Přejít k obsahu

SZZ navazujícího magisterského studia Občanské výchovy

Výsledkem magisterského studia občanské výchovy KHI a obsahem SZZ magisterského programu Učitelství občanské výchovy pro ZŠ je soubor odborných znalostí, didaktických schopností a konkrétních dovedností při přípravě i prezentaci plánu dvou vyučovacích jednotek ve školním předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA, resp. ve skupině předmětů ČLOVĚK A SPOLEČNOST, a to v oblastech:

I.     Člověk a společnost v kontextu mezinárodních vztahů
II.    Člověk a společnost v kontextu vývoje evropského myšlení a etiky
III.   Člověk a společnost v kontextu kulturně antropologických témat
IV.    Didaktická aplikace výchovy k občanství
 

Hlavní požadované kompetence jsou:
Oblast odborných znalostí: obecná i kritická znalost vybraného tématu v edukačních blocích – mezinárodní vztahy, vývoj evropského myšlení, kulturní antropologie a výchova k občanství
Oblast oborově didaktická: schopnost prezentovat a fixovat vybrané společenskovědní téma za pomoci efektivních a aktivizačních didaktických metod, vystihnout podstatu interdisciplinárních vztahů v daném tematickém celku, formulovat hlavní zásady didaktické analýzy na konkrétních příkladech společenskovědné látky
vnější didaktická analýza - charakteristika obsahu učiva
klíčová faktografie - osobnosti, události, pojmy a místa k tématu vyučovaném na ZŠ
edukační cíle
zařazení do systému výuky - časový rozsah, hodinová dotace učiva (ročník, období)
konkretizace tematického plánu ve zvolené hodinové dotaci
vnitřní didaktická analýza – metodika (možnost různých pojetí): 
příprava vybrané vyučovací jednotky, návrh efektivních didaktických metod, forem a prostředků (učebnice, mapa, odborná literatura, krásná literatura, historický písemný pramen (dokument, listina…), filmový dokument či umělecký film, edukační projekt, exkurze, odborná instituce (muzeum, galerie…), pracovní list, asociogram, mentální mapa, časová osa, graf, diagram, aplikace IT, pracovní list apod. ve fázi motivace, expozice učiva, fixace, diagnostiky, evaluace a autoevaluace vhodných pro vybrané téma
prezentace dalších součástí vyučovacího procesu k danému tématu: konkrétní náplň klíčových kompetencí, využití průřezových témat, mezipředmětové vztahy, aktivizační formy práce, implementace problémového vyučování apod.

Patička