Přejít k obsahu

Projekt "Spolupraxe" - na cestě ke kompetentním učitelům

Anotace projektu

Projekt cílí na rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů MŠ, zejména v oblasti reflexe a hodnocení vlastního pedagogického působení. V rámci projektu budou inovovány pedagogické praxe studentů. K tomu bude sloužit vytvoření nástroje pro sebereflexi studenta, zapojení vyučujících pedagogické fakulty do průběhu praxí studentů a jejich reflexe, vyškolení mentorů z fakultních mateřských škol, vytvoření knihovny reflektovaných výukových videí z praxe a dalších materiálů, které studentům pomohou komplexně nahlížet na jejich profesní rozvoj, evaluovat jejich pedagogické působení a stanovovat si cíle ve svém profesním růstu.

Projekt je podpořen grantem Otevřená výzva hnutí Otevřeno, které finančně podpořil nadační fond Abakus.

Hlavní řešitel: Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
Rozpočet projektu: 1 133 500,- Kč
Realizace projektu: Leden 2021 - červen 2023

Harmonogram projektu

  1. fáze: Tvorba edukačních videí a jejich hodnocení s didaktiky. Vytvoření knihovny videí. Tvorba nástroje pro reflexi a sebereflexi studentů a tvorba metodických materiálů
  2. fáze: Kurz mentoringu a vedení praxí pro učitele MŠ, implementace výukových materiálů do výuky
  3. fáze: Realizace pedagogických praxí s využitím nástroje pro reflexi a sebereflexi studentů, hospitace pedagogů fakulty na praxích. Reflexe výstupů studenta v rámci praxe
  4. fáze: Vyhodnocení dopadů projektu

Patička