Přejít k obsahu

SZZ magisterského studia pro SŠ:

 width=

Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem SZZ magisterského programu Učitelství dějepisu pro ZŠ je soubor odborných znalostí, didaktických schopností a konkrétních dovedností při přípravě i aplikaci vyučovacího procesu ve školním předmětu DĚJEPIS, resp. ve skupině předmětů ČLOVĚK A SPOLEČNOST.

I. Didaktická aplikace témat z okruhu Člověk a společnost v kontextu českých dějin

II. Didaktická aplikace témat z okruhu Člověk a společnost v kontextu obecných dějin

III. Didaktická aplikace historického textu 

Hlavní požadované kompetence jsou:

1.  Oblast odborně historických znalostí českých a obecných dějin: obecná i kritická znalost vybraného historického tématu (s přihlédnutím k regionální historii)

2. Oblast odborně historických znalostí historiografie: obecná i kritická znalost tématu z oblasti vývoje dějepisectví, historický dokument a jeho didaktická aplikace

3. Oblast oborově didaktická: schopnost prezentovat a fixovat historický děj za pomoci efektivních a aktivizačních didaktických metod schopnost vystihnout podstatu interdisciplinárních vztahů v daném tématickém celkuformulace hlavních zásad didaktické analýzy - průřezových témat, klíčových kompetenci, forem evaluace a autoevaluace žáků, a to na konkrétních příkladech historické látky

Součásti SZZ, průběh: Student si vylosuje po jedné otázce z každé tematické oblasti. Prokáže odborné znalosti v rámci vylosovaných témat a navrhne konkrétní metodické postupy prezentace tématu ve fázi expoziční, fixační, či diagnostické s využitím vhodných a efektivních didaktických forem a prostředků.

Jednotlivé okruhy a přesnější osnovu otázek lze získat v těchto místech...

Patička