografie, matriční doklady do roku 1949, matriční agenda po roce 1949, zaměření na Sbírku matrik západních Čech a Sbírku druhopisů matrik západních Čech – Státní oblastní archiv v Plzni)

2. Kroniky jako historický pramen (význam kronik a vývoj jejich vedení, kroniky jako pramen k regionálním dějinám, typy kronik, kronikářství v současnosti, dochované kroniky regionu – Státní oblastní archiv v Plzni)

3. Moderní způsoby zpřístupňování archivních pramenů (zpřístupňování archiválií podle současného AZ, nahlížení do archiválií, edice pramenů amoderní metody zpřístupňování, digitalizace a její problémy, ochrana osobních údajů, praxe archivů v České republice – Státní oblastní archiv v Plzni) 

4. Archivy jako paměťové a správní instituce (archivní legislativa, veřejné a soukromé archivy v České republice, archiválie a jejich vlastnictví, výběr, zpracování, ochrana a zpřístupňování archiválií, legislativní omezení, vize a perspektivy)

5. Historiografie mikroregionu na příkladu obce Žilov (pramenná základna, dosavadní zpracování dějin tradiční i netradiční formou, beletrizace a další umělecká zpracování historie, role kronikářů a amatérských badatelů, pozitiva a negativa – Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích)


Patička